Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17896
Title: Negative impact of mass media on children, adolescents, and forming of critical attitude to media as a way of its prevention
Other Titles: Негативний вплив мас медіа на дітей, підлітків та формування критичного ставлення до медіа як шлях його профілактики
Authors: Shuhailo, Yana V.
Keywords: mass media
socialization
negative influence
critical attitude
media education
мас-медіа
соціалізація
негативний вплив
критичне ставлення
медіаосвіта
Issue Date: Apr-2019
Citation: Shuhailo Ya. V. Negative impact of mass media on children, adolescents, and forming of critical attitude to media as a way of its prevention / Ya. V. Shuhailo // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. – Košice, Slovakia. – 2019. – Volume 7, No. 2. – P. 152-154.
Source: Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky
Abstract: The article deals with the problem of media influence on socialization process. Mass media are one of the most powerful institutions of socialization. They are factor of uncontrolled spontaneous socialization, that means that they may distribute deformed values and promote human's asocial actions. Children and adolescents choose mass media as a main source of information and mean of communication, what determines the risks of negative influence on their socialization. The main positive and negative consequences of mass media influence are highlighted in the article. The consequences of violence scenes impact, advertising impact, sex scenes impact are analyzed. Excessive involvement into interaction with media is a factor that promotes emergence of Internet addiction and gadgets addiction. Breaking Internet Safety rules leads to victimization of children and adolescents (fraud, cyberbullying, involvement in destructive groups in social networks, sexting, meetings with strangers, etc.). Mass media can manipulate human consciousness with the help of special techniques and methods, which include the combination of myth and half-truth, hanging labels, the usage of words-replacements, and the formation of certain action patterns. So people should know the main indicators of such manipulation and ways to counteract them. One of many possible ways of negative impact prevention is formation of critical attitude to media. It involves informing of children about the impact of media on their personal and social development; their mastering of knowledge, skills, and abilities of critical analysis of information and detection of manipulative influence, forming readiness to counteract that influence.
У статті висвітлено вплив мас-медіа на соціалізацію дітей та підлітків. Медіа є одним з провідних інститутів соціалізації сучасних дітей. Вони є фактором не керованої, стихійної соціалізації, що визначає можливість поширення ними деформованих цінностей і пропагування асоціальних дій. Діти та підлітки обирають мас-медіа як головне джерело отримання інформації та засіб комунікації, що обумовлює ризик негативного впливу на їхню соціалізацію. Стаття висвітлює як позитивні, так і негативні наслідки медіавпливу на особистість. На основі аналізу психологічних, педагогічних, медичних джерел представлено наслідки впливу інформації на когнітивну, афективну, ціннісну та поведінкову сфери людини. Проаналізовано наслідки впливу сцен насильства, сексуальних сцен, реклами. Надмірне залучення до взаємодії із медіа є фактором, що спричиняє виникнення Інтернет-залежності, гаджет-адикції. Недотримання дітьми і підлітками правил безпечної поведінки в мережі Інтернет сприяє їхній віктимізації (шахрайство, кібербулінг, залучення до деструктивних груп у соціальних мережах, секстинг, зустрічі із незнайомими людьми та ін.). Мас-медіа мають можливість маніпулювання свідомістю за допомогою спеціальних технік та прийомів, серед яких виокремлюють поєднання міфу та напівправди, навішування "ярликів", використання слів-заміщувачів, формування певних моделей дій. Отже, людина має знати основні індикатори такого маніпулювання і способи їм протидіяти. Багато маніпулятивних впливів спрямовані на звуження свідомості та підсилення навіюваності. В першу чергу, вони спрямовані на дітей, підлітків, оскільки ці вікові періоди є сензитивними до впливу медіа. Один із шляхів профілактики негативного впливу мас-медіа – формування у дітей та підлітків критичного ставлення до них. Воно передбачає ознайомлення дітей із наслідками медіавпливу на їхнє особистісне та соціальне становлення; засвоєння ними знань, умінь, навичок критичного аналізу інформації та виявлення маніпулятивного впливу мас-медіа й готовності їм протидіяти.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17896
Faculty: Факультет індустрії моди
Department: Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну
ISSN: 1338-9432
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну (ПОСТД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Scient.letters_Baludansky.pdf2,78 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.