Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18315
Title: Інституціональне забезпечення державної політики управління міграційними процесами в Україні
Other Titles: Institutional support for the government migration management policy in Ukraine
Институциональное обеспечение государственной политики управления миграционными процессами в Украине
Authors: Мульска, О. П.
Keywords: міграційні процеси
інституціоналізм
інструменти
конвергенція
міграційні трансферти
Україна
миграционные процессы
институционализм
инструменты
конвергенция
миграционные трансферты
Украина
migration processes
institutionalism
tools
convergence
migration transfers
Ukraine
Issue Date: 2020
Citation: Мульска О. П. Інституціональне забезпечення державної політики управління міграційними процесами в Україні [Текст] / О. П. Мульска // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2020. - № 6 (153). - С. 30-40.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: У цій публікації досліджено зміни основних чинників соціально-економічного розвитку України, пов’язаних з переходом до інноваційно орієнтованої економіки, найбільш вагомими з яких визначено наявність та розвиток людських ресурсів, які Україна стрімко втрачає в умовах інтенсифікації зовнішньої міграції населення. Метою статті є формування системи інструментів інституціонального забезпечення державної політики управління міграційними процесами в Україні. Теоретичною та науково-методичною основою дослідження стали теорії міграціології, інституціональної і соціальної економіки. Використані методи узагальнення і синтезу дозволили сформувати основні висновки і пропозиції дослідження. У результаті дослідження запропоновано систему інструментів забезпечення державної політики управління міграційними процесами в Україні, зокрема необхідність розроблення та реалізації концепції розвитку інфраструктури ринку міграційних послуг, програм стимулювання рееміграції освітніх і трудових мігрантів та забезпечення конвергенції законодавства України з основними країнами-реципієнтами через укладання міжнародних договорів пенсійного забезпечення мігрантів, поглиблення співпраці профспілок із об’єднаннями мігрантів у країнах-реципієнтах і профспілками працівників-громадян країн ЄС з метою напрацювання механізму забезпечення соціального захисту трудових мігрантів. Запропоновано ефективний механізм реалізації заходів інституційного забезпечення через створення інформаційно-ресурсних центрів у підпорядкуванні відділень державної міграційної служби України, забезпечення реалізації гpaнтових програм міжнародних організацій і фондів на створення структур при відділеннях прикордонних служб, розвиток фінансових структур (фондів, спілок чи інвестиційних банків) задля ефективної реалізації грошових трансфертів мігрантів у реальний сектор економіки, створення альянсів між міжнародними корпораціями та закладами вищої освіти.
В этой публикации исследованы изменения основных факторов социально-экономического развития Украины, связанных с переходом к инновационно ориентированной экономике, наиболее важными из которых определены наличие и развитие человеческих ресурсов, которые Украина стремительно теряет в условиях интенсификации внешней миграции населения. Целью статьи является формирование системы инструментов институционального обеспечения государственной политики управления миграционными процессами в Украине. Теоретической и научно-методической основой исследования стали теории миграциологии, институциональной и социальной экономики. Использованные методы обобщения и синтеза позволили сформировать основные выводы и предложения исследования. В результате исследования предложена система инструментов обеспечения государственной политики управления миграционными процессами в Украине, в частности необходимость разработки и реализации концепции развития инфраструктуры рынка миграционных услуг, программ стимулирования реэмиграции образовательных и трудовых мигрантов и обеспечения конвергенции законодательства Украины с основными странами-реципиентами благодаря заключению международных договоров пенсионного обеспечения мигрантов, углубление сотрудничества профсоюзов с объединениями мигрантов в странах-реципиентах и профсоюзами работников-граждан стран ЕС с целью отработки механизма обеспечения социальной защиты трудовых мигрантов. Предложен эффективный механизм реализации мероприятий институционального обеспечения путём создания информационно-ресурсных центров в подчинении отделений государственной миграционной службы Украины, обеспечение реализации гpaнтовых программ международных организаций и фондов на создание структур при отделениях пограничных служб, развитие финансовых структур (фондов, союзов или инвестиционных банков) для эффективной реализации денежных трансфертов мигрантов в реальный сектор экономики, создание альянсов между международными корпорациями и учреждениями высшего образования.
This paper discusses the changes in the key factors of socioeconomic development in Ukraine related to the transition to an innovation-driven economy, the most important of which are the availability and development of human resources that Ukraine is rapidly losing in the context of intensified external migration flows. The purpose of the article is to shape an institutional support framework to facilitate government migration management policy in Ukraine. The theoretical and methodological background of the research relies on scientific advances in migration, institutional and social economics theories. The methods of generalization and synthesis used in the study allowed to formulate research findings and develop proposals. The study presents a toolkit to ensure robust government migration management policy realization in Ukraine that in the first place envisages the need to develop and implement the concept of migration services infrastructure development, programs to encourage re-emigration of student and labor migrants and attain convergence of Ukrainian legislation with legislation of major recipient countries through international social security agreements enabling migrant pension applications, deepening of the cooperation between trade unions and migrant associations in recipient countries as well as with trade unions of EU citizens to develop a mechanism to ensure social protection of migrant workers. This study suggests an effective management mechanism to provide institutional support through launching of information and resource centres under the auspices of the State Migration Service of Ukraine, ensuring successful implementation of grant programs of international organizations and funds to create structures at border service offices, further development of financial institutions (funds, unions or investment banks) to foster effective migration remittance transfers to the real sector of the economy, creating strategic alliances between international corporations and institutions of higher education.
DOI: 10.30857/2413-0117.2020.6.4
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18315
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V153_P030-040.pdf615,74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.