Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17579
Title: Pedagogical conditions for activating self-education of future professional school teachers
Other Titles: Педагогічні умови активізації самовиховання майбутніх педагогів професійної школи
Authors: Vnukova, Olga
Domashenko, Daria
Bobko, Anna
Keywords: personality self-education
self-awareness
professional self-education
future teachers of a vocational school
pedagogical conditions for activation of self-education
самовиховання особистості
самоусвідомлення
професійне самовиховання
майбутні педагоги професійної школи
педагогічні умови активізації самовиховання
Issue Date: 2020
Citation: Vnukova O. Pedagogical conditions for activating self-education of future professional school teachers / O. Vnukova, D. Domashenko, A. Bobko // Professional Pedagogics. – 2020. – No 1 (20). – P. 49-55.
Source: Professional Pedagogics
Професійна педагогіка
Abstract: Upbringing in the vocational education system is often associated with re-educating or eliminating pre-existing deformities in student behavior. It is a reason, why the teacher of a vocational school is required to be able not only to provide educational services, but also to be a subject of organization of their own lives and their students. The solution of these issues can be found through the formation of self-educational activity of future teachers of a vocational school, mastering their self-education methods. For this purpose is important to create appropriate pedagogical conditions in the institution of higher education. To identify and scientifically substantiate the pedagogical conditions for intensifying self-education of future teachers of vocational education. Generalization of literature on the problem, study of pedagogical experience, analysis of vocational education programs for masters and bachelors in vocational education, syllabuses and training programs of educational components for ascertaining competences, learning outcomes and methods of self-education, questionnaires, conversations, oral examination future vocational school teachers and their attitude to the pedagogical conditions of activation of this process. The scientific substantiation of pedagogical conditions of activation of professional self-education of future teachers of vocational school is outlined. Such conditions are presented as specific aspects of the implementation of the educational process and pedagogical activities that contribute to the activation of students' self-education. Effective preparation of future teachers of a vocational school is impossible without professional self-education, awareness of the importance and necessity of this process by students and creation pedagogical conditions for its activation. Among them, the most effective are using of educational disciplines and practices to form students' competencies for self-education, strengthening the work of academic group curators to assist students in the preparation and implementation of the self-education program.
Виховна діяльність у системі професійної освіти часто пов’язана з перевихованням або усуненням уже наявних деформацій у поведінці учнів, тому від педагога професійної школи вимагається здатність не тільки надавати освітні послуги, а й бути суб’єктом організації власної життєдіяльності та своїх учнів. Вирішення цих питань можливе через формування самовиховної активності майбутніх педагогів професійної школи, опанування ними методики самовиховання, а для цього потрібне створення відповідних педагогічних умов у закладі вищої освіти. Мета роботи – виявити та науково обґрунтувати педагогічні умови активізації самовиховання майбутніх педагогів професійної освіти. Методи – узагальнення літератури з проблеми; вивчення педагогічного досвіду; аналіз освітньо-професійних програм підготовки магістрів та бакалаврів із професійної освіти, силабусів та навчальних програм освітніх компонентів для виокремлення компетентностей і результатів навчання; анкетування; бесіди; усне опитування з метою виявлення стану самовиховання майбутніх педагогів професійної школи та їх ставлення до педагогічних умов активізації цього процесу. Викладено наукове обґрунтування педагогічних умов активізації професійного самовиховання майбутніх педагогів професійної школи. Такі умови представлені як конкретні аспекти здійснення освітнього процесу та педагогічної діяльності, що сприяють активізації самовиховання студентів. Ефективна підготовка майбутніх педагогів професійної школи неможлива без професійного самовиховання, усвідомлення важливості й необхідності цього процесу студентами та створення педагогічних умов для його активізації. Серед них найбільш дієві такі: використання можливостей навчальних дисциплін та практики для формування студентами компетентностей щодо самовиховання, посилення роботи кураторів академічних груп з допомоги студентам у складанні та реалізації програми самовиховання.
DOI: 10.32835/2707-3092.2020.20.49-55
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17579
Faculty: Факультет індустрії моди
Department: Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну
ISSN: 2707-3092
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну (ПОСТД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
uagrwz-49-55.pdf491,63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.