Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18439
Title: Building innovative frameworks to enhance integrated business structure development in entrepreneurship
Other Titles: Формування інноваційних систем для розвитку інтегрованих бізнес-структур у підприємництві
Формирование инновационных систем для развития интегрированных бизнес-структур в предпринимательстве
Authors: Asem, Djamal Dawoud
Keywords: інноваційні можливості інтегрованих підприємницьких структур
технологічна спроможність
стратегічне управління
інноваційні системи
інноваційна діяльність
інтегровані структури бізнесу
підприємництво
инновационные возможности интегрированных предпринимательских структур
технологическая способность
стратегическое управление
инновационные системы
инновационная деятельность
интегрированные структуры бизнеса
предпринимательство
innovation opportunities for integrated business structures
technological capacity
strategic management
innovative frameworks
innovation activity
integrated business structures
entrepreneurship
Issue Date: 2021
Citation: Asem Djamal Dawoud. Building innovative frameworks to enhance integrated business structure development in entrepreneurship = Формування інноваційних систем для розвитку інтегрованих бізнес-структур у підприємництві [Текст] / Asem Djamal Dawoud // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2021. - № 1 (155). - С. 22-27.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: У статті викладено результати досліджень щодо побудови інноваційних систем розвитку інтегрованих структур бізнесу в підприємництві. Доведено, що для успішного підприємництва оптимальною формою господарювання є інтегровані структури бізнесу, які враховують специфічність розвитку й рівень активності для формування можливостей використання різних організаційно-правових форм управління. Особливості стратегій розвитку підприємництва зумовлюють необхідність дослідження методичних аспектів у прийнятті управлінських рішень для активізації діяльності інтегрованих структур бізнесу. У статті визначено характерні риси та структурні елементи інноваційних систем розвитку інтегрованих структур бізнесу в підприємництві та підкреслюється, що вони залежать від організаційно-технічних, фінансово-економічних та виробничо-господарських факторів, а також від кількості ланок в ланцюгах управління. Обґрунтовано, що під час вибору інтегрованих структур бізнесу надзвичайно важливими є цілі та стратегія інтеграції. Структурними елементами інноваційних систем розвитку інтегрованих структур бізнесу в підприємництві визначено такі: цілеспрямоване оперативне регулювання діяльності за напрямами управління; реалізація стратегічних, загальносистемних та тактичних принципів у процесі управління; забезпечення оптимального розвитку всіх складових бізнесу з урахуванням базових елементів; організаційно-правова форма організації; форма капіталу підприємницьких структур, які інтегруються; форма фінансово-господарської взаємодії між учасниками; форма управління; форма контролю; ступінь інтеграції; пріоритет стратегічних цілей розвитку підприємництва.
В статье изложены результаты исследований по формированию инновационных систем развития интегрированных структур бизнеса в предпринимательстве. Доказано, что для успешного предпринимательства оптимальной формой хозяйствования являются интегрированные структуры бизнеса, учитывающие специфичность развития и уровень активности для формирования возможностей использования различных организационно-правовых форм управления. Особенности стратегий развития предпринимательства обусловливают необходимость исследования методических аспектов в принятии управленческих решений для активизации деятельности интегрированных структур бизнеса. В статье определены характерные черты и структурные элементы инновационных систем развития интегрированных структур бизнеса в предпринимательстве и подчёркивается, что они зависят от организационно-технических, финансово-экономических и производственно-хозяйственных факторов, а также от количества звеньев в цепях управления. Обосновано, что при выборе интегрированных структур бизнеса чрезвычайно важны цели и стратегия интеграции. Структурными элементами инновационных систем развития интегрированных структур бизнеса в предпринимательстве определены: целенаправленное оперативное регулирование деятельности по направлениям управления; реализация стратегических, общесистемных и тактических принципов в процессе управления; обеспечение оптимального развития всех составляющих бизнеса с учётом базовых элементов; организационно-правовая форма организации; формы капитала интегрируемых предпринимательских структур; форма финансово-хозяйственного взаимодействия между участниками; форма управления; форма контроля; степень интеграции; приоритет стратегических целей развития предпринимательства.
The article presents the research findings on building innovative frameworks to enhance integrated business structure development in entrepreneurship. It is argued that integrated business structures that take into account the development trends and business activity rate to boost opportunities for the use of various organizational and legal management frameworks is the optimal management pattern to ensure entrepreneurship success. The study suggests that the specifics of business development strategy triggers the need to explore certain methodological aspects in management decision-making to boost integrated business structure activities. The article provides insights into specific features of innovative frameworks of integrated business structure development as well as identifies their structural elements. An emphasis is put that business structure performance is greatly affected by organizational, technical, financial, economic and operational business factors as well as the number of links in management chains. It is justified that in the context of selecting business structures, the integration goals and strategy are of critical importance. The study has identified the following structural elements of innovative frameworks to enhance integrated business structure development in entrepreneurship: providing targeted operational control in the areas of management; implementing strategic, systemic and tactical principles in the management process, ensuring optimal development of all business components subject to its key structural elements; type of organizational and legal business pattern; capital type and structure of integrating business structures; the model of financial arrangement and business interaction between the participants; management paradigm; the type of control; the degree of integration; the strategic priorities in business development.
DOI: 10.30857/2413-0117.2021.1.3
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18439
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V155_P022-027.pdf233,04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.