Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18319
Title: Incentive programmes to enhance cluster partnership development in the EU countries
Other Titles: Заходи стимулювання розвитку систем кластерного партнерства в країнах ЄС
Меры стимулирования развития систем кластерного партнерства в странах ЕС
Authors: Shkoda, M. S.
Keywords: кластерне партнерство
системи кластерного партнерства
платформи розвитку кластерного партнерства
Європейське стратегічне кластерне партнерство
Європейський секретаріат з кластерного аналізу (ESCA)
Європейська платформа для кластерної співпраці (ECCP)
Європейська кластерна обсерваторія (ECO)
кластерное партнёрство
системы кластерного партнерства
платформы развития кластерного партнерства
Европейское стратегическое кластерное партнёрство
Европейский секретариат кластерного анализа (ESCA)
Европейская платформа для кластерного сотрудничества (ECCP)
Европейская кластерная обсерватория (ECO)
cluster partnerships
cluster partnership systems
cluster partnership development platforms
European Strategic Cluster Partnerships
European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA)
European Cluster Collaboration Platform (ECCP)
European Cluster Observatory (ECO)
Issue Date: 2020
Citation: Shkoda M. S. Incentive programmes to enhance cluster partnership development in the EU countries = Заходи стимулювання розвитку систем кластерного партнерства в країнах ЄС [Текст] / M. S. Shkoda // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2020. - № 6 (153). - С. 69-80.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: Відсутність в Україні на рівні закону регламентації створення, організаційно-правових форм і важелів державної підтримки кластерного партнерства зумовлює актуальність аналізу відповідного закордонного досвіду, зокрема, країн ЄС. Метою цієї статті є дослідження кращих практик країн ЄС щодо розвитку ініціатив, програм та платформ підтримки систем кластерного партнерства. У роботі використано загальнонаукові методи дослідження, зокрема, метод логічного узагальнення, методи статистичного аналізу – при здійсненні аналізу країн-сусідів України, які отримали ECEI Label Європейського секретаріату з кластерного аналізу (ESCA). В цій статті зазначається, що більшість країн Європи розробили та продовжують розробляти й вдосконалювати кластерну політику та програми розвитку систем кластерного партнерства для підтримки конкурентоспроможності економіки, а також створення нових робочих місць. На рівні Європейського Союзу політичні інструменти для національного інноваційного розвитку були введені ще на початку 1980-х років. Програми підтримки кластерної політики існують ще з кінця 1990-х. Сьогодні для забезпечення загальних принципів щодо розвитку систем кластерного партнерства політика ЄС сконцентрована на вдосконаленні умов для функціонування кластерів у всіх державах-членах, а також щодо підтримки їх інтернаціоналізації. Хоча спеціальні програми підтримки розвитку систем кластерного партнерства для окремих країн зосереджені на різних пріоритетах та використовують різні інструменти, всі переслідують однакові цілі: вони прагнуть забезпечити належну підтримку та потреби учасників кластерного партнерства та сприяти поліпшенню умов для сталого національного розвитку. Серед проаналізованих програм та платформ сконцентровано увагу на Європейському секретаріаті з кластерного аналізу (ESCA), що сприяє вдосконаленню навичок, досвіду та практики управління кластерами в системі кластерного партнерства. Інформація, представлена на платформі ESCA, засвідчує, що на теперішній час понад 1100 кластерних партнерств із 45 країн світу пройшли тестування та / або отримали знак якості "БРОНЗА", близько 130 – "СРІБНИЙ" знак якості і більше 100 – "ЗОЛОТИЙ" знак якості. Проаналізовано кластери країн-сусідів України, що отримали знак якості за ефективне управління в системі кластерного партнерства. Серед країн-сусідів лідером є Румунія – 81 кластер отримав відповідний знак якості. На сьогодні, Європейською ініціативою визнано три знаки якості ECEI як надійний "Міжнародний стандарт управління кластерним партнерством". Проведений аналіз показав, що досвід ЄС щодо підтримки систем кластерного партнерства є актуальним і для інших держав, які прагнуть стимулювати свій інноваційний розвиток, зокрема і для України, де дотепер, на жаль, немає законодавчо врегульованих нормативних документів для підтримки та розвитку систем кластерного партнерства.
Отсутствие в Украине на уровне закона регламентации создания, организационно-правовых форм и рычагов государственной поддержки кластерного партнерства обуславливает актуальность анализа соответствующего зарубежного опыта, в частности, стран ЕС. Целью данной статьи является исследовать опыт стран ЕС по развитию инициатив, программ и платформ поддержки систем кластерного партнерства. В работе использованы общенаучные методы исследования, в частности, метод логического обобщения, методы статистического анализа – при осуществлении анализа стран-соседей Украины, которые получили ECEI Label Европейского секретариата кластерного анализа (ESCA). В данной статье отмечается, что большинство стран Европы разработали и продолжают разрабатывать и совершенствовать кластерную политику и программы развития систем кластерного партнерства для поддержки конкурентоспособности экономики и создание новых рабочих мест. На уровне Европейского Союза политические инструменты для национального инновационного развития были введены ещё в начале 1980-х годов. Программы поддержки кластерной политики существуют ещё с конца 1990-х. Сегодня для обеспечения общих принципов развития систем кластерного партнерства политика ЕС сконцентрирована на совершенствовании условий для функционирования кластеров во всех государствах-членах, а также по поддержке их интернационализации. Хотя специальные программы поддержки развития систем кластерного партнерства для отдельных стран сосредоточены на разных приоритетах и используют различные инструменты, все преследуют одинаковые цели: они стремятся обеспечить надлежащую поддержку и потребности участников кластерного партнерства и способствовать улучшению условий для устойчивого национального развития. Среди проанализированных программ и платформ внимание сосредоточено на Европейском секретариате кластерного анализа (ESCA), который способствует совершенствованию навыков, опыта и практики управлению кластерами в системе кластерного партнерства. Информация, представленная на платформе ESCA, свидетельствует, что в настоящее время более 1100 кластерных партнёрств из 45 стран мира прошли тестирование и / или получили знак качества "БРОНЗА", около 130 – "СЕРЕБРЯНЫЙ" знак качества и более 100 – "ЗОЛОТОЙ" знак качества. Проанализированы кластеры стран-соседей Украины, получивших данный знак качества за эффективное управление в системе кластерного партнерства. Среди стран-соседей лидером является Румыния – 81 кластер получил соответствующий знак качества. На современном этапе Европейской инициативой признано три знака качества ECEI как надёжный "Международный стандарт управления кластерным партнёрством". Проведённый анализ показал, что опыт ЕС в части поддержки систем кластерного партнерства является актуальным и для других государств, которые стремятся стимулировать свое инновационное развитие, в том числе и для Украины, где на сегодняшний момент, к сожалению, нет законодательно урегулированных нормативных документов для поддержки и развития систем кластерного партнерства.
The lack of normative regulation for the procedures of creating cluster partnerships in Ukraine, their organizational and legal forms as well as the government support instruments triggers a critical need to explore successful international experience, of the EU countries in particular. The purpose of this article is to provide insights into the best European practices in developing initiatives, programmes and platforms to support cluster partnership schemes. The study employs general scientific research methods, in particular, the method of logical generalization and statistical analysis to investigate the neighbouring countries of Ukraine that were awarded with the ECEI Label by the European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA). It is emphasized that most European countries have developed and continue to develop and improve their cluster policies and programmes to support their national economy competitiveness and create new jobs. At the level of the European Union, methodology and tools for national innovation development were introduced in the early 1980s. Cluster policy support programmes have been launched since the late 1990s. Currently, to ensure the core principles of the cluster partnership development, the EU policy is focused on improving the environment for the effective cluster operation in all member states, as well as on supporting their internationalization. Although country-specific programmes to enhance cluster partnerships have different priorities and implement a vast range of diverse tools, they all pursue the same goals: they seek to provide appropriate support and meet the needs of all cluster partnership actors along with improving the environment for sustainable national development. Among the analysed programmes and platforms, this paper is focused on the European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA) which contributes to the improvement of skills, competencies and practices in cluster management within the cluster partnership framework. The information presented on the ESCA platform demonstrates that currently more than 1100 cluster partnerships from 45 countries have been tested for and / or awarded with the BRONZE quality mark, about 130 gained SILVER and over 100 were awarded with GOLD quality mark. The study also provides cluster analysis of Ukraine's neighbouring countries that quality marks for effective cluster partnership management. Among such countries the leader is Romania – 81 clusters have received quality marks. To date, the European Initiative has recognized three ECEI quality marks as a reliable International Standard for Cluster Partnership Management. The findings reveal that the EU experience in supporting cluster partnerships is relevant for other countries seeking to boost their innovative development, this also refers to Ukraine in particular, where, to a great disappointment, there are yet no legal regulations to support and develop cluster partnerships.
DOI: 10.30857/2413-0117.2020.6.8
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18319
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V153_P069-080.pdf930,29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.