Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17587
Title: Methodological approach to assessing the competitiveness of institutions of higher education
Other Titles: Методичний підхід до оцінювання конкурентоспроможності закладів вищої освіти
Authors: Breus, S.
Khaustova, Yevheniia
Denysenko, Mykola
Bondarenko, S.
Kyrylko, N.
Keywords: конкурентоспроможність
конкурентоспроможність ЗВО
методи профілів
рейтингові оцінки
методи порівняльного аналізу
методи статистичного аналізу
методи економіко-математичного аналізу
факторний аналіз
competitiveness
competitiveness of IHEs
methods of profiles
rating estimations
methods of comparative analysis
methods of statistical analysis
methods of economic-mathematical analysis
factor analysis
Issue Date: 2020
Citation: Methodological approach to assessing the competitiveness of institutions of higher education = Методичний підхід до оцінювання конкурентоспроможності закладів вищої освіти [Текст] / S. Breus, Y. Khaustova, M. Denysenko, S. Bondarenko, N. Kyrylko // Менеджмент. - 2020. - Вип. 2 (32). - С. 9-24.
Source: Менеджмент
Abstract: Проблема конкурентоспроможності закладів вищої освіти (ЗВО) є одним із ключових завдань, вирішення якого сприятиме підвищенню соціально-економічного розвитку країни. В контексті європейських інтеграційних інтересів в Україні посилюється конкуренція між українськими та іноземними ЗВО, що спонукає перших шукати шляхи власної конкурентоспроможності (це значною мірою визначається конкурентоспроможністю її випускників та здатністю генерувати інновації, заснованих на знаннях) в результаті використання відповідних факторів, які безпосередньо залежать від підвищення конкурентоспроможності в контексті управління нею. Використані методи профілів та рейтингів з використанням окремих методів порівняльного, статистичного та економіко-математичного аналізу (факторного аналізу), з формуванням відповідної системи показників. Результати оцінки конкурентоспроможності КНУТД свідчать про зниження рівня конкурентоспроможності ЗВО. За підрахунками, протягом 2017-2019 років він був на низькому рівні (0,542, 0,541 та 0,466, відповідно), який згідно із запропонованою шкалою для визначення рівня конкурентоспроможності ЗВО (розроблених із використанням методу золотого перетину) знаходиться у діапазоні 0,383-0,618. На основі вивчення та оцінки конкурентоспроможності ЗВО з метою її покращення в контексті управління та забезпечення стратегічного розвитку ЗВО в рамках реалізації відповідних стратегічних альтернатив та запропонованих сфер діяльності, а також певних факторів конкурентоспроможності визначено відповідним для прогнозування показників, на яких лежить розрахунок конкурентоспроможності КНУТД, використовуючи вдосконалений методологічний підхід до основних запропонованих заходів.
The problem of competitiveness of institutions of higher education (IHE) is one of the key tasks, the solution of which will help increase the socio-economic development of the country. In the context of Ukraine's European integration interests, competition between Ukrainian and foreign IHEs is intensifying, which encourages the former to find ways of their own competitiveness (which is largely determined by the competitiveness of its graduates and the ability to generate knowledge-based innovations) as a result of using appropriate factors that are directly dependent on increasing competitiveness in the context of its management. Methods of profiles and ratings using separate methods of comparative, statistical and economic-mathematical analysis (factor analysis), with the formation of an appropriate system of indicators. The results of assessing the competitiveness of KNUTD indicate a decrease in the level of competitiveness of IHEs. It has been estimated that during 2017-2019 it was at a low level (0.542, 0.541 and 0.466, respectively), which according to the proposed scale for determining the level of competitiveness of IHEs (developed using the golden ratio method) is in the range of 0.383-0.618. Based on studying and assessing the competitiveness of IHEs to improve it in the context of its management and ensure the strategic development of IHEs within the implementation of relevant strategic alternatives and proposed generalized areas, as well as certain factors of competitiveness, it has been determined appropriate to forecast the indicators underlying the calculation of the KNUTD competitiveness, using an improved methodological approach to the main proposed measures.
DOI: 10.30857/2415-3206.2020.2.1
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17587
ISSN: 2415-3206
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Менеджмент
Кафедра смарт-економіки (СЕ)
Кафедра управління та смарт-інновацій (УСІ)
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Management_2020_Issue32_P009-024.pdf630,33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.