Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17792
Title: Graphic oriented design of a modern city
Other Titles: Графічний орієнтаційний дизайн сучасного міста
Графический ориентационный дизайн современного города
Authors: Hovhannisyan, S. V.
Keywords: графічний дизайн
знак
зображення
шрифти
орієнтація
простір сучасного міста
графический дизайн
изображение
шрифты
ориентация
пространство современного города
graphic design
sign
image
fonts
orientation
space of modern city
Issue Date: 2021
Citation: Hovhannisyan S. V. Graphic oriented design of a modern city = Графічний орієнтаційний дизайн сучасного міста [Текст] / S. V. Hovhannisyan // Art and Design. - 2021. - № 1 (13). - С. 21-29.
Source: Art and Design
Abstract: Мета роботи – аналіз об’єктів графічного дизайну щодо естетичної виразності та ефективності сприйняття для орієнтування людини в просторі сучасного міста. В основі методології дослідження лежить комплексне використання історичних і порівняльних методів, системного аналізу, синтезу, узагальнення. Специфіка дослідження знаку як обєкту графічного дизайну передбачає застосування методів семантичного аналізу. Розкрито історичні аспекти виникнення та сучасні тенденції графічних комунікаційних знаків і повідомлень, що застосовуються для орієнтування людини в сучасному урбаністичному просторі. Проаналізовано комунікаційні повідомлення сучасного міста: написи-назви об’єктів, предметно-просторові і площинні знаки орієнтування у міському середовищі, дорожні знаки з використанням зображувальних елементів і шрифтів. Виділено основні особливості, що сприяють ефективності повідомлення, та сучасні тенденції графічних засобів у вирішенні завдань орієнтації і комунікації у просторі. Проаналізовано й систематизовано способи вживання знаків графічного дизайну для вирішення завдань орієнтації і комунікації із врахуванням сучасних тенденцій соціо-культурного простору. Розглянуто способи трансформації графічної форми знака, його функціональні завдання в процесі взаємодії людини з міським середовищем. Аналіз графічних знаків з позиції їх застосування для вирішення навігації та, відповідно, комунікаційних проблем міста, визначає специфіку подальшого розвитку графічного дизайну в умовах прискорення інформаційно-технічних перетворень суспільства, яке актуалізує все більшу кількість візуальних способів передавання інформації. Результати дослідження можуть використовуватися у якості інформаційної бази для розробки об’єктів комунікаційного дизайну у просторі міста.
Цель работы – aнализ объектов графического дизайна относительно их эстетической выразительности и эффективности восприятия в процессе ориентирования человека в пространстве современного города. В основе методологии исследования лежит комплексное использование исторических и сравнительных методов, системного анализа, синтеза, обобщения. Специфика исследования знака как объекта графического дизайна предусматривает применение методов семантического анализа. Раскрыты исторические аспекты возникновения и современные тенденции графических коммуникационных знаков и сообщений, применяемые для ориентирования человека в современном урбанистическом пространстве. Проанализированы коммуникационные сообщения современного города: надписи-названия объектов, предметно-пространственные и плоскостные знаки ориентирования в городской среде, дорожные знаки с использованием изобразительных элементов и шрифтов. Выделены основные особенности, способствующие эффективности сообщения и современные тенденции графических средств в решении задач ориентации и коммуникации в пространстве. Исследованы и систематизированы способы употребления знаков графического дизайна для решения задач ориентации и коммуникации с учетом современных тенденций социо-культурного пространства. Рассмотрены способы трансформации графической формы знака, его функциональные задачи в процессе взаимодействия человека с городской средой. Анализ графических знаков с позиции их применения для решения навигации и, соответственно, коммуникационных проблем города, определяет специфику дальнейшего развития графического дизайна в условиях ускорения информационно-технических преобразований общества, актуализирует все большее количество визуальных способов передачи информации. Результаты исследования могут использоваться в качестве информационной базы для разработки объектов коммуникационного дизайна в пространстве города.
The purpose is to analyse the objects of graphic design from the position of their aesthetic expressiveness and effectiveness of perception in the process of human orientation in the space of a modern city. The research methodology is based on the complex use of historical and comparative methods, system analysis, synthesis, generalization. The specifics of the study of the sign as an object of graphic design involves the use of semantic analysis methods. The result reveal the historical aspects of the emergence and current trends in graphic communication signs and messages used to orient a person in the modern urban space. The communication messages of modern city inscriptions-names of objects, object-spatial and plane signs of orientation in the urban environment, road signs using graphic elements and fonts have been analyzed. The main features contributing to the effectiveness of the message and current trends of graphic means in solving the problems of orientation and communication in space are highlighted. The ways of using graphic signs to solve the tasks of orientation and communication taking into account, modern trends in socio-cultural space have been analyzed and systematized. The methods for transforming the graphic form of the sign, its functional tasks in the process of human interaction with the urban environment are considered. The analysis of graphic signs from the position of their application to solve navigation and, consequently, communication problems of the city, defines the specifics of further development of graphic design in the conditions of accelerated information and technological transformation of society, and actualizes the increasing number of visual ways to transmit information. The results of the study can be used as the information basis for the development of communication design objects in the space of the city.
DOI: 10.30857/2617-0272.2021.1.2
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17792
ISSN: 2617-0272
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Art and Design

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
artdes_2021_N1_P021-029.pdf789,65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.