Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17788
Title: Style direction "unisex" as a design practice in fashion design
Other Titles: Стильовий напрям "унісекс" як проєктна практика в дизайні костюма
Стилевое направление "унисекс" как проектная практика в дизайне костюма
Authors: Chuprina, N. V.
Paranko, N. P.
Prasol, S. I.
Baranova, A. I.
Kovalchuk, M. O.
Omelchenko, H. V.
Keywords: продукт моди
дизайн костюма
стильовий напрям
унісекс
стилістика
модна тенденція
авторська колекція
образно-проєктні властивості одягу
продукт моды
стилевое направление
унисекс
стилистика
модная тенденция
авторская коллекция
образно-проектные свойства одежды
fashion product
fashion design
style direction
unisex
stylistics
fashion trend
author's collection
image-design properties of clothes
Issue Date: 2021
Citation: Style direction "unisex" as a design practice in fashion design = Стильовий напрям "унісекс" як проєктна практика в дизайні костюма [Текст] / N. V. Chuprina, N. P. Paranko, S. I. Prasol, A. I. Baranova, M. O. Kovalchuk, H. V. Omelchenko // Art and Design. - 2021. - № 1 (13). - С. 9-20.
Source: Art and Design
Abstract: Метою дослідження є визначення основних принципів становлення стильового напряму "унісекс" як проєктної практики дизайну одягу; формулюванню узагальнених образно-проєктних характеристик даного стильового напряму для розробки колекцій костюма як актуального модного продукту масового споживання. Методологія дослідження заснована на комплексному підході до виявлення образно-проєктних та художньо-композиційних властивостей розробки колекції костюма, зокрема методи соціо-культурного аналізу, історико-логічного розвитку, системно-структурний, компаративний, композиційний та стилістичний аналіз. На окремих етапах застосовано методи морфологічного аналізу та синтезу, соціологічне опитування. Вивчено походження стильового напряму "унісекс", його особливості, описано обов’язкові композиційні елементи в дизайні одягу. Досліджено еволюцію форми, головні елементи виробів в стилістиці "унісекс". Охарактеризовано стильовий напрям "унісекс" з позицій асиміляції інтерактивного розвитку чоловічого і жіночого костюма ХХ ст. Здійснено систематизацію образно-проєктних та конструктивно-композиційних рис основних підстилів стильового напряму "унісекс" на сучасному ринку модного одягу широкого призначення. Визначено та охарактеризовано художньо-композиційні ознаки колекції сучасного жіночого одягу в стилістиці "унісекс" з урахуванням сучасних матеріалів. Систематизовано спільні ознаки моделей колекції та структуровано характерні для стильового напряму "унісекс" елементи, що є основою для проєктування авторської колекції жіночого одягу. Запроєктовано авторську колекцію жіночого одягу, що відповідає тенденціям стильового напряму "унісекс". Наукова новизна дослідження полягає у визначенні образно-проєктних властивостей стильового напряму "унісекс" як проєктної практики в сучасному дизайні костюма масового споживання. Визначено ступінь естетичності ідейного змісту та гендерних аспектів образно-проектного явища "унісекс" в сучасному культурно-мистецькому просторі. Виявлено основні елементи костюма, що інтерактивно взаємовпливають на дизайн чоловічого та жіночого одягу як продукту моди. Практична значущість вивчення основних проєктних характеристик застосування стильового напряму "унісекс" в дизайні одягу визначається комерційним потенціалом, що дозволяє дизайнерам модного одягу в сегменті мас-маркет та фабричним брендам одягу скоротити витрати на виробництво і подальше просування: єдиний дизайн, виконання колекції для чоловіків і жінок з однакових матеріалів, загальна реклама тощо.
Целью исследования является определение основных принципов становления стилевого направления "унисекс" как проектной практики дизайна одежды; формулировке обобщенных образно-проектных характеристик данного стилевого направления для разработки коллекций костюма как актуального модного продукта массового потребления. Методология исследования основана на комплексном подходе к выявлению образно-проектных и художественно-композиционных свойств разработки коллекции костюма, в частности методы социо-культурного анализа, историко-логического развития, системно-структурный, компаративный, композиционный и стилистический анализ. На отдельных этапах применены методы морфологического анализа и синтеза, социологический опрос. Изучено происхождение стилевого направления "унисекс", его особенности, описаны обязательные композиционные элементы в дизайне одежды. Исследованы эволюция формы, главные элементы изделий в стилистике "унисекс". Стилевое направление "унисекс" охарактеризовано с позиций ассимиляции интерактивного развития мужского и женского костюма ХХ в. Осуществлена систематизация образно-проектных и конструктивно-композиционных черт основных подстилей стилевого направления "унисекс" на современном рынке модной одежды широкого назначения. Определены и охарактеризованы художественно-композиционные признаки коллекции современной женской одежды в стилистике "унисекс" с учетом современных материалов. Систематизированы общие признаки моделей коллекции и структурированы характерные для стилевого направления "унисекс" элементы, являющиеся основой для проектирования авторской коллекции женской одежды. Спроектирована авторская коллекция женской одежды, соответствующия тенденциям стилевого направления "унисекс". Научная новизна исследования заключается в определении образно-проектных свойств стилевого направления "унисекс" как проектной практики в современном дизайне костюма массового потребления. Определена степень эстетичности идейного содержания и гендерных аспектов образно-проектного явления "унисекс" в современном культурно-художественном пространстве. Выявлены основные элементы костюма, которые интерактивно взаимовлияют на дизайн мужской и женской одежды как продукта моды. Практическая значимость изучения основных проектних характеристик применения стилевого направления "унисекс" в дизайне одежды определяется коммерческим потенциалом, позволяющим дизайнерам модной одежды в сегменте масс-маркет и промышленным брендам одежды сократить затраты на производство и дальнейшее продвижение: единый дизайн, выполнение коллекции для мужчин и женщин из одинаковых материалов, общая реклама и т.д.
The study is devoted to defining the basic principles of formation of the style direction "unisex" as a design practice of fashion design; the formulation of generalized image-design characteristics of this style direction for the development of costume collections as a relevant fashion product for mass consumption. Methodology of research is based on a comprehensive approach to identifying image-design and artistic-compositional properties of costume collection development, in particular methods of socio-cultural analysis, historical and logical development, system-structural, comparative, compositional and stylistic analysis. At separate stages methods of morphological analysis and synthesis, sociological interrogation are applied. The origin of the "unisex" style direction, its features, the obligatory compositional elements in fashion design, the evolution of form, the main elements of products in the style of "unisex" are studied. The stylistic direction of "unisex" is characterized from the standpoint of assimilation of interactive development of men's and women's costume of the twentieth century. The systematization of figurative-design and constructive-compositional features of the main substrates of the style direction "unisex" in the modern market of fashionable clothes of general purpose is carried out. It is identified and characterized the artistic and compositional features of the collection of modern women's clothing in the stylistics of "unisex", taking into account modern materials. The general features of the collection models are systematized and the elements characteristic of the "unisex" style direction, which are the basis for designing the author's collection of women's clothing are structured. The author's collection of women's clothing, corresponding to the tendencies of the "unisex" style direction, has been designed. The scientific novelty of the study is to determine the image-design properties of the style direction "unisex" as a design practice in modern fashion design for mass consumption. The degree of aesthetics of the ideological content and gender aspects of the image-project of "unisex" phenomenon in the modern cultural and artistic space is determined. The main elements of the suit, which interactively interact with the design of men's and women's clothing as a fashion product, have been identified. The practical significance of the study of the main design characteristics of the application of the style direction of "unisex" in clothing design is determined by commercial potential, which allows fashion designers in the mass market segment and clothing brands to reduce production costs and further promotion: a single design, collection for men and women from the same materials, general advertising, etc.
DOI: 10.30857/2617-0272.2021.1.1
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17788
Faculty: Факультет дизайну
Department: Кафедра мистецтва та дизайну костюма
ISSN: 2617-0272
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра мультимедійного дизайну (МД)
Art and Design
Кафедра мистецтва та дизайну костюма (МДК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
artdes_2021_N1_P009-020.pdf1,15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.