Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17598
Title: Features of the use of public-private partnerships in the practice of road transport services
Other Titles: Особливості використання державно-приватного партнерства в практиці надання послуг автомобільним транспортом
Authors: Laponoh, D.
Keywords: державний партнер
державно-приватне партнерство
ринок послуг
автомобільний транспорт
public partner
public-private partnership
service market
road transport
Issue Date: 2020
Citation: Laponoh D. Features of the use of public-private partnerships in the practice of road transport services = Особливості використання державно-приватного партнерства в практиці надання послуг автомобільним транспортом [Текст] / D. Laponoh // Менеджмент. - 2020. - Вип. 2 (32). - С. 84-92.
Source: Менеджмент
Abstract: Державно-приватне партнерство (ДПП) – одна з найбільш популярних в світі форм співпраці між державою та бізнесом. Для України ДПП – один з найбільш перспективних способів залучення інвестицій в існуючу державну і комунальну інфраструктуру. Закон України «Про державно-приватне партнерство» (2010) дозволяє реалізовувати проекти в форматі класичного ДПП. Більшість проектів стосувалося розвитку інфраструктурних об'єктів і видобутку корисних копалин, що характерно для подібного роду співпраці між державою та бізнесом. У дослідженні були використані: експертний, статистичний, порівняльний, сценарний аналіз; аналіз емпіричних даних за допомогою методів групування, узагальнення, методи класифікації. Визначено складові відносин ДПП, обґрунтовано критерії класифікації його форм, сутність і економічний зміст категорії «державно-приватне партнерство», особливості державно-приватного партнерства на ринку автотранспортних послуг в Україні. Проведений якісний аналіз 111 концесійних проектів дозволив виявити закономірність і представити варіант можливого поєднання показань експертів при певних параметрах. Визначено середні значення, середньо квадратичні відхилення за показниками експертів, побудовані розподіли одержуваного масиву даних 111 концесійних проектів ДПП. Сформовано визначення «якості» оцінок експертів і оцінка ефективності 111 ДПП проектів надання послуг автомобільного транспорту. Визначено складові для державно-приватного партнерства на ринку послуг автомобільного транспорту: ДПП має на увазі під собою договірну форму (угоди, контракти тощо), в якій чітко фіксуються права і обов'язки кожної зі сторін; реалізація проектів на ринку послуг автомобільного транспорту має на увазі під собою обопільну економічну вигоду для всіх учасників проекту шляхом найкращої взаємодії, орієнтованого на кращі результати за нижчу вартість; державно-приватне партнерство характеризується підвищеними ризиками, з чого випливає необхідність чіткого поділу основних ризиків і витрат між його учасниками.
Public-private partnership (PPP) is one of the most popular forms of cooperation between the state and business in the world. For Ukraine, PPP is one of the most promising ways to attract investment in the existing state and municipal infrastructure. The Law of Ukraine "On Public-Private Partnership" (2010) allows the implementation of projects in the format of the classic PPP. Most projects involved the development of infrastructure facilities and mining, which is typical for this kind of cooperation between the state and business. The study used: expert, statistical, comparative, scenario analysis; analysis of empirical data using methods of grouping, generalization, classification methods. The components of PPP relations are defined, the criteria for the classification of its forms, the essence and economic content of the category "public-private partnership", the features of public-private partnership in the market of road transport services in Ukraine are substantiated. The qualitative analysis of 111 concession projects has allowed to reveal the regularity and to present the variant of possible combination of experts' indications at certain parameters. Mean values and standard deviations of the expert testimonies were determined and distributions of the obtained data array of 111 concession PPP projects were constructed. The definition of the "quality" of expert assessments and evaluation of the effectiveness of 111 PPP projects for the provision of road transport services is formed. The components for public-private partnership in the market of road transport services have been defined: PPP implies a contractual form (agreements, contracts, etc.), in which the rights and obligations of each party are clearly defined; implementation of projects in the market of road transport services implies mutual economic benefit for all project participants through the best interaction, focused on better results for lower cost; public-private partnership is characterized by increased.
DOI: 10.30857/2415-3206.2020.2.6
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17598
ISSN: 2415-3206
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Менеджмент

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Management_2020_Issue32_P084-092.pdf446,33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.