Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17592
Title: Innovation and investment vectors to ensure business development in Ukraine
Other Titles: Інноваційно-інвестиційні вектори забезпечення розвитку підприємництва в Україні
Authors: Hotra, V.
Ganushchak, O.
Keywords: інноваційно-інвестиційне забезпечення розвитку підприємництва
конкурентоспроможність
інноваційний цикл
innovation and investment support of business development
competitiveness
innovation cycle
Issue Date: 2020
Citation: Hotra V. Innovation and investment vectors to ensure business development in Ukraine = Інноваційно-інвестиційні вектори забезпечення розвитку підприємництва в Україні [Текст] / V. Hotra, O. Ganushchak // Менеджмент. - 2020. - Вип. 2 (32). - С. 165-172.
Source: Менеджмент
Abstract: Проведені дослідження свідчать про обмежені можливості держави в області фінансування освіти, фундаментальних досліджень та інноваційної діяльності розвитку підприємництва. Гіпотеза наукового дослідження полягає у обґрунтуванні рекомендацій та пропозицій щодо підвищення ефективності інноваційної діяльності в підприємництві з можливістю різновекторного забезпечення інвестиційної діяльності. Метою дослідження є обґрунтування інноваційно-інвестиційного забезпечення розвитку підприємництва. Методологією наукового дослідження є загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: діалектичного – для аналізу та осмислення сутності і змісту категоріального ряду, монографічного – при висвітленні поглядів науковців на досліджувану проблематику; стратегічного аналізу – для визначення пріоритетних напрямків активізації інноваційного розвитку підприємництва. Обґрунтовано формування векторів кооперації на основі єдності науки і освіти, бізнесу та влади, а саме: інтегрування розроблених стратегічних векторів розвитку освіти; науки; цілеспрямовану державну політику інноваційного розвитку; усунення інституціональних розривів між наукою і освітою, владою та бізнесом. Визначено, що інвестиційна діяльність виступає одним із найважливіших факторів стійкого зростання та динамічного розвитку української економіки, оскільки становить підґрунтя для відтворення і розширення виробничо-інноваційного потенціалу вітчизняних підприємств, підвищення їх конкурентоспроможності й ефективності функціонування. Проте відсутність на багатьох з них цілісної високоефективної системи інноваційно-інвестиційного менеджменту, адекватного вимогам мінливого ринкового середовища та спрямованого на забезпечення раціонального використання інвестиційних ресурсів, актуалізує проблему вдосконалення і розвитку науково-методичних підходів та інструментарію забезпечення розвитку підприємництва, застосування яких сприятиме прискоренню його соціально-економічного розвитку через механізм інвестування.
The conducted research testifies to the limited possibilities of the state in the field of financing of education, basic researches and innovative activity of development of business. The hypothesis of the research is to substantiate the recommendations and proposals for improving the efficiency of innovation in business with the possibility of multi-vector investment. The purpose of the study is to substantiate the innovation and investment support for business development. The methodology of scientific research is general and special research methods: dialectical – for analysis and understanding of the essence and content of the categorical series, monographic – in highlighting the views of scientists on the research issues; strategic analysis – to determine the priority areas for intensifying the innovative development of entrepreneurship. The formation of vectors of cooperation based on the unity of science and education, business and government, namely: integration of developed strategic vectors of education; science; purposeful state policy of innovative development; bridging the institutional gap between science and education, government and business. It is determined that investment activity is one of the most important factors of sustainable growth and dynamic development of the Ukrainian economy, as it is the basis for reproduction and expansion of production and innovation potential of domestic enterprises, increasing their competitiveness and efficiency. However, the lack of a comprehensive high-performance system of innovation and investment management, adequate to the changing market environment and aimed at ensuring the rational use of investment resources, highlights the problem of improving and developing scientific and methodological approaches and tools to ensure business development, which will accelerate its social development. economic development through the investment mechanism.
DOI: 10.30857/2415-3206.2020.2.14
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17592
ISSN: 2415-3206
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Менеджмент

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Management_2020_Issue32_P165-172.pdf400,45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.