Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17778
Title: Порівняльний аналіз зарубіжного та національного досвіду України в адмініструванні податку на додану вартість
Other Titles: Comparative analysis of foreign and national experience of Ukraine in value added tax administration
Authors: Коваленко, Інна Анатоліївна
Keywords: податок на додану вартість
податкове адміністрування
зарубіжний досвід
модель оподаткування
непрямий податок
value added tax
tax administration
foreign experience
taxation model
indirect tax
Issue Date: 2021
Citation: Коваленко І. А. Порівняльний аналіз зарубіжного та національного досвіду України в адмініструванні податку на додану вартість / І. А. Коваленко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. – 2021. – Вип. 49. – С. 53-58.
Source: Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція
International Humanitarian University Herald. Jurisprudence
Naukovij visnik Mnarodnogo gumantarnogo unversitetu
Abstract: Предметом дослідження є зарубіжний та національний досвід України в адмініструванні податку на додану вартість. Без сумніву, незалежність України є позитивним фактором для розвитку демократичних тенденцій нашої країни. Однак незалежність у всіх внутрішніх і зовнішніх відносинах зумовила розвиток політичного та економічного секторів країни. У цьому контексті вирішення питання вдосконалення податкової системи було особливо гострим, оскільки стара модель була неприйнятною через, по-перше, зміну економічного вектора з планово-командного на ринковий напрям, а по-друге, активне запровадження міжнародних стандартів у оподаткуванні. Водночас головним завданням еволюції податкової системи є забезпечення її стабільності, що своєю чергою повинне призвести до низки позитивних факторів: збільшення фінансових надходжень до бюджету; вдосконалення механізму збору податків тощо. Слід зазначити, що розвиток податкової системи є складним аспектом, який передбачає вирішення низки проблем. Зокрема, протягом останніх років зросла актуальність адміністрування податку на додану вартість, оскільки останній є важливим для формування бюджету. Тому теоретична розробка цієї проблеми вимагає аналізу зарубіжного досвіду адміністрування ПДВ. Зарубіжний досвід сприяє розширенню уявлень про правові явища в рамках дослідження; допомагає поглянути на те чи інше питання з іншої точки зору; порівнювати власні досягнення з досягненнями іноземних колег; не витрачати час на вирішення проблем, які вже знайшли рішення на сторінках закордонних видань. Методологічною основою цього дослідження є порівняння особливостей адміністрування податку на додану вартість в Україні та зарубіжних країнах. На основі аспектів адміністрування ПДВ у Канаді, Бельгії, Франції, Великобританії висвітлено переваги та недоліки різних умов нарахування ПДВ. На основі порівняльно-правового аналізу визначено можливості застосування та впровадження зарубіжного досвіду в національному адмініструванні ПДВ. Результати дослідження показали, що у діяльності податкових органів міжнародний досвід адміністрування податку на додану вартість передбачає консолідацію суворих методів впливу на податкові органи шляхом застосування відповідних штрафних санкцій. Однак цей аспект поєднується з високим рівнем правосвідомості та законослухняності податкових суб’єктів. Крім того, зарубіжний досвід передбачає активне використання інформаційних технологій у адмініструванні ПДВ, що полегшує його нарахування та підвищує ефективність.
The subject of the study is the foreign and national experience of Ukraine in the administration of value added tax. Undoubtedly, Ukraine’s independence is a positive factor for the development of our country’s democratic tendencies. However, independence in all internal and external relations has led to the development of the political and economic sectors of the country. In this context, the issue of improving the tax system was particularly acute, as the old model was unacceptable due, firstly, the change of economic vector from planning and command to market direction, and, secondly, the active introduction of international standards in taxation. At the same time, the main task of the evolution of the tax system is to ensure its stability, which, in turn, should lead to a number of positive factors: increased financial revenues to the budget; improving the mechanism of tax collection, etc. It should be noted that the development of the tax system is a complex aspect that involves solving a number of problems. In particular, the relevance of value added tax administration has increased in recent years, as the latter is important for problem requires an analysis of foreign experience in VAT administration. Foreign experience contributes to the expansion of ideas about legal phenomena in the study; helps to look at this or that question from other point of view; compare their own achievements with the achievements of foreign colleagues; do not waste time solving problems that have already been solved on the pages of foreign publications. The methodological basis of this study is a comparison of the peculiarities of the administration of value added tax in Ukraine and foreign countries. Based on the aspects of VAT administration in Canada, Belgium, France, Great Britain, the advantages and disadvantages of different VAT conditions are highlighted. On the basis of comparative legal analysis, the possibilities of application and introduction of foreign experience in national VAT administration are determined. The results of the study showed that in the activities of tax authorities, the international experience of value added tax administration involves the consolidation of strict methods of influencing the tax authorities through the application of appropriate penalties. However, this aspect is combined with a high level of legal awareness and obedience to tax subjects. In addition, foreign experience involves the active use of information technology in the administration of VAT, which facilitates its calculation and increases efficiency.
DOI: 10.32841/2307-1745.2021.49.12
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17778
Faculty: Навчально-науковий інститут права та сучасних технологій навчання
Department: Кафедра приватного та публічного права
ISSN: 2307-1745 (Print)
2664-6528 (Online)
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра приватного та публічного права (ППП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20210614_301.pdf413,11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.