Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17593
Title: Features of formation of the business development management system in the conditions of innovative economy
Other Titles: Особливості формування системи управління розвитком бізнесу в умовах інноваційної економіки
Authors: Krakhmalova, T.
Keywords: забезпечення розвитку бізнесу
конкурентоспроможність
інноваційний розвиток
економіка знань
принципи
методи та функції управління
інтеграція економічних процесів
business development
competitiveness
innovative development
knowledge economy
principles
management methods and functions
integration of economic processes
Issue Date: 2020
Citation: Krakhmalova T. Features of formation of the business development management system in the conditions of innovative economy = Особливості формування системи управління розвитком бізнесу в умовах інноваційної економіки [Текст] / T. Krakhmalova // Менеджмент. - 2020. - Вип. 2 (32). - С. 173-179.
Source: Менеджмент
Abstract: В сучасних умовах інноваційної економіки управління розвитком бізнесу виступає як загальноекономічний вектор раціонального споживання ресурсів та ефективного функціонування виробничих систем. Відомо, що навіть ті підприємства, які мають близькі за рівнем потенціали, часто розрізняються за результатами їх діяльності. В цих умовах різницю в результатах можна пояснити лише неоднаковим ступенем точності цільової орієнтації системи управління. Інакше кажучи, при інших рівних умовах, величина результату буде тим більша, чим вдалішою буде система управління розвитком бізнесу в умовах інноваційної економіки. Метою дослідження є визначення та обґрунтування системи управління розвитком бізнесу в умовах інноваційної економіки. Методологією наукового дослідження є загальнонаукові та спеціальні методи дослідження економічних явищ: аналіз і синтез – для визначення складних понять управління розвитком бізнесу; екстраполяції – для визначення нових тенденцій у розвитку бізнесу і змін в економіці; групування і класифікації – для систематизації факторів, що впливають на розвиток бізнесу та ін. Обґрунтовано особливості формування розвитком бізнесу, яка включає сукупність засобів і методів спрямованого впливу на інтереси бізнесу, що знаходяться у постійній динамічній трансформації під впливом зовнішніх та внутрішніх умов з орієнтацією на раціональне використання ресурсів і забезпечення необхідних пропорцій функціонування її господарського комплексу. Визначено, що особливе місце управління розвитком бізнесу в умовах інноваційної економіки зумовлене тим, що воно гарантує інтеграцію економічних процесів. Формування системи управління розвитком бізнесу відбиває можливості впорядкувати процеси в підприємництві відповідно притаманним внутрішнім закономірностям господарської діяльності.
In modern conditions of innovative economy, business development management acts as a general economic vector of rational consumption of resources and efficient functioning of production systems. It is known that even those companies that have similar potentials often differ in the results of their activities. Under these conditions, the difference in results can be explained only by the unequal degree of accuracy of the target orientation of the control system. In other words, other things being equal, the magnitude of the result will be greater the more successful the business development management system in an innovative economy. The purpose of the study is to define and substantiate the management system of business development in an innovative economy. The methodology of scientific research is general and special methods of research of economic phenomena: analysis and synthesis – to determine the complex concepts of business development management; extrapolations – to identify new trends in business development and changes in the economy; grouping and classification – to systematize the factors influencing business development, etc. Features of formation by business development which includes a set of means and methods of the directed influence on interests of business which are in constant dynamic transformation under the influence of external and internal conditions with orientation on rational use of resources and maintenance of necessary proportions of functioning of its economic complex are substantiated. It is determined that the special place of business development management in the conditions of innovative economy is due to the fact that it guarantees the integration of economic processes. The formation of a business development management system reflects the ability to streamline processes in business in accordance with the inherent internal laws of economic activity.
DOI: 10.30857/2415-3206.2020.2.15
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17593
ISSN: 2415-3206
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Менеджмент

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Management_2020_Issue32_P173-179.pdf384,89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.