Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17885
Title: Проектування колекції молодіжного одягу на основі аналізу субкультур хіпі та актуальних тенденцій в моді 1960-1970-х років
Other Titles: Проектирование коллекции молодежной одежды на основе анализа субкультур хиппи и актуальных тенденций в моде 1960-1970-х годов
Designing a collection of youth clothing based on the analysis of hippie subcultures and current trends in fashion 1960-1970's
Authors: Кокоріна, Г. В.
Карєва, Лідія Андріївна
Keywords: мода
дизайн одягу
молодіжні субкультури
хіпі
дизайн одежды
молодежные субкультуры
хиппи
fashion
fashion design
youth subcultures
hippies
Issue Date: 2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Карєва Л. А. Проектування колекції молодіжного одягу на основі аналізу субкультур хіпі та актуальних тенденцій в моді 1960-1970-х років : дипломна бакалаврська робота за спеціальністю 022 Дизайн / Л. А. Карєва ; наук. кер. Г. В. Кокоріна ; рец. В. Є. Овчарек. – Київ : КНУТД, 2021. – 73 с.
Abstract: Рух хіпі – це один з найяскравіших прикладів молодіжних субкультур ХХ століття, що незмінно впливав на моду. Необхідність детального вивчення моди хіпі зумовлена актуальністю стилю молодіжних субкультур й до сьогодні. Метою дослідження є удосконалення дизайн-проектування сучасного одягу на основі аналізу характерних ознак стилю хіпі, що сформувався під впливом політичних подій і актуальних соціальних проблем. Об’єктом дослідження є процес художнього проектування сучасного одягу на основі моди молодіжної субкультури. Предметом дослідження є розробка художньо-композиційних принципів проектування сучасного жіночого одягу, яка відштовхується від культури хіпі. Методом дослідження є детальне вивчення історії формування руху хіпі, причини виникнення молодіжної субкультури з метою виявлення ознак стилю і передачі основної ідеї в колекції; вивчення сучасних тенденцій моди з метою створення сучасного актуального одягу. Наукова новизна полягає в теоретичному обґрунтуванні застосування системи гармонізації структури і візуалізації форм сучасного одягу на базі використання елементів стилю хіпі. Практичне значення отриманих результатів полягає в розробці рекомендацій щодо створення проектних рішень колекцій сучасного костюма. На основі проведених досліджень виконано проектування сучасної колекції жіночого одягу з використанням ознак стилю хіпі і актуальних модних тенденцій.
Движение хиппи – это один из самых ярких примеров молодежных субкультур ХХ века, который неизменно влиял на моду. Необходимость детального изучения моды хиппи обусловлена актуальностью стиля молодежных субкультур и сегодня. Целью исследования является совершенствование дизайн-проектирования современной одежды на основе анализа характерных признаков стиля хиппи, сформировавшегося под влиянием политических событий и актуальных социальных проблем. Объектом исследования является процесс художественного проектирования современной одежды на основе моды молодежной субкультуры. Предметом исследования является разработка художественно-композиционных принципов проектирования современной женской одежды, которая отталкивается от культуры хиппи. В работе исследована история формирования движения хиппи, причины возникновения молодежной субкультуры; изучены современных тенденций моды с целью создания современного актуального одежды. Научная новизна заключается в теоретическом обосновании применения системы гармонизации структуры и визуализации форм современной одежды на основе использования элементов стиля хиппи. Практическое значение полученных результатов заключается в разработке рекомендаций по созданию проектных решений коллекций современного костюма. На основе проведенных исследований выполнено проектирование современной коллекции женской одежды с использованием признаков стиля хиппи и актуальных модных тенденций.
The hippie movement is one of the most striking examples of youth subcultures of the twentieth century, which has invariably influenced fashion. The need for a detailed study of hippie fashion is due to the relevance of the style of youth subcultures today. The aim of the study is to improve the design of modern clothing based on the analysis of the characteristic features of the hippie style, which was formed under the influence of political events and current social problems. The object of the research is the process of artistic design of modern clothing based on the fashion of the youth subculture. The subject of the research is the development of artistic and compositional principles for designing modern women's clothing, which is based on the hippie culture. The research method is a detailed study of the history of the formation of the hippie movement, the reasons for the emergence of the youth subculture in order to identify the signs of style and transfer the main idea in the collection; study of modern fashion trends in order to create modern topical clothing. The scientific novelty lies in the theoretical substantiation of the application of the system of harmonization of the structure and visualization of the forms of modern clothing based on the use of elements of the hippie style. The practical significance of the results obtained lies in the development of recommendations for the creation of design solutions for collections of a modern costume. On the basis of the research carried out, the design of a modern collection of women's clothing using signs of the hippie style and current fashion trends has been carried out.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17885
Faculty: Факультет дизайну
Department: Кафедра мистецтва та дизайну костюма
Appears in Collections:Бакалаврські роботи
Кафедра мистецтва та дизайну костюма (МДК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplom022_Kareva_Kokorina.pdf4,01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.