Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17626
Title: Requirements for school interior furnishing: evolution, current situation, prospects
Other Titles: Wymagania dotyczące wyposażenia wnętrz szkolnych: ewolucja, stan obecny, perspektywy
Вимоги до меблювання шкільних інтер’єрів: еволюція, поточний стан, перспективи
Authors: Kosenko, Danylo
Keywords: learning spaces
classroom furniture
design history
design requirements
przestrzenie edukacyjne
meble szkolne
historia projektowania
wymagania projektowe
навчальні простори
шкільні меблі
історія дизайну
вимоги до дизайну
Issue Date: 2020
Citation: Kosenko D. Requirements for school interior furnishing: evolution, current situation, prospects / D. Kosenko // Knowledge, Education, Law, Management. – 2020. – № 5 (33), Vol. 2. – P. 31-37.
Source: Knowledge, Education, Law, Management
Nauka, Oświata, Pravo, Zarządzanie
Abstract: Classroom furnishing is an integral part of the school learning space. Analysing classroom furnishing means considering furniture types, suit completing and classroom arrangement. Based on socio-cultural requirements, three phases of classroom furnishing development are distinguished. Medieval and Renaissance school had teacher-centred furnishing. Classroom furnishing of the 18th–19th centuries centres on content presentation facilities. From the turn of the 20th century, learning space becomes child-centred, meaning flexible. In the last quarter of the 20th century, new socio-cultural requirements arise, based on partner school paradigms and participatory bottom-up processes. The learning spaces furnished in bottom-up cooperative processes are not yet able to consider all requirements integrally, which is a point of further development.
Meble szkolne są nieodłącznym elementem szkolnej przestrzeni edukacyjnej. Analiza wyposażenia szkoły obejmuje rozważenie typologii mebli, tworzenie zestawów i przestrzenną organizację klasy. Na podstawie wymagań społeczno-kulturowych wyodrębniono trzy okresy rozwoju wyposażenia szkoły. W średniowieczu i renesansie wyposażenie szkoły było zorientowane na nauczyciela. Wyposażenie klas z połowy XVIII-XIX w. koncentruje się na prezentacji treści nauczania. Od początku XX w. przestrzeń edukacyjna staje się skoncentrowana na dzieciach, czyli elastyczna. W ostatniej ćwierci XX w. pojawiają się nowe wymagania społeczno-kulturowe oparte na paradygmacie szkoły partnerskiej i procesach partycypacyjnych „oddolnych”. W przestrzeniach edukacyjnych wyposażonych w meble w ramach procesów współpracy „oddolnej” nie można jeszcze kompleksowo uwzględnić wszystkich wymagań, co jest przedmiotem dalszego rozwoju.
Шкільні меблі є невіддільним складником навчального простору школи. Аналіз меблювання школи передбачає розгляд типології меблів, формування комплектів і просторову організацію класу. Виходячи із соціально-культурних вимог, виділили три періоди розвитку шкільного меблювання. У Середньовіччя та в епоху Відродження шкільне меблювання було орієнтоване на вчителя. Меблювання класів середини XVIII-XIX ст. орієнтовано на презентацію змісту навчання. З початку XX ст. навчальний простір стає дитиноцентрованим, тобто гнучким. В останній чверті XX ст. виникають нові соціально-культурні вимоги, що базуються на парадигмі партнерської школи й учасницьких процесах «знизу вгору». У навчальних просторах, умебльованих у рамках процесів співпраці «знизу вгору», ще не вдається враховувати всі вимоги комплексно, що є предметом подальшого розвитку.
DOI: 10.51647/kelm.2020.5.2.6
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17626
Faculty: Факультет дизайну
Department: Кафедра дизайну інтер'єру і меблів
ISSN: 2353-8406
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра дизайну інтер'єру і меблів (ДІМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kelm_5_2_2020_31-37.pdfТекст статті317,54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.