Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17790
Title: Транспортна зупинка як візуально-динамічна система: способи проєктування візуальної динаміки
Other Titles: Bus stop as a visual dynamic system: ways of the visual dynamic creation
Транспортная остановка как визуально-динамическая система: способы проектирования визуальной динамики
Authors: Скляренко, Н. В.
Колосніченко, М. В.
Keywords: транспортна зупинка
візуальні комунікації
візуальна динаміка
імерсивне середовище
урбаністичне середовище
транспортная остановка
визуальные коммуникации
визуальная динамика
иммерсивная среда
урбанистическая среда
a bus stop
visual communications
visual dynamic
an immersive environment
an urban environment
Issue Date: 2021
Citation: Скляренко Н. В. Транспортна зупинка як візуально-динамічна система: способи проєктування візуальної динаміки [Текст] / Н. В. Скляренко, М. В. Колосніченко // Art and Design. - 2021. - № 1 (13). - С. 120-132.
Source: Art and Design
Abstract: Метою дослідження є виявлення способів проєктування динамічних візуальних комунікацій на транспортних зупинках, які спрямовані на гармонізацію взаємодії інформаційного повідомлення, людини та середовища. Робота ґрунтується на використанні системного підходу, який дозволив розглянути динамічні візуальні комунікації як цілісне поле взаємодії людини та середовища. За результатами композиційного та структурно-функціонального аналізів здійснено узагальнення та систематизацію способів проєктування візуальної динаміки на транспортних зупинках. В дослідженні розглянуто транспортну зупинку як візуально-динамічну систему із інтенсивними комунікативними процесами, що базуються на інтеграції різних форм чуттєвого досліду людини та урбаністичного середовища. Доведено, що предметно-візуальна, візуально-звукова, візуально-тактильна та цифрова візуальні комунікації обґрунтовують трансформацію сприйняття інформації, поглиблюють його, залучаючи людину до комунікації. Виявлено, що транспортна зупинка перетворюється на експериментальну локацію та забезпечує підвищення емоційного забарвлення комунікативних процесів за рахунок формування імерсивного контексту. Можливість програмування поведінки людей у контексті системи динамічних візуальних комунікацій окреслює здатність стаціонарних зупинок до адаптації до мінливих зовнішніх умов існування. У роботі вперше переосмислено роль візуальних комунікацій у структурі транспортної зупинки та середовища в цілому. Експериментальний характер візуальних комунікацій доводить, що розвиток комунікацій у середовищі здійснюється в напрямку підвищення динаміки та імерсивності. Результати дослідження розкривають напрямки підвищення рівня динамічності візуальних комунікацій на транспортних зупинках, що забезпечить ефективність сприйняття інформаційних повідомлень та естетизацію урбаністичного середовища. Виявлені особливості динамічного проєктування візуальних комунікацій можуть бути використані фахівцями з метою облаштування сучасного простору, а також як основа для формування системного мислення дизайнерів в якості освітньої технології.
Целью исследования является определение способов проектирования динамических визуальных коммуникаций на транспортных остановках, которые направлены на гармонизацию взаимодействия информационного сообщения, человека и среды. Работа основывается на использовании системного подхода, который позволил рассмотреть динамические визуальные коммуникации как целостное поле взаимодействия человека и среды. На основе результатов композиционного и структурно-функционального анализов проведены обобщение и систематизация способов проектирования визуальной динамики на транспортных остановках. В исследовании рассмотрена транспортная остановка как визуально-динамическая система с интенсивными коммуникативными процессами, которые базируются на интеграции разных форм чувственного опыта человека и урбанистической среды. Доказано, что предметно-визуальная, визуально-звуковая, визуально-тактильная и цифровая визуальные коммуникации обосновывают трансформацию восприятия информации, углубляют ее, вовлекая человека в процессы коммуникации. Обнаружено, что транспортная остановка превращается в экспериментальную локацию и обеспечивает повышение эмоциональности коммуникативных процессов за счет формирования иммерсивного контекста. Возможность программирования поведения людей в контексте системы динамических визуальных коммуникаций создает возможности для адаптации стационарных остановок к изменчивым внешним условиям существования. В работе впервые сделана попытка переосмысления роли визуальных коммуникаций в структуре транспортной остановки и среды в целом. Экспериментальный характер визуальных коммуникаций доказывает, что развитие коммуникаций в среде осуществляется в направлении повышения динамики и иммерсивности. Результаты исследования раскрывают направления повышения уровня динамики визуальных коммуникаций на транспортных остановках, что обеспечит эффективность восприятия информационных сообщений и эстетизацию урбанистической среды. Обнаруженные особенности динамического проектирования визуальных коммуникаций могут быть использованы специалистами с целью обустройства современного пространства, а также как основа для формирования системного мышления дизайнеров в качестве образовательной технологии.
The purpose of the study is to find the ways of the creation of the dynamic visual communications on bus stops. It will make the interaction of the message, a human and the environment harmonious. The work is based on the system approach. It makes possible to consider dynamic visual communications as the integral area for the communication of a human and the environment. The results of the compositional and structural and functional analysis helped to make the generalization and systematization of the ways for the visual dynamic creation on bus stops. In the study we consider the bus stop as the visual dynamic system with the intensive communicational processes, which are based on the integration of different forms of human sensitive experience and the urban environment. We proved that subject-visual, visual-sound, visual-tactile and digital visual communications substantiate the transformation of the information perception and deepen it. At the same time a human becomes a part of the communication. Bus stop turns into the experimental location and provides increased emotionality of the communicational processes due to the forming of the immersive context. The designer can afford to program the people’s behavior in the system of the visual dynamic communications. It allows creating opportunities for the stationary bus stops to adapt to the changing external living conditions. In the work we rethink the role of the visual communication in the bus stop structure and in the whole environment. The visual communication has an experimental nature. It proves that the communications in the environment are developing towards the increasing dynamics and immersion. The results of the study show the ways to increase the level of dynamics of the visual communications on bus stops. It will make the perception of the informational messages more effective and will make the urban environment more aesthetic. The features of the dynamical designing, which were found, can be used by specialists with the purpose of the designing of the modern environment. In addition, they can be used as the educational technology to form the system thinking of designers.
DOI: 10.30857/2617-0272.2021.1.11
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17790
ISSN: 2617-0272
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Art and Design
Кафедра моди та стилю (МС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
artdes_2021_N1_P120-132.pdf1,02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.