Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18312
Title: Essential characteristics of integrative interaction as a pattern for building integrated business structures
Other Titles: Сутнісна характеристика інтеграційної взаємодії як передумова формування інтегрованих бізнес-структур
Сущностная характеристика интеграционного взаимодействия как предпосылка формирования интегрированных бизнес-структур
Authors: Synianska, Ya. M.
Keywords: інтеграція
інтегровані структури бізнесу
інтеграційна взаємодія
интеграция
интегрированные структуры бизнеса
интеграционное взаимодействие
integration
integrated business structures
integrative interaction
Issue Date: 2020
Citation: Synianska Ya. M. Essential characteristics of integrative interaction as a pattern for building integrated business structures = Сутнісна характеристика інтеграційної взаємодії як передумова формування інтегрованих бізнес-структур [Текст] / Ya. M. Synianska // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2020. - № 6 (153). - С. 122-128.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: Статтю присвячено проблемам дослідження сутнісної характеристики інтеграційної взаємодії як передумови формування інтегрованих бізнес-структур. На основі поглиблення розуміння терміну "інтеграція" визначено, що незалежно від сфери діяльності інтегрування, інтеграцію можна розглядати двояко: або як об'єднання в тому чи іншому сенсі (найчастіше на одному рівні рівноправних однопрофільних суб'єктів господарювання), або як включення до складу більш великого учасника чи вже існуючого об'єднання, а іноді і його поглинання. У всіх цих випадках інтеграція здійснюється з метою досягнення конкурентних переваг, отримання тієї чи іншої вигоди, за певними критеріями. Проведений літературний огляд існуючої на сьогодні сукупності економічних теорій та підходів показав, що поняття "інтеграція" застосовується на всіх рівнях: локальному (відноситься до виробничих процесів у рамках однієї мікроекономічної одиниці); мікрорівні (в межах сукупності бізнес-одиниць); національному (в масштабі певної держави); мезорівні (в рамках декількох прикордонних держав); макрорівні (в певному регіоні), мегарівні (в рамках глобального економічного простору). Результати проведеного аналізу щодо дослідження сутнісної характеристики інтеграційної взаємодії як передумови формування інтегрованих бізнес-структур дозволили розглядати інтеграцію як полігамну категорію з позицій: об’єднання в ціле окремих частин, видів діяльності, функцій, елементів; складову суспільного розвитку; управлінську концепцію співпраці; стратегію і тактику ринкової поведінки в умовах конкуренції; об’єднання зусиль, дій та можливостей; форми об’єднання (взаємодії) або системного стану суб’єктів; новітнього управлінського підходу; створення та формування інтеграційних структур, впровадження інноваційних організаційних форм; процесу, який призводить до формування стану пов’язаності (утворення, формування, розвитку, зміцнення зв’язків); процесу формування та розвитку взаємодії, партнерства та співробітництва.
Статья посвящена проблемам исследования сущностной характеристики интеграционного взаимодействия как предпосылки формирования интегрированных бизнес-структур. На основе углубления понимания термина "интеграция" определено, что независимо от сферы деятельности, интеграцию можно рассматривать двояко: либо как объединение в том или ином смысле (чаще всего на одном уровне равноправных однопрофильных субъектов хозяйственной деятельности), или как включение в состав более крупного участника или уже существующего объединения, а иногда и его поглощение. Во всех этих случаях интеграция осуществляется с целью достижения конкурентных преимуществ, получения той или иной выгоды, по определённым критериям. Проведённый литературный обзор существующей на сегодня совокупности экономических теорий и подходов показал, что понятие "интеграция" применяется на всех уровнях: локальном (относится к производственным процессам в рамках одной микроэкономической единицы); микроуровне (в пределах совокупности бизнес-единиц); национальном (в масштабе определённой страны); мезоуровне (в рамках нескольких приграничных государств); макроуровне (в определённом регионе); мегауровне (в рамках глобального экономического пространства). Результаты проведённого анализа по исследованию сущностной характеристики интеграционного взаимодействия как предпосылки формирования интегрированных бизнес-структур позволили рассматривать интеграцию как полигамную категорию с позиций: объединения в целое отдельных частей, видов деятельности, функций, элементов; составляющую общественного развития; как управленческую концепцию сотрудничества; как стратегию и тактику рыночного поведения в условиях конкуренции; как объединение усилий, действий и возможностей; в качестве формы объединения (взаимодействия) или системного состояния субъектов; как новейший управленческий подход; с позиции создания и формирования интеграционных структур, внедрения инновационных организационных форм; как процесс, который приводит к формированию состояния связанности (создание, формирование, развитие, укрепление связей); как процесс формирования и развития взаимодействия, партнерства и сотрудничества.
The article offers a comprehensive study on the essential characteristics of integrative interaction as a pattern for building integrated business structures. Based on a deepened understanding of an integration concept, it is argued that regardless of the scope of integration, this term could be considered twofold: either as an association, one way or another (often of equal single-profile business entities at the same level), or as an affiliation with a larger actor or with an existing association, sometimes its acquisition. In each case, integration is carried out to gain competitive advantages, obtain a particular benefit, and according to certain criteria. A literature review of the vast body of economic theories and approaches demonstrates that the integration concept is employed at all levels: local (refers to production processes within a single microeconomic unit); at a microlevel (within several business units); at the national level (within a certain state); at a mesolevel (within several border states); at a macrolevel (in a certain region), at a megalevel (within the global economic area). The in-depth-study of the essential characteristics of integrative interaction as a pattern for building integrated business structures allowed to consider integration as a polygamous category from the following perspectives: as an integration of individual units, activities, functions, elements; as a structural element of social development; as a management concept of cooperation; as a strategy and tactics of market behavior in competitive environment; as a strategy for integrating efforts, actions and opportunities; as forms of association (interaction) or as a system-based business unit; as a novel management approach; as a model for creating and developing integrated structures, implementation of innovative organizational patterns; as the process that leads towards a contingence state (launching, developing, evolving, strengthening of ties); as the processes of building and developing interaction, partnership and cooperation.
DOI: 10.30857/2413-0117.2020.6.14
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18312
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V153_P122-128.pdf502,14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.