Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18083
Title: Розробка колекції сучасного жіночого одягу на основі дослідження тенденцій моди 60-70 р.р. ХХ століття
Other Titles: Development of a collection of modern women's clothing based on a study of fashion trends of 60-70 years of the twentieth century
Authors: Ніколаєва, Т. В.
Бондар, Олександра Миколаївна
Keywords: дизайн
мода
колекція
культура
форма
design
fashion
collection
culture
form
Issue Date: 2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Бондар О. М. Розробка колекції сучасного жіночого одягу на основі дослідження тенденцій моди 60-70 р.р. ХХ століття : дипломна бакалаврська робота за спеціальністю 022 Дизайн / О. М. Бондар ; наук. кер. Т. В. Ніколаєва ; рец. Т. В. Луцкер. – Київ : КНУТД, 2021. – 77 с.
Abstract: Крізь образ, втілений в костюмі, можливе максимальне визначення індивідуальності представників різних соціальних та етнічних груп. Саме тому, костюм є одним з найважливіших елементів складної системи, яка характеризує національну культуру та її роль в загальному понятті сучасної моди. Костюм дає можливість відображення визначних змін в суспільних відносинах, він стає також засобом висловлення культурологічних позицій та втілення їх в сучасних концепціях формотворення. Дизайн костюма більш виразно, ніж інші види декоративного мистецтва, виявляє безпосередній вплив стилеутворюючих процесів, які пов'язані не тільки з творчістю дизайнера-модельєра, але й з ціннісними орієнтаціями споживачів, темпами морального та культурного старіння матеріальних об'єктів у розвитку сучасної моди. Культурологічний підхід до історії розвитку дизайну, як системного явища, дозволяє аналізувати провідні тенденції та художньо-композиційні закономірності. Мода є фактором, що викликає зміни культури споживання та прояви її форм, визначає виявлення естетичних функцій формоутворення, динамізм моди, її розвиток, зміни та розповсюдження нових форм. При цьому мода розглядається як функціонування характерних ознак стилю, смаків та розвитку художньої культури певного історичного періоду. Актуальність теми підтверджується зверненням до художніх витоків формування різних напрямків дизайну ХХ століття, що дає можливість покращення естетичних та функціональних властивостей сучасного одягу. Об’єктом дослідження в представленій дипломній роботі визначено вдосконалення художньо-композиційних характеристик сучасного жіночого одягу. Предметом дослідження є вивчення розвитку напрямків дизайну періоду 60-70 рр. ХХ століття. В роботі використано сучасні наукові методи: вивчення попиту споживачів, системно-структуровий та морфологічний аналіз, методи кваліфікації. Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше визначено композиційний зв’язок між формуванням соціально-історичних та культурологічних факторів розвитку відповідних напрямків дизайну та композиційно-художніми характеристиками сучасного жіночого одягу. Теоретичне та практичне значення проведених досліджень визначається можливістю використання їх результатів в процесі підготовки майбутніх фахівців в галузі дизайну та розробкою сучасної колекції жіночого одягу за мотивами 60-70 рр. ХХ століття.
Through the image embodied in the costume, the maximum definition of the individuality of representatives of different social and ethnic groups is possible. That is why the costume is one of the most important elements of a complex system that characterizes the national culture and its role in the general concept of modern fashion. The costume makes it possible to reflect significant changes in social relations, it also becomes a means of expressing culturological positions and embodying them in modern concepts of formation. Costume design more clearly than other types of decorative art, reveals the direct influence of stylistic processes, which are associated not only with the work of the designer, but also with the value orientations of consumers, the rate of moral and cultural aging of material objects in development modern fashion. The culturological approach to the history of design development, as a systemic phenomenon, allows to analyze the leading trends and artistic and compositional patterns. Fashion is a factor that causes changes in the culture of consumption and manifestations of its forms, determines the identification of aesthetic functions of formation, the dynamism of fashion, its development, changes and the spread of new forms. In this case, fashion is seen as the functioning of the characteristic features of style, tastes and development of artistic culture of a particular historical period. The relevance of the topic is confirmed by the appeal to the artistic origins of the formation of various areas of design of the twentieth century, which allows to improve the aesthetic and functional properties of modern clothing. The object of research in the presented thesis is the improvement of artistic and compositional characteristics of modern women's clothing. The subject of research: is to study the development of design trends in the period 60- 70 gg. twentieth century. Modern scientific methods are used in the work: study of consumer demand, system-structural and morphological analysis, qualification methods. The scientific novelty of the work is that for the first time the compositional connection between the formation of socio-historical and culturological factors of development of the relevant areas of design and compositional and artistic characteristics of modern women's clothing is determined. The theoretical and practical significance of the research is determined by the possibility of using their results in the training of future professionals in the field of design and development of a modern collection of women's clothing based on the motives of 60-70 years.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18083
Faculty: Факультет дизайну
Department: Кафедра мистецтва та дизайну костюма
Appears in Collections:Бакалаврські роботи
Кафедра мистецтва та дизайну костюма (МДК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplom022_Bondar_Nikolayeva.pdf3,17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.