Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17700
Title: Efficiency of using the potential of small business in ensuring sustainable economic growth
Other Titles: Ефективність використання потенціалу малого бізнесу для забезпечення стійкого економічного зростання
Authors: Skuratovych, Irina
Lytvyn, Nataliia
Panova, Iryna
Ovcharenko, Ievgen
Hryhorevska, O. O.
Keywords: sustainable economic development
innovative business
potential
labor migration
efficiency
сталий економічний розвиток
інноваційний бізнес
потенціал
міграція робочої сили
ефективність
Issue Date: Jun-2021
Citation: Efficiency of using the potential of small business in ensuring sustainable economic growth / I. Skuratovych, N. Lytvyn, I. Panova, I. Ovcharenko, O. O. Hryhorevska // Entrepreneurship and Sustainability Issues. – 2021. – Volume 8, Number 4 (June). – P. 742-756.
Source: Entrepreneurship and Sustainability Issues
Abstract: In Ukraine, small business has not yet become the foundation of the national economy and an important factor of socioeconomic development. The negative trends in the activities of small business in Ukraine include a decrease in the number of small enterprises, reduction of the number of employees in small enterprises, and worsening of financial results of their activities. The purpose of the paper is to sum up theoretical and methodical foundations and develop scientific and practical recommendations for improving the efficiency of using the potential of small business in ensuring sustainable economic growth. In the process of the study, the following general and special methods were used: dialectical method; method of system analysis; method of graphic analysis; and method of logical generalization of results. Improvement of the organizational and economic relations of small enterprises with large and medium enterprises was determined as one of the directions of increasing the efficiency of small business potential, and the formation of an integration model of business associations as a set of possible forms of interaction of small, medium and large enterprises and areas of integration was suggested. The role of small business in reducing labor emigration as a form of self-employment and employment was studied. Specifics of innovative activity in the small business sector in Ukraine were considered. In order to increase the efficiency of small business potential, the introduction of innovative incubators was suggested. It is advisable to use the practical results of the study for intensification of business activities, for the purpose of increasing the efficiency of using the potential of small business in ensuring sustainable economic growth of the country.
В Україні малий бізнес ще не став фундаментом національної економіки та важливим фактором соціально-економічного розвитку. Негативні тенденції в діяльності малого бізнесу в Україні включають зменшення кількості малих підприємств, зменшення кількості зайнятих на малих підприємствах та погіршення фінансових результатів їх діяльності. Метою статті є узагальнення теоретичних та методичних основ та розробка науково-практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності використання потенціалу малого бізнесу у забезпеченні сталого економічного зростання. В процесі дослідження використовувались такі загальні та спеціальні методи: діалектичний метод; метод системного аналізу; метод графічного аналізу; і метод логічного узагальнення результатів. Поліпшення організаційно-економічних відносин малих підприємств з великими та середніми підприємствами було визначено як один із напрямів підвищення ефективності потенціалу малого бізнесу, та формування інтеграційної моделі бізнес-асоціацій як сукупності можливих форм взаємодії малі, середні та великі підприємства та напрямки інтеграції. Досліджено роль малого бізнесу у зменшенні трудової еміграції як форми самозайнятості та зайнятості. Розглянуто особливості інноваційної діяльності в секторі малого бізнесу в Україні. З метою підвищення ефективності потенціалу малого бізнесу було запропоновано впровадження інноваційних інкубаторів. Доцільно використовувати практичні результати дослідження для активізації підприємницької діяльності, з метою підвищення ефективності використання потенціалу малого бізнесу для забезпечення стійкого економічного зростання країни.
DOI: 10.9770/jesi.2021.8.4(46)
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17700
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра обліку і аудиту
ISSN: 2345-0282
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу (ФБК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
147.pdf617,91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.