Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18314
Title: Modern international marketing development challenges in the context of world markets globalization
Other Titles: Проблеми розвитку сучасного міжнародного маркетингу в умовах глобалізації світових ринків
Проблемы развития современного международного маркетинга в условиях глобализации мировых рынков
Authors: Marchenko, S. M.
Vlasenko, O. O.
Keywords: міжнародний маркетинг
глобалізація світових ринків
міжнародна бізнес-взаємодія
управління підприємством
інноваційні продукти
високі технології
международный маркетинг
глобализация мировых рынков
международное бизнес-взаимодействие
управление предприятием
инновационные продукты
высокие технологии
international marketing
globalization of world markets
international business interaction
enterprise management
innovative products
high technologies
Issue Date: 2020
Citation: Marchenko S. M. Modern international marketing development challenges in the context of world markets globalization = Проблеми розвитку сучасного міжнародного маркетингу в умовах глобалізації світових ринків [Текст] / S. M. Marchenko, O. O. Vlasenko // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2020. - № 6 (153). - С. 23-29.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: У статті розкрито роль методології сучасного міжнародного маркетингу в умовах глобалізації світових ринків. Визначено, що парадигма формування сутності ринкової економіки базується на методології міжнародного маркетингу. Доведено, що міжнародний маркетинг є ключовою концепцією стратегічного управління функціонуванням суб’єктів міжнародних відносин. Підкреслюється, що міжнародний маркетинг стає однією з глобальних стратегій розширення міжнародної бізнес-взаємодії. Рзроблено концептуальні засади і методи здійснення міжнародної маркетингової діяльності, сформовані на базі світового досвіду. Визначено роль маркетингу в управлінні підприємством у контексті розуміння його можливостей для вирішення завдань щодо забезпечення ефективної діяльності фірми з урахуванням вимог споживача на сучасному етапі розвитку національної і світової економік. Встановлено, що глобалізація сучасної світової економіки є вирішальним фактором розвитку міжнародного маркетингу. Проаналізовано стан розвитку міжнародного ринку з використанням високих технологій та виявлено основні тенденції щодо проривних інновацій, що можуть стати головними драйверами розвитку міжнародного маркетингу в умовах глобалізації світових ринків. Ідентифіковано трансформаційні зміни поведінки учасників глобальних ринків як передумови необхідного розвитку підходів до впровадження інструментів міжнародного маркетингу інноваційних продуктів. Представлено особливості інструментарію міжнародного маркетингу, розкрито його підґрунтя, оцінено стан його розвитку та можливості подальшого використання в діяльності суб’єктів світових ринків. Обґрунтовано проблеми розвитку сучасного міжнародного маркетингу в умовах глобалізації, що пов'язані з динамічним розвитком світового господарства, конкуренцією товаровиробників на світовому ринку, а також інтернаціоналізацією та інтеграцією суспільства. Запропоновано практичні рекомендації щодо впровадження інструментів міжнародного маркетингу для підприємств України та їх позиціонування на світових ринках в умовах глобалізації.
В статье раскрыта роль методологии современного международного маркетинга в условиях глобализации мировых рынков. Определено, что парадигма формирования сущности рыночной экономики базируется на методологии маркетинга. Доказано, что международный маркетинг является ключевой концепцией стратегического управления функционированием субъектов международных отношений. Подчёркивается, что международный маркетинг становится одной из глобальных стратегий расширения международного бизнес-взаимодействия. Разработаны концептуальные основы и методы осуществления международной маркетинговой деятельности, сформированные на базе мирового опыта. Определена роль маркетинга в управлении предприятием в контексте понимания его возможностей для решения задач по обеспечению эффективной деятельности фирмы с учётом требований потребителя на современном этапе развития национальной и мировой экономик. Установлено, что глобализация современной мировой экономики является решающим фактором развития международного маркетинга. Проанализировано состояние развития международного рынка с использованием высоких технологий и выявлены основные тенденции прорывных инноваций, которые могут стать главными драйверами развития международного маркетинга в условиях глобализации мировых рынков. Выявлено трансформационные изменения поведения участников глобальных рынков как предпосылки необходимого развития подходов к внедрению инструментов международного маркетинга инновационных продуктов. Представлены особенности инструментария международного маркетинга, раскрыта его база, оценено состояние и возможности дальнейшего его использования в деятельности субъектов мировых рынков. Обоснованно проблемы развития современного международного маркетинга в условиях глобализации, связанные с динамичным развитием мирового хозяйства, конкуренцией товаропроизводителей на мировом рынке, интернационализацией и интеграцией общества. Предложены практические рекомендации по внедрению инструментов международного маркетинга для предприятий Украины и их позиционированию на мировых рынках в условиях глобализации.
The article seeks to explore the role of modern international marketing methodology in the context of world markets globalization. It is argued that the market economy paradigm is based on the methodology of international marketing. Within the scope of this study, international marketing is viewed as a key concept of strategic management of business international relationships which is currently becoming a global strategy for expanding international business interaction. Based on world best practice, the study develops a conceptual framework and methodological toolkit to enhance international marketing activities along with identifying the role of marketing in enterprise management through the prism of understanding its capacity and opportunities to address the issues of ensuring the company effective performance in the context of meeting the customers’ needs in modern realia of national and world economy development. From this perspective, the globalization of modern world economy is a crucial factor in bursting the development of international marketing. The paper provides insights on the international market development based on high technology implementation revealing the major trends associated with breakthrough innovations doomed to become the key drivers of international marketing development in the globalized world markets environment. The transformational changes in the behavior of global markets participants are considered as a solid background for building approaches to implement modern tools to spur international marketing innovations. The study also presents the nature and the specifics of the international marketing toolkit along with assessing its current state and the possibilities to further application by business entities in the world market settings. The findings provide implications for further development of modern international marketing in the globalization context associated with rapidly growing world economy dynamics, intensified manufacturers’ competition in the world market as well as with internationalization and integration of society. The authors suggest practical recommendations on the implementation of international marketing tools in Ukrainian enterprises and their positioning in the global markets.
DOI: 10.30857/2413-0117.2020.6.3
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18314
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V153_P023-029.pdf478,17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.