Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18310
Title: Managing innovative cluster development of tourism entrepreneurship: specifics and trends
Other Titles: Управління інноваційним кластерним розвитком туристичного підприємництва: особливості та тенденції
Управление инновационным кластерным развитием туристического предпринимательства: особенности и тенденции
Authors: Nifatova, O. M.
Keywords: управління трансформацією туристичних підприємств
управління інноваційним кластерним розвитком туристичного підприємництва
інноваційний потенціал
туристичне підприємництво
управление трансформацией туристических предприятий
управление инновационным кластерным развитием туристического предпринимательства
инновационный потенциал
туристическое предпринимательство
managing transformation in tourism companies
managing innovative cluster development of tourism entrepreneurship
innovation potential
tourism entrepreneurship
Issue Date: 2020
Citation: Nifatova O. M. Managing innovative cluster development of tourism entrepreneurship: specifics and trends = Управління інноваційним кластерним розвитком туристичного підприємництва: особливості та тенденції [Текст] / O. M. Nifatova // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2020. - № 6 (153). - С. 110-115.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: Статтю присвячено дослідженню актуальних питань, пов’язаних зі специфікою управління інноваційним розвитком кластерного підприємництва в галузі туризму. Висока динамічність зовнішнього середовища, постійно зростаючі вимоги споживчого ринку щодо якості товарів і послуг, конкурентна боротьба та інші фактори вимагають від органів самоврядування прийняття ефективних управлінських рішень, спрямованих на підтримку процесів подальшого розвитку кластерного туристичного підприємництва, що мають ґрунтуватися на дотриманні й виваженому використанні системи інструментів, принципів і функцій стратегічного управління на основі сучасного інструментарію економіко-математичного моделювання. У статті викладено результати досліджень у сфері управління інноваційним кластерним розвитком туристичного підприємництва, проаналізовано етапи діагностики сприятливості інноваційного середовища, досліджено джерела появи ускладнень трансформаційних процесів та динаміку їх інтенсивності, запропоновано алгоритм діагностики сприятливості передумов інноваційних трансформацій туристичного підприємництва з використанням кластерної інтеграційної структури. Доведено, що система управління, складовим механізмом якої є інноваційний кластерний розвиток туристичного підприємництва, здатна забезпечувати інтегральне узгодження інтересів суб'єктів ринку, некомерційних установ і споживачів, що дає можливість розробляти і реалізувати ефективну політику розвитку туристично-рекреаційного комплексу за наявності необхідних управлінських структур, повноважень та важелів впливу. Визначено, що основним призначенням інструментарію в управлінні інноваційним кластерним розвитком туристичного підприємництва є здатність збалансувати інтереси різних суб'єктів регіонального ринку і реалізувати пріоритети соціально-економічної системи туристично-рекреаційного комплексу в контексті сталого розвитку.
Статья посвящена исследованию актуальных вопросов, связанных со спецификой управления инновационным развитием кластерного предпринимательства в сфере туризма. Высокая динамичность внешней среды, постоянно растущие требования потребительского рынка относительно качества товаров и услуг, конкурентная борьба и другие факторы требуют от органов самоуправления принятия эффективных управленческих решений, направленных на поддержку процессов дальнейшего развития кластерного туристического предпринимательства, которые должны основываться на соблюдении и взвешенном использовании системы инструментов, принципов и функций стратегического управления на основе современного инструментария экономико-математического моделирования. В статье изложены результаты исследований в области управления инновационным кластерным развитием туристического предпринимательства, проанализированы этапы диагностики благоприятности инновационной среды, исследованы источники появления осложнений трансформационных процессов и динамика их интенсивности, предложен алгоритм диагностики благоприятности предпосылок инновационных трансформаций туристического предпринимательства с использованием кластерной интеграционной структуры. Доказано, что система управления, составляющим механизмом которой является инновационное кластерное развитие туристического предпринимательства, способна обеспечивать интегральное согласование интересов субъектов рынка, некоммерческих учреждений и потребителей, что даёт возможность разрабатывать и реализовать эффективную политику развития туристско-рекреационного комплекса при наличии необходимых управленческих структур, полномочий и рычагов влияния. Определено, что основным назначением инструментария в управлении инновационным кластерным развитием туристического предпринимательства является способность сбалансировать интересы различных субъектов регионального рынка и реализовать приоритеты социально-экономической системы туристско-рекреационного комплекса в контексте устойчивого развития.
The article discusses the contemporary issues related to the specifics of managing the innovative development of cluster entrepreneurship in the tourism sector. High dynamism of the external environment, rapidly growing consumer market demands for the quality of goods and services, intensified competition and a range of other factors urge local governments to make effective management decisions aimed at supporting further development of tourism business clusters that have to rely on compliance and well-reasoned application of methods, principles and functions of strategic management based on modern economic and mathematical modeling toolkit. The study presents the results of research on managing innovative cluster development of tourism entrepreneurship along with providing step-by-step assessment of innovation environment and exploring the sources of possible barriers to transformation processes. In addition, the intensity of transformation dynamics has been measured. The findings suggest an algorithm to run the diagnostics for the sensitivity of tourism companies within integrated clusters to innovative transformations. It is argued that the management framework, with innovative cluster development pattern of tourism entrepreneurship as its structural element, is capable to ensure integrated congruence of interests of all market actors, non-for-profit institutions and consumers, which allows to develop and implement effective policies for tourism and recreational services sector, subject to availability of appropriate management structures, powers and levers of influence. A conclusion is made that the primary function in managing the innovative cluster development of tourism entrepreneurship is the ability to balance the interests of various regional market actors and implement the strategic socioeconomic priorities of the tourism and recreation services sector in the context of sustainable development.
DOI: 10.30857/2413-0117.2020.6.12
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18310
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V153_P110-115.pdf496,79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.