Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17800
Title: Дослідження взаємодії робочих органів барабана відцентрової машини з оброблюваним матеріалом
Other Titles: Investigation of interaction of drum operation device of the centrifugal machine with the processed material
Исследование взаимодействия рабочих органов барабана центробежной машины с обрабатываемым материалом
Authors: Воляник, О. Ю.
Keywords: відцентрова машина
взаємодія площини з матеріальною точкою
відцентровий барабан
гребінь
переміщення матеріалу
центробежная машина
взаимодействие плоскости с материальной точкой
центробежный барабан
гребень
перемещение материала
centrifugal machine
interaction of the plane with the material point
centrifugal drum
comb
material movement
Issue Date: 2020
Citation: Воляник О. Ю. Дослідження взаємодії робочих органів барабана відцентрової машини з оброблюваним матеріалом [Текст] / О. Ю. Воляник // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки. - 2020. - № 5 (150). - С. 14-23.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки
Abstract: Мета роботи – проведення аналітичного дослідження взаємодії робочих органів барабана з матеріалами у відцентровій машині для оброблення виробів легкої промисловості. Визначення залежностей та значущих параметрів робочих органів, які впливають на характер переміщення оброблюваних матеріалів у барабані. Використані методи математичного вивчення геометричних параметрів робочих органів відцентрової машини та їх вплив на характер переміщення оброблюваного матеріалу у гідроекстракторному барабані. Проведено аналітичне дослідження взаємодії робочих органів барабана з матеріалом у відцентровій машині для оброблення виробів легкої промисловості з використанням методів математичного аналізу геометричної форми бічної поверхні. В основу такого методу покладено принцип виявлення закономірностей руху матеріальних точок площиною бічної поверхні робочого органу барабану відцентрової машини. Доведено справедливість висновків дослідження на прикладі характеристики поверхні робочого органу гелікоїдальної форми. Проаналізовано та наведено параметри та показники, які необхідно враховувати при дослідженні взаємодії робочих органів барабанів відцентрових машин для оброблення виробів легкої промисловості. У результаті проведеного аналітичного дослідження було розглянуто форму та визначено найбільш значущі геометричні параметри робочого органу відцентрової машини, які визначають характер переміщування оброблюваного матеріалу у гідроекстракторному барабані. Отримані залежності та висновки можуть бути використані при проектуванні робочих органів відцентрових барабанних машин для оброблення різних матеріалів та галузей легкої промисловості. Наведена в статті інформація представляє інтерес для вчених, які досліджують проблеми оброблення та взаємодії матеріалів та сумішей у обертальних відцентрових системах, має практичне значення для інженерів в області машинобудування, приладобудування, побутового обслуговування, технологів підприємств харчової, легкої, хімічної промисловості та ін.
Цель работы – проведение аналитического исследования взаимодействия рабочих органов барабана с материалами в центробежной машине для обработки изделий легкой промышленности. Определение зависимостей и значимых параметров рабочих органов, влияющих на характер перемещения обрабатываемых материалов в барабане. Использованные методы математического изучения геометрических параметров рабочих органов центробежной машины и их влияние на характер перемещения обрабатываемого материала в гидроекстракторном барабане. Проведено аналитическое исследование взаимодействия рабочих органов барабана с материалом в центробежной машине для обработки изделий легкой промышленности с использованием методов математического анализа геометрической формы боковой поверхности. В основу такого метода положен принцип выявления закономерностей движения материальных точек плоскости боковой поверхности рабочего органа барабана центробежной машины. Доказано справедливость выводов исследования на примере характеристики поверхности рабочего органа геликоидальной формы. Проанализированы и приведены параметры и показатели, которые необходимо учитывать при исследовании взаимодействия рабочих органов барабанов центробежных машин для обработки изделий легкой промышленности. В результате проведенного аналитического исследования была рассмотрена форма и определены наиболее значимые геометрические параметры рабочего органа центробежной машины, которые определяют характер перемещения обрабатываемого материала в гидроекстракторном барабане. Полученные зависимости и выводы могут быть использованы при проектировании рабочих органов центробежных барабанных машин для обработки различных материалов в разных отраслях легкой промышленности. Приведенная в статье информация представляет интерес для ученых, исследующих проблемы обработки и взаимодействия материалов и смесей в вращательных центробежных системах, имеет практическое значение для инженеров в области машиностроения, приборостроения, бытового обслуживания, технологов предприятий пищевой, легкой, химической и др.
Carrying out of analytical research of interaction of operation device of a drum with materials in the centrifugal car for processing of products of the light industry. Determining the dependences and significant parameters of the operation devices that affect the nature of the movement of processed materials in the drum. Methods of mathematical study of geometrical parameters of operation devices of the centrifugal machine and their influence on character of movement of the processed material in a hydroextractor drum are used. An analytical study of the interaction of the operation devices of the drum with the material in a centrifugal machine for processing light industry products using methods of mathematical analysis of the geometric shape of the side surface. This method is based on the principle of detecting patterns of motion of material points in the plane of the side surface of the operation device of the drum of the centrifugal machine. The validity of the conclusions of the study on the example of the characteristics of the surface of the operation device of the helical shape is proved. The parameters and indicators that must be taken into account when studying the interaction of the operation devices of the drums of centrifugal machines for processing light industry products are analyzed and presented. As a result of the analytical study, the shape was considered and the most significant geometrical parameters of the operation device of the centrifugal machine were determined, which determine the nature of the movement of the processed material in the hydroextractor drum. The obtained dependences and conclusions can be used in the design of the operation devices of centrifugal drum machines for processing various materials in light industry. The information presented in the article is of interest to scientists who study the problems of processing and interaction of materials and mixtures in rotary centrifugal systems, is of practical importance for engineers in mechanical engineering, instrumentation, consumer services, technologists of food, light, chemical and others.
DOI: 10.30857/1813-6796.2020.5.1
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17800
ISSN: 1813-6796
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра комп'ютерної інженерії та електромеханіки (КІЕМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V150_P014-023.pdf710,29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.