Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17870
Title: Порівняльні дослідження кінетики розчинення лікарських засобів на основі клопідогрелю
Other Titles: Comparative studies of the kinetics of dissolution of medicines on the basis of clopidogrel
Сравнительные исследования кинетики растворения лекарственных средств на основе клопидогреля
Authors: Баула, О. П.
Салій, О. О.
Бессарабов, В. І.
Герасимчук, А. М.
Keywords: клопідогрель
кінетика розчинення
біодоступність
генеричні лікарські засоби
тверді дозовані форми
clopidogrel
kinetics of dissolution
bioavailability
generic medicines
solid dosage forms
клопидогрель
кинетика растворения
биодоступность
генерические лекарственные средства
твердые дозированные формы
Issue Date: Feb-2021
Citation: Порівняльні дослідження кінетики розчинення лікарських засобів на основі клопідогрелю / О. П. Баула, О. О. Салій, В. І. Бессарабов, А. М. Герасимчук // Фармацевтичний журнал. – 2021. – Т. 76, № 1. – С. 26-34.
Source: Фармацевтичний журнал
Farmatsevtychnyi zhurnal
Abstract: Генеричні лікарські засоби займають домінуючі позиції як на фармацевтичному ринку України, так і при промисловому виробництві вітчизняними фармацевтичними підприємствами. Застосування генеричних лікарських засобів у медичній практиці має суттєве медико-соціальне значення щодо розширення можливостей доступу широких верств населення до життєво необхідних препаратів. В Україні зареєстровано понад двадцяти генеричних лікарських засобів на основі клопідогрелю як іноземного, так і вітчизняного виробництва. Усі генеричні лікарські засоби, до складу яких входить клопідогрелю гідросульфат, мають відповідати за фармацевтичною еквівалентністю, кінетикою вивільнення активного фармацевтичного інгредієнта за тестом на розчинення in vitro та фармакокінетичними параметрами in vivo оригінальному препарату Плавікс®. Метою роботи стало виконання порівняльних досліджень кінетики розчинення чотирьох зразків генеричних лікарських засобів на основі клопідогрелю з кінетикою розчинення оригінального препарату Плавікс®, оцінювання фактора подібності профілів розчинення та виявлення впливу біофармацевтичних чинників на еквівалентність генериків.Порівняльні дослідження кінетики розчинення здійснювали методом in vitro за тестом «Розчинення» з використанням приладу з лопаттю зі швидкістю обертання 50 об/хв, середовища розчинення зі значення рН 2,0 у об’ємі 900 мл за температури 37 ± 1 ºС. Визначення кількісного вмісту клопідогрелю, який перейшов у середовище розчинення, виконували методом адсорбційної спектрофотометрії в ультрафіолетовій області за довжині хвилі близько 240 ± 2 нм. На підставі одержаних даних було побудовано профілі розчинення оригінального препарату Плавікс® та досліджуваних зразків генеричних лікарських засобів, подібність яких оцінювали за значенням фактора подібності. За результатами досліджень було встановлено, що один зразок генеричного лікарського засобу підтвердив свою еквівалентність in vitro препарату Плавікс®, а три інших зразки генериків мали відмінності щодо кінетики розчинення порівняно з оригінальним препаратом. Було проаналізовано біофармацевтичні фактори, що могли мати вплив на кінетику розчинення досліджуваних генеричних ЛЗ, з яких було визначено фізикохімічні характеристики клопідогрелю гідросульфату, якісний та кількісний склад допоміжних речовин та особливості технологічного процесу. Таким чином, на підставі проведених порівняльних досліджень кінетики розчинення лікарських засобів на основі клопідогрелю виявлено генерики, які не відповідали еквівалентності in vitro за тестом «Розчинення» оригінальному препарату, що могло бути пов’язано зі впливом сукупності біофармацевтичних факторів.
Generic medicines occupy dominant positions both in the pharmaceutical market of Ukraine and in industrial production by domestic pharmaceutical enterprises. The use of generic drugs in medical practice is of significant medical and social importance for expanding the accessibility of the general population to essential drugs. In Ukraine, more than twenty generic medicines based on clopidogrel, both foreign and domestic, are registered. All generic drugs containing clopidogrel bisulfate must comply with pharmaceutical bisulfate must comply with pharmaceutical equivalence, the kinetics of release of the active pharmaceutical ingredient using the Dissolution test in vitro, and pharmacokinetic parameters in vivo. The aim of the work was to carry out comparative studies of the dissolution kinetics of four samples of generic drugs based on clopidogrel with the dissolution kinetics of the original drug Plavix®, to evaluate the similarity factor of dissolution profiles and to determine the effect of biopharmaceutical factors on the equivalence of generics. Comparative studies of the kinetics of dissolution were carried out by the in vitro method according to the «Dissolution» test using a device with a blade with a rotation speed of 50 rpm, a dissolution medium with a pH value of 2.0 in a volume of 900 ml at a temperature of 37 ± 1 °C. The determination of the quantitative content of clopidogrel, which passed into the dissolution medium, was carried out by the method of adsorption spectrophotometry in the ultraviolet region at a wavelength of about 240 ± 2 nm. Based on the data obtained, the dissolution profiles of the original drug Plavix® and the studied samples of generic drugs were constructed, the similarity of which was assessed by the value of the similarity factor. According to the research results, it was found that one sample of the generic drug proved its equivalence by the in vitro method to Plavix®, and three other samples of generics had differences in dissolution kinetics in comparison with the original drug. Biopharmaceutical factors were analyzed that could affect the dissolution kinetics of the studied generic drugs, from which the physicochemical characteristics of clopidogrel bisulfate, the qualitative and quantitative composition of excipients and the features of the technological process were determined. Thus, on the basis of the comparative studies of the dissolution kinetics of drugs based on clopidogrel, generics were found that did not correspond to the in vitro equivalence according to the Dissolution test to the original drug, which could be due to the influence of a combination of biopharmaceutical factors.
Генерические лекарственные средства занимают доминирующие позиции как на фармацевтическом рынке Украины, так и при промышленном производстве отечественными фармацевтическими предприятиями. Применение генерических лекарственных средств в медицинской практике имеет существенное медико-социальное значение для расширения возможностей доступа широких слоев населения к жизненно необходимым препаратам. В Украине зарегистрировано более двадцати генерических лекарственных средств на основе клопидогреля как иностранного, так и отечественного производства. Все генерические лекарственные средства, в состав которых входит клопидогреля бисульфат, должны соответствовать по фармацевтической эквивалентности кинетике высвобождения активного фармацевтического ингредиента с использованием теста «Растворение» in vitro и фармакокинетическим параметрам in vivo. Целью работы стало выполнение сравнительных исследований кинетики растворения четырех образцов генерических лекарственных средств на основе клопидогреля с кинетикой растворения оригинального препарата Плавікс®, оценка фактора подобия профилей растворения и определение влияние биофармацевтических факторов на эквивалентность генериков. Сравнительные исследования кинетики растворения осуществляли методом in vitro по тесту «Растворение» с использованием прибора с лопастью со скоростью вращения 50 об/мин, среды растворения со значением рН 2,0 в объеме 900 мл при температуре 37 ± 1 ºС. Определение количественного содержания клопидогреля, который перешел в среду растворения, выполняли методом адсорбционной спектрофотометрии в ультрафиолетовой области при длине волны около 240 ± 2 нм. На основании полученных данных были построены профили растворения оригинального препарата Плавикс® и исследуемых образцов генерических лекарственных средств, подобие которых оценивали по значению фактора подобия. По результатам исследований было установлено, что один образец генерического лекарственного средства подтвердил свою эквивалентность методом in vitro препарату Плавикс®, а три других образца генериков имели отличия в кинетике растворения в сравнении с оригинальным препаратом. Были проанализированы биофармацевтические факторы, которые могли повлиять на кинетику растворения исследуемых генерических препаратов, из которых были определены физико-химические характеристики клопидогреля бисульфата, качественный и количественный состав вспомогательных веществ и особенности технологического процесса. Таким образом, на основании проведенных сравнительных исследований кинетики растворения лекарственных средств на основе клопидогреля были обнаружены генерики, которые не соответствовали эквивалентности in vitro по тесту «Растворение» оригинальному препарату, что могло быть связано с влиянием совокупности биофармацевтических факторов.
DOI: 10.32352/0367-3057.1.21.03
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17870
Faculty: Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій
Department: Кафедра промислової фармації
ISSN: 0367-3057 (print)
2617-9628 (online)
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра промислової фармації (ПФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1178-Текст-статті-1961-1-10-2021.pdf848,45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.