Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18441
Title: Insights into international best practices in integrated cluster management
Other Titles: Аналіз іноземного досвіду управління інтегрованими кластерними структурами
Анализ зарубежного опыта управления интегрированными кластерными структурами
Authors: Margasova, V. H.
Keywords: кластерні партнерства
міжкластерні партнерства
консорціуми
кластерні альянси
програми розвитку кластерних ініціатив
кластерные партнерства
межкластерные партнерства
консорциумы
кластерные альянсы
программы кластерных инициатив
cluster partnerships
intercluster partnerships
consortium
cluster alliances
cluster initiative development programs
Issue Date: 2021
Citation: Margasova V. H. Insights into international best practices in integrated cluster management = Аналіз іноземного досвіду управління інтегрованими кластерними структурами [Текст] / V. H. Margasova // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2021. - № 1 (155). - С. 37-44.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: Статтю присвячено дослідженню кращих практик інтегрованого кластерного менеджменту в країнах ЄС. Наголошується, що сучасні умови протікання бізнес-процесів та їх інтернаціоналізація значно актуалізували питання партнерства між кластерами в країнах, що входять до Євросоюзу. Зважаючи на фактор конкурентоспроможності на глобальному рівні, Європейська комісія стала приділяти велику увагу розвитку інноваційного потенціалу, насамперед, за допомогою взаємодії між галузевими кластерами європейських країн. З цією метою започатковуються проєкти та ініціативи щодо розвитку європейського міжкластерного партнерства, розробляються європейські кластерні програми, що сприятимуть розвитку галузевих кластерів та полегшують їх вихід на європейські ринки через підвищення рівня їх взаємодії. Метою цієї статті є аналіз досвіду європейських країн щодо програм, ініціатив та принципів розвитку інтегрованих кластерних структур. У роботі використано загальнонаукові методи дослідження, зокрема, метод логічного узагальнення, методи статистичного аналізу ініціатив та програм ЄС, які допомагають організувати потенційні кластерні партнерські відносини. Дослідження програм розвитку кластерного партнерства в ЄС дозволяє сформулювати такі основні ознаки успішної кластерної ініціативи: врахування інтересів і конкретних потреб учасників партнерства, надання інформаційної підтримки та забезпечення лобіювання інтересів; значущість як на рівні регіону, так і на національному рівні; обізнаність національних органів виконавчої влади про кластерні ініціативи в регіоні або визначення ними перспективних напрямів формування кластерних партнерств; прийняття участі в ініційованих державою профільних заходах; активне позиціонування як на регіональному, так і на національному та міжнаціональному рівнях; формування в рамках кластерної ініціативи управлінської команди, центрів кластерного розвитку тощо. Спираючись на проведене дослідження, можна констатувати, що в сучасних умовах розвитку національних промислових економік особливу роль відіграють кластерні партнерства, які утворюються з метою впровадження та реалізації єдиної стратегії. Обґрунтовано, що застосування навіть успішної іноземної моделі управління кластерним партнерством у вітчизняних умовах не обов’язково матиме позитивний результат, проте імплементація окремих елементів кращих закордонних практик у процесі формування власного шляху кластерного розвитку дозволить використовувати їх як інструменти, що стимулюють розвиток національної економіки.
Статья посвящена исследованию лучших практик интегрированного кластерного менеджмента в странах ЕС. Отмечается, что современные условия протекания бизнес-процессов и их интернационализация значительно актуализировали вопросы партнерства между кластерами в странах Евросоюза. Учитывая фактор конкурентоспособности на глобальном уровне, Европейская комиссия стала уделять большое внимание развитию инновационного потенциала, прежде всего, за счёт взаимодействия между отраслевыми кластерами европейских стран. С этой целью запускаются проекты и инициативы по развитию европейского межкластерного партнерства, разрабатываются европейские кластерные программы, способствующие развитию отраслевых кластеров и облегчающие их выход на европейские рынки благодаря повышению уровня их взаимодействия. Целью этой статьи является анализ опыта европейских стран по реализации программам, инициатив и принципов развития интегрированных кластерных структур. В работе использованы общенаучные методы исследования, в частности, метод логического обобщения, методы статистического анализа инициатив и программ ЕС, которые помогают организовать потенциальные кластерные партнёрские отношения. Исследование программ развития кластерного партнерства в ЕС позволяет сформулировать следующие основные признаки успешной кластерной инициативы: учёт интересов и конкретных потребностей участников партнерства, оказание информационной поддержки и обеспечение лоббирования интересов; значимость как на уровне региона, так и на национальном уровне; осведомлённость национальных органов исполнительной власти о кластерных инициативах в регионе или определение ими перспективных направлений формирования кластерных партнёрств; принятие участия в инициированных государством профильных мероприятиях; активное позиционирование как на региональном, так и на национальном и межнациональном уровнях; формирование в рамках кластерной инициативы управленческой команды, центров кластерного развития и тому подобное. Опираясь на проведённое исследование, можно констатировать, что в современных условиях развития национальных промышленных экономик особую роль играют кластерные партнерства, которые создаются с целью внедрения и реализации единой стратегии. Обосновано, что использование даже успешной иностранной модели управления кластерным партнёрством в отечественных условиях не обязательно приведёт к положительному результату, однако имплементация отдельных элементов лучших зарубежных практик в процессе формирования собственного пути кластерного развития позволит использовать их как инструменты, стимулирующие развитие национальной экономики.
The article seeks to explore best practices of integrated cluster management in the EU countries. It is noted that modern business realia and business process internationalization have significantly raised the importance of cluster partnerships across the European Union member states. Given the factor of global competitiveness, the European Commission has begun to pay greater attention to the development of innovation capacity, primarily through closer interaction between industry clusters within the European Union. In this context, a number of projects and initiatives for the European intercluster partnerships development have been launched, along with implementing the European cluster programs that will promote the development of sectoral clusters and facilitate their entry into European markets by increasing the degree of their interaction. The purpose of this article is to provide insights into the European experience as to managing programs, initiatives and development trends in the area of integrated clusters. The study employs general scientific research methods, in particular, the method of logical generalization, methods of statistical analysis of EU initiatives and programs that foster cluster partnership building processes. The research findings on cluster partnership development programs in the EU have revealed the following key characteristics of successful cluster initiatives: harmonization of interests and specific needs of partnership participants, providing information support and lobbying; significance at both the regional and the national level; awareness of national executive authorities about cluster initiatives in the region or identification of promising areas for building cluster partnerships; participation in government targeted projects; active positioning at the regional, national and international levels; building a management team within a cluster framework, launching cluster development centres, etc. Based on the study results, it is observed that the modern settings of national industrial economy development have spurred the interest to cluster partnerships which are established to implement a common strategy. It is argued that the application of an international model of cluster partnership management, however successful it is, in the domestic realia will not necessarily lead to the desired outcomes, whereas the implementation of particular elements of best international practices in the context of shaping national cluster development patterns will allow using them as effective national economy drivers.
DOI: 10.30857/2413-0117.2021.1.5
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18441
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V155_P037-044.pdf249,6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.