Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17795
Title: Мистецтво коміксу та графіті – сучасний світогляд у графічному дизайні
Other Titles: The art of comics and graffiti – a modern worldview in graphic design
Искусство комиксов и граффити – современное мировоззрение в графическом дизайне
Authors: Гула, Є. П.
Keywords: мистецтво коміксу
дизайн
графічний дизайн
світоглядні засади
стріт-арт
маргінальність
соціальні групи
искусство комикса
графический дизайн
мировоззренческие принципы
стрит-арт
маргинальность
социальные группы
art of the comic book
design
graphic design
world outlook principles
street art
marginality
social groups
Issue Date: 2021
Citation: Гула Є. П. Мистецтво коміксу та графіті – сучасний світогляд у графічному дизайні [Текст] / Є. П. Гула // Art and Design. - 2021. - № 1 (13). - С. 55-61.
Source: Art and Design
Abstract: Мета роботи – дослідити риси та особливості визначення головних дефініційних характеристик мистецтва коміксу та графіті у контексті сучасного світогляду в графічному дизайні. Застосовано загальнонаукові методи дослідження; аналітичний, типологічний, семантичний та порівняльний аналіз використано для термінологічного визначення понятійного апарату графічного дизайну та окреслення його теоретично-мистецтвознавчого застосування. На основі аналізу наукових джерел з сучасного зарубіжного та українського мистецтва коміксу й графіті узагальнено аспекти трактувань цих соціально-культурних понять, оцінені їх історичні витоки в світі та Україні. Актуалізована проблематика співвідношення мистецтва коміксу й графіті та світоглядних цінностей сучасного дизайну. Формування мистецтва як коміксів, так і графіті, а також відповідних дизайнерських трендів безпосередньо пов’язаний із переходом до постмодерну (орієнтовно друга половині ХХ ст.), який супроводжувався формуванням значеного числа соціальних груп і неформальних рухів художників ("райтерів"). Наукова новизна полягає у розгляді мистецтва коміксу й графіті як певної соціально-культурної спільності. Встановлено, що як комікси, так і графіті виявилися засобом комунікації та ідентифікації для представників цих відокремлених груп: комікси – для інтелектуальних спільнот, графіті – для умовно "вуличних". Підсумовані сучасні наукові визначення графічного дизайну. Результати дослідження можуть бути використані у практиці викладання графічного дизайну, мистецтва коміксу та інших графічних дисциплін.
Цель работы – исследовать черты и особенности определения главных определяющих характеристик искусства комикса и граффити в контексте современного мировоззрения в графическом дизайне. Применены общенаучные методы исследования; аналитический, типологический, семантический и сравнительный анализ использованы для терминологического определения понятийного аппарата графического дизайна и обозначения его теоретически-искусствоведческого применения. На основе анализа научных источников современного зарубежного и украинского искусства комикса и граффити обобщенно аспекты трактовок этих социально-культурных понятий, оценены их исторические истоки в мире и Украине. Актуализирована проблематика соотношения искусства комикса и граффити и мировоззренческих ценностей современного дизайна. Формирование искусства как комиксов, так и граффити, а также соответствующих дизайнерских трендов непосредственно связано с переходом к постмодерну (ориентировочно вторая половина ХХ в.), сопровождающимся формированием определенного числа социальных групп и неформальных движений художников ("райтеров"). Научная новизна заключается в рассмотрении искусства комикса и граффити как определенной социально-культурной общности. Установлено, что как комиксы, так и граффити оказались средством коммуникации и идентификации для представителей этих отделенных групп: комиксы – для интеллектуальных сообществ, граффити – для условно "уличных". Подытоженные современные научные определения графического дизайна. Результаты исследования могут быть использованы в практике преподавания графического дизайна, искусства комикса и других графических дисциплин.
To investigate lines and features of definition of the main defining characteristics of art of the comic book and graffiti in the context of modern outlook in graphic design. General scientific methods of a research, analytical, typological, semantic and comparative analysis – are applied to terminological definition of a conceptual framework of graphic design and designation of its theoretical and art criticism application. On the basis of the analysis of scientific sources of the modern foreign and Ukrainian art of the comic book and graffiti generally aspects of interpretations of these welfare concepts, their historical sources in the world and Ukraine are estimated. The perspective of a ratio of art of the comic book and graffiti and world outlook values of modern design is updated. Formation of art both comics, and graffiti and also corresponding design trends is directly connected with the transition to a postmodern (approximately the second half of the 20th century) which is followed by formation of a certain number of social groups and informal movements of artists ("writer"). The scientific novelty consists in consideration of art of the comic book and graffiti as certain welfare community. It is established that both comics, and graffiti were the communication medium and identifications for representatives of these separated groups: comics – for intellectual communities, graffiti – for conditionally "street". The summed-up modern scientific determination of graphic design. Results of a research can be used in practice of teaching graphic design, art of the comic book and other graphic disciplines.
DOI: 10.30857/2617-0272.2021.1.5
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17795
Faculty: Факультет дизайну
Department: Кафедра образотворчого мистецтва та графічного дизайну
ISSN: 2617-0272
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра графічного дизайну (ГД)
Art and Design

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
artdes_2021_N1_P055-061.pdf457,26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.