Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17874
Title: Забезпечення надійності механізмів автомату штучних трикотажних виробів
Other Titles: Ensuring the reliability of the mechanisms of the machine of artificial knitwear
Authors: Березін, Л. М.
Дудник, Артем Олександрович
Keywords: розрахунок
втомленісна міцність
в’язальний механізм
податлива грань клина
надійність
calculation
fatigue strength
knitting mechanism
pliable edge of the cam
reliability
Issue Date: 27-Jun-2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Дудник А. О. Забезпечення надійності механізмів автомату штучних трикотажних виробів : бакалаврський дипломний проект за спеціальністю 131 Прикладна механіка / А. О. Дудник ; наук. кер. Л. М. Березін ; рец. С. О. Кошель. – Київ : КНУТД, 2021. – 46 с.
Abstract: В дипломній бакалаврській роботі на прикладі одноциліндрових шкарпеткових автоматів розглянуто механізми автоматів штучних трикотажних виробів, які найбільше лімітують надійність автомату в цілому. Метою роботи є аналіз існуючих конструкцій клинів замкових систем шкарпеткових автоматів, обґрунтований вибір конструкцій клинів за вимогою зменшення динамічних навантажень в парі клин-голка, розрахунок запропонованої конструкції клину на надійність за умовами втомленісної міцності та геометричних обмежень. Розглядалися наступні завдання: узагальнення інформації щодо конструювання клинів та їх розрахунків на ймовірність безвідмовної роботи за критерієм втомленісної міцності; аналіз впливу різних факторів на величину ударного навантаження в парі голка – клин; послідовність розв'язку прикладної задачі по забезпеченню заданого рівня надійності клину з податливою гранню з урахуванням обмежень за пружними та геометричними параметрами. Представлені практичні рекомендації дозволяють обґрунтовано приймати раціональні конструкторські рішення в замкових системах в’язальних механізмів. Бакалаврська робота об’ємом в 46 сторінок складається з вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури. Кількість рисунків в роботі – 7, таблиць – 2, бібліографія – 43 позиції.
In the diploma bachelor's thesis on the example of single-cylinder sock machines the mechanisms of machines of artificial knitted products which limit the reliability of the machine as a whole are considered. The aim of the work is to analyze the existing wedge structures of locking systems of sock machines, reasonable choice of wedge structures to reduce dynamic loads in the wedge-needle pair, calculation of the proposed wedge structure for reliability under fatigue and geometric constraints. The following tasks were considered: generalization of information on the design of wedges and their calculations on the probability of failure-free operation by the criterion of fatigue strength; analysis of the influence of various factors on the magnitude of the impact load in the pair needle - wedge; the sequence of solution of the applied problem to ensure a given level of reliability of the wedge with a pliable face, taking into account the limitations of elastic and geometric parameters. The presented practical recommendations allow to make rational design decisions in locking systems of knitting mechanisms. The – 46 page undergraduate thesis consists of an introduction, three chapters, conclusions, and a list of references. Number of figures in the work – 7, tables – 2, bibliography – 43 items.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17874
Faculty: Факультет мехатроніки та комп'ютерних технологій
Department: Кафедра прикладної механіки та машин
Appears in Collections:Бакалаврські роботи
Кафедра механічної інженерії (МІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplom131_Dudnik_Berezin.pdf1,63 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.