Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17594
Title: Prospective directions of changes in the financial reporting of enterprises in the context of the globalization of the world economy
Other Titles: Перспективні напрямки змін у фінансовій звітності підприємств у контексті глобалізації світової економіки
Authors: Dovbush, V.
Kozhushko, R.
Keywords: бухгалтерський облік
фінансова звітність
Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ)
Загальновизнані принципи бухгалтерського обліку (GAAP)
accounting
financial reporting
International Financial Reporting Standards (IFRS)
Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)
Issue Date: 2020
Citation: Dovbush V. Prospective directions of changes in the financial reporting of enterprises in the context of the globalization of the world economy = Перспективні напрямки змін у фінансовій звітності підприємств у контексті глобалізації світової економіки [Текст] / V. Dovbush, R. Kozhushko // Менеджмент. - 2020. - Вип. 2 (32). - С. 25-40.
Source: Менеджмент
Abstract: Україна є країною із транзитивною економікою, що характеризується створенням та розвитком ринкових інститутів, спрямованих на приватизацію державної власності, дерегуляцію та лібералізацію економічних відносин. Трансформація економіки України вимагає від підприємств застосування управлінських концепцій, орієнтованих на нові умови господарювання – невизначеності та кризового характеру ринкового середовища. Ефективність реалізації нових засад управління залежить від повноти та достовірності інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень. У досліджені було використано: діалектичний метод, системний аналіз – для деталізації і розчленування об’єкта дослідження на окремі важливі складові елементи; синтезу – для узагальнення різних аспектів фінансової звітності підприємства. Досліджено технічні питання бухгалтерського обліку: визначено ключові відмінності в підходах до обліку діяльності підприємства між Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ), Загальноприйнятими принципами бухгалтерського обліку (US GAAP) та Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (НП(С)БО); оцінено вплив виявлених розбіжностей на процес обробки даних в бухгалтерських облікових системах. Визначено, що державні правила бухгалтерського обліку в Сполучених Штатах регулюються його загальноприйнятими принципами бухгалтерського обліку GAAP. Доведено, що концептуально МСФЗ, які використовуються державами по всьому світу, є більш "принципові" ніж GAAP, що робить їх дещо менш складними і послідовними, пропонуючи менше винятків і унікальних додатків. Сучасною тенденцією у складанні фінансової звітності є формування інтегрованих звітів, які поєднують фінансову та нефінансову інформацію. Проте не всі компанії вважають за необхідне оприлюднювати більше інформації, ніж той обсяг, якого від них вимагають регулятивні органи. Тому виникає потреба у стандартизації не лише фінансової інформації, а й нефінансових показників та самої структури інтегрованого звіту.
Ukraine is a country with transitive economy characterized by creation and development of market institutions aimed at privatization of state property, deregulation and liberalization of economic relations. Transformation of economy of Ukraine requires from enterprises the application of management concepts, focused on the new conditions of economic management – uncertainty and crisis nature of market environment. The effectiveness of the implementation of new principles of management depends on the completeness and reliability of the information and analytical support of management decisions. The study used: a dialectical method, system analysis – for detailing and decomposition of the object of research into separate important constituent elements; synthesis – to summarize the various aspects of the financial statements of the enterprise. The technical issues of accounting were investigated: the key differences in approaches to enterprise accounting between the International Financial Reporting Standards (IFRS), Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP) and the Regulations (Standards) of Accounting (NARS) were determined; the impact of the identified differences on the data processing in the accounting systems was assessed. It is determined that governmental accounting rules in the United States are governed by its generally accepted GAAP accounting principles. It has been proven that conceptually, IFRS, which is used by states around the world, is more "principled" than GAAP, making it somewhat less complex and consistent, offering fewer exceptions and unique applications. The current trend in financial reporting is to produce integrated reports that combine financial and non-financial information. However, not all companies find it necessary to disclose more information than the amount required of them by regulators. Therefore, there is a need to standardize not only financial information, but also non-financial indicators and the very structure of an integrated report.
DOI: 10.30857/2415-3206.2020.2.2
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17594
ISSN: 2415-3206
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Менеджмент
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Management_2020_Issue32_P025-040.pdf804,55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.