Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17599
Title: System management for sustainable development: models and problems
Other Titles: Системний менеджмент для сталого розвитку: моделі та проблеми
Authors: Kalyta, P.
Keywords: сталий розвиток
менеджмент
керівництво
управління
стандарти
системи менеджменту
менеджери
sustainability
management
leadership
standards
management systems
managers
Issue Date: 2020
Citation: Kalyta P. System management for sustainable development: models and problems = Системний менеджмент для сталого розвитку: моделі та проблеми [Текст] / P. Kalyta // Менеджмент. - 2020. - Вип. 2 (32). - С. 93-110.
Source: Менеджмент
Abstract: Відомо, що стан української економіки незадовільний і потребує суттєвого покращення. Для зміни ситуації на краще Президент України видав Указ «Про цілі сталого розвитку України на період до 2030 року», який є дороговказом щодо новітнього розвитку країни, зорієнтованого на людину. Крім того, Кабінет Міністрів України схвалив Принципи соціальної відповідальності, прийняті Організацією Об`єднаних Націй. Однак, реального сталого розвитку країни неможливо досягти без застосування досконалих систем менеджменту, що забезпечують на різних організаційних рівнях управління прийняття та реалізацію сукупності узгоджених управлінських рішень адекватних ситуаціям та їх змінам. Тому метою даної роботи і визначено: провести аналіз стану системного менеджменту в Україні, а також стану підготовки українськими ЗВО фахівців за спеціальністю «менеджмент», від яких у найбільшій мірі залежить створення, застосування та удосконалення систем менеджменту в організаціях (компаніях, установах). В процесі дослідження були застосовані методи порівняльного аналізу, аналізу даних шляхом їх групування, узагальнення інформації. Запропоновані концептуальні моделі забезпечення сталого розвитку, як окремих організацій, так і України в цілому. Вказано на ключову роль сучасного системного менеджменту у забезпеченні конкурентоспроможності та сталого розвитку. Проаналізовано стан системного менеджменту в Україні та стан підготовки в українських ЗВО фахівців за спеціальністю «менеджмент»; виділені недоліки та надані пропозиції з їх усунення. Виявлено неадекватний переклад визначення самого поняття «менеджмент» в ДСТУ ISO 9000:2015 та досліджено причини і наслідки цієї принципової помилки. В Україні від часу отримання незалежності і до сьогодні не приділяється належної уваги розвитку системного менеджменту. Не призначено центральний орган виконавчої влади, відповідальний за розвиток системного менеджменту в країні в цілому. Питання удосконалення системного менеджменту не відображені в жодній державній політиці і стратегії розвитку сфер життєдіяльності. Організації публічного сектору, зокрема органи виконавчої влади, і бізнесові компанії використовують переважно застарілі недосконалі системи управління. В країні існує плутанина у розумінні самого поняття «менеджмент», що призвело до неадекватного визначення галузей знань та спеціальностей. Стан підготовки менеджерів в українських ЗВО не відповідає потребам розвитку України та її економіки в умовах глобалізованого насиченого ринку. Для усунення відзначених недоліків та покращення ситуації необхідно терміново змінити відношення до цієї надзвичайно важливої складової державотворення.
It is known that the state of the Ukrainian economy is unsatisfactory and needs significant improvement. To change the situation for the better, the President of Ukraine issued a Decree "On Sustainable Development Goals of Ukraine for the period until 2030", which is a guide to the latest development of the country focused on people. Besides, the Cabinet of Ministers of Ukraine approved the Principles of Social Responsibility adopted by the United Nations. However, the real sustainable development of the country can not be achieved without advanced management systems that ensure at different organizational levels of management the adoption and implementation of a set of agreed management decisions adequate to situations and their changes. Therefore, the purpose of this paper is to analyze the state of system management in Ukraine, as well as the state of training of Ukrainian specialists in specialty "management", on which the creation, application, and improvement of management systems in organizations (companies, institutions) depend to the greatest extent. In the course of this research methods of comparative analysis, data analysis by their grouping, and generalization of information have been applied. Conceptual models of sustainable development of both individual organizations and Ukraine as a whole are proposed. The key role of modern system management in ensuring competitiveness and sustainable development is pointed out. The state of system management in Ukraine and the state of training specialists in specialty "management" in the Ukrainian higher education institutions are analyzed; shortcomings are identified and suggestions for their elimination are provided. An inadequate translation of the "management" concept’s definition in the DSTU ISO 9000:2015 is revealed and the causes and consequences of this fundamental error are investigated. Since Ukraine got its independence until today, due attention has not been paid to system management development there. There is no central executive body responsible for the development of system management in the country as a whole. The problem of system management improvement has not been reflected either in any government policy or in any development strategy for specific life spheres. Public sector organizations, in particular, executive governmental authorities and business companies mainly use outdated imperfect management systems. In the country, there is a confusion in the understanding of the "management" concept, which has led to the inadequate definition of knowledge areas and specialties. The stage of manager’s education in the Ukrainian higher education institutions does not meet the needs of Ukraine's development and its economy in the conditions of a globalized saturated market. To eliminate the mentioned shortcomings and improve the situation, it is urgent to change the attitude to this extremely important component of state-building.
DOI: 10.30857/2415-3206.2020.2.7
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17599
ISSN: 2415-3206
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Менеджмент

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Management_2020_Issue32_P093-110.pdf511,33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.