Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17600
Title: Features of the influence of the market environment on the innovative development of agricultural enterprises
Other Titles: Особливості впливу ринкового середовища на інноваційний розвиток сільськогосподарських підприємств
Authors: Hanushchak-Yefimenko, L. M.
Keywords: інновації
інноваційний розвиток
конкурентоспроможність
інноваційний цикл
підприємства аграрної сфери
innovations
innovative development
competitiveness
innovation cycle
agricultural enterprises
Issue Date: 2020
Citation: Hanushchak-Yefimenko L. M. Features of the influence of the market environment on the innovative development of agricultural enterprises = Особливості впливу ринкового середовища на інноваційний розвиток сільськогосподарських підприємств [Текст] / L. M. Hanushchak-Yefimenko // Менеджмент. - 2020. - Вип. 2 (32). - С. 111-118.
Source: Менеджмент
Abstract: Дослідження і аналіз теоретичних основ дозволили визначити взаємозв’язок науково-технічного прогресу, інноваційних процесів в економіці. Домінуючу роль в економічному розвитку відіграє науково-технічний прогрес, стрижнем якого виступає інновація. Різноманітність видів, форм і визначень інновацій обумовлює необхідність дослідження сутності інноваційного розвитку підприємств аграрної сфери, їхніх основних ознак і ролі в ринковій економіці. Гіпотеза наукового дослідження полягає у обґрунтуванні рекомендацій та пропозицій щодо підвищення ефективності інноваційної діяльності підприємств аграрної сфери як пріоритетної галузі з врахуванням євроінтеграційного вектору держави. Метою дослідження є обґрунтування особливостей впливу ринкового середовища на інноваційний розвиток підприємств аграрної сфери. Методологією наукового дослідження є загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: діалектичного – для аналізу та осмислення сутності і змісту категоріального ряду «інновація», «інноваційний процес», монографічного – при висвітленні поглядів науковців на досліджувану проблематику; стратегічного аналізу – для визначення пріоритетних напрямків активізації інноваційного розвитку підприємств аграрної сфери. На основі концепції циклів зростання можна зробити висновки, що в ринковому середовищі організація інноваційної діяльності пов’язана з розподілом і кооперацією праці, забезпеченням необхідними ресурсами, вибором і реалізацією процедур ефективного здійснення інноваційного циклу. Тому, особливості впливу ринкового середовища на інноваційний розвиток підприємств аграрної сфери, на наш погляд, слід розглядати з точки зору інноваційних систем. Чинники, які складають сприятливе ринкове середовище, що дозволяє досліджуваним підприємствам бути здатними до істотних оновлень, обумовлюють чотири атрибути країни: умови для факторів; стан попиту; поріднені і підтримуючі галузі; стійка стратегія і структура. Вони кожній окремо і всі разом складають основу конкурентних переваг країни, той простір, який кожна держава створює і підтримує для своїх галузей.
Research and analysis of the theoretical foundations allowed to determine the relationship between scientific and technological progress, innovation processes in the economy. The dominant role in economic development is played by scientific and technological progress, the core of which is innovation. The variety of types, forms and definitions of innovations necessitates the study of the essence of innovative development of agricultural enterprises, their main features and role in a market economy. The hypothesis of the research is to substantiate the recommendations and proposals for improving the efficiency of innovation of agricultural enterprises as a priority sector, taking into account the European integration vector of the state. The purpose of the study is to substantiate the peculiarities of the influence of the market environment on the innovative development of agricultural enterprises. The methodology of scientific research is general and special research methods: dialectical – for analysis and understanding of the essence and content of the categorical series "innovation", "innovation process", monographic – in highlighting the views of scientists on the research issues; strategic analysis – to determine the priority areas for intensifying the innovative development of agricultural enterprises. Based on the concept of growth cycles, it can be concluded that in a market environment, the organization of innovation is associated with the division and cooperation of labor, providing the necessary resources, selection and implementation of procedures for effective implementation of the innovation cycle. Therefore, the peculiarities of the influence of the market environment on the innovative development of agricultural enterprises, in our opinion, should be considered in terms of innovation systems. Factors that create a favorable market environment that allows the surveyed enterprises to be able to make significant upgrades, determine the four attributes of the country: the conditions for the factors; state of demand; related and supporting industries; stable strategy and structure. They each and all together form the basis of the country's competitive advantages, the space that each state creates and maintains for its industries.
DOI: 10.30857/2415-3206.2020.2.8
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17600
ISSN: 2415-3206
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Менеджмент
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Management_2020_Issue32_P111-118.pdf467,14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.