Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17520
Title: Біомімікрія – інновації в художньому проектуванні костюма, натхненні природою
Other Titles: Biomimicry – innovations in the artistic design of the costume, inspired by nature
Authors: Чупріна, Н. В.
Колосніченко, М. В.
Карпенко, Ю. В.
Keywords: дизайн-проектування
біоніка
біомімікрія
функціональні характеристики одягу
проектний образ
біонічний дизайн
екодизайн
design
bionics
biomimicry
functional characteristics of clothing
design image
bionic design
ecodesign
Issue Date: 2020
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Чупріна Н. В. Біомімікрія – інновації в художньому проектуванні костюма, натхненні природою / Н. В. Чупріна, М. В. Колосніченко, Ю. В. Карпенко // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали I Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (17 листопада 2020 р., м. Київ) / за заг. ред. О. М. Ніфатової. – Київ : КНУТД, 2020. – С. 607-613.
Abstract: Охарактеризовано основні властивості біоніки та біомімікрії як джерел інновацій при розробці об’єктів дизайну. Визначено, за якими принципами відбувається запозичення функціонально-структурних характеристик природних першоджерел для адаптації в сучасній дизайн-діяльності, зокрема, в художньому проектуванні костюма. Обгрунтовано, що застосування засобів біомімікрії сприяє позитивному рішенню проблем екодизайну в умовах сучасної індустрії моди. Сформульовано принципи адаптації характерних природних аналогів у функціональні пропозиції в дизайні одягу. Виявлено, що для процесу дизайну одягу основоположною є не тільки початкова форма біонічного першоджерела для трансформування у одяг, але й розуміння, що ця форма найбільш правильна, гармонійна, збалансована та естетична.
The main properties of bionics and biomimicry as sources of innovation in the development of design objects are described. The principles of borrowing the functional and structural characteristics of natural sources for adaptation in modern design activities, in particular, in the artistic design of the costume, are determined. It is substantiated that the use of biomimicry contributes to a positive solution of the problems of ecodesign in the modern fashion industry. The principles of adaptation of natural analogues characteristic into functional proposals in clothing design are formulated. It was found that for the process of clothing design is fundamental not only the initial form of the bionic source for transformation into clothing, but also the understanding that this form is the most correct, harmonious, balanced and aesthetic.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17520
Faculty: Факультет дизайну
Department: Кафедра мистецтва та дизайну костюма
Appears in Collections:Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості
Кафедра мистецтва та дизайну костюма (МДК)
Кафедра моделювання та художнього оздоблення одягу (МХОО)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2020_P607-613.pdf1,52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.