Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18443
Title: Теоретико-методичний концепт модифікування декомпозиційної структури процесу управління логістичним забезпеченням розвитку інноваційного співробітництва в умовах циркулярної економіки
Other Titles: Theoretical and methodological concept of modification of the decompositional structure of the logistics support management process for the development of innovative partnerships in a circular economy framework
Теоретико-методический концепт модификации декомпозиционной структуры процесса управления логистическим обеспечением развития инновационного сотрудничества в условиях циркулярной экономики
Authors: Шкуренко, О. В.
Keywords: управління
логістичне забезпечення
розвиток
інноваційне співробітництво
циркулярна економіка
управление
логистическое обеспечение
развитие
инновационное сотрудничество
циркулярная экономика
management
logistic support
development
innovative partnerships
circular economy
Issue Date: 2021
Citation: Шкуренко О. В. Теоретико-методичний концепт модифікування декомпозиційної структури процесу управління логістичним забезпеченням розвитку інноваційного співробітництва в умовах циркулярної економіки [Текст] / О. В. Шкуренко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2021. - № 1 (155). - С. 55-66.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: Статтю присвячено вирішенню теоретико-методичних проблем, пов’язаних з організацією ефективного управління логістичним забезпеченням розвитку соціально-економічних систем циркулярної бізнес-моделі національної економіки. Доведено, що доцільним є необхідність врегулювання співпраці між соціально-економічними системами та створення різних форм інтеграційних структур (альянсів, кластерів, холдингів, промислово-фінансових груп, консорціумів, інноваційних співробітництв тощо), які відкривають нові можливості для своїх учасників. Існуючі теоретико-методичні напрацювання у сфері логістичного забезпечення розвитку соціально-економічних систем стосуються, передусім, систем мікрорівня. Невирішені питання щодо логістичного забезпечення розвитку соціально-економічних систем вищих рівнів (мезо- та макро-) генерують широке наукове поле для подальших інноваційних досліджень. Мета статті полягає в переосмисленні існуючих теоретичних, методологічних та методичних основ логістичного забезпечення розвитку соціально-економічних систем та розроблення якісно нового теоретико-методичного базису управління логістичним забезпеченням розвитку інноваційного співробітництва в умовах циркулярної економіки. Обґрунтовано, що формування теоретико-методичного базису є результатом симбіозу емпіричного та теоретичного рівнів наукового пізнання, які мають певні відмінності за певними аспектами порівняння. Узагальнено науково-філософські підходи до пізнання соціально-економічних процесів, що дозволило використовувати трансдисциплінарну парадигму як основу теоретико-методичного базису управління логістичним забезпеченням розвитку інноваційного співробітництва в умовах циркулярної економіки. З метою побудови спільного вектора наукових досліджень вбачається за доцільне використовувати підхід семантичного моделювання, що можна розглядати як конвертер з природної мови, систему наукових термінів, а також як інструмент формування номологічного базису при розробленні нових теорій для вивчення соціально-економічних систем, що лягло в основу конструювання логіко-семантичної моделі, яка являє собою опис логістичного забезпечення розвитку інноваційного співробітництва в умовах циркулярної економіки в термінах і визначеннях відповідних предметних областей знань, що включає всі відомі логічні несуперечливі твердження і факти, і побудована за певними принципами. Встановлено взаємозв’язок між управлінням логістичним забезпеченням, розвитком інноваційного співробітництва та циркулярною економікою, що дозволило розробити теоретико-методичний базис управління логістичним забезпеченням розвитку інноваційного співробітництва в умовах циркулярної економіки. Реалізація запропонованого теоретико-методичного базису сприятиме формалізації концепції управління логістичним забезпеченням розвитку інноваційного співробітництва в умовах циркулярної економіки, що стане фундаментом формування державної політики підтримки циркулярної економіки на засадах реверсивної логістики в аспекті стійкого функціонування національної соціально-економічної системи.
Статья посвящена решению теоретико-методических проблем, связанных с организацией эффективного управления логистическим обеспечением развития социально-экономических систем циркулярной бизнес-модели национальной экономики. Доказано, что целесообразным является необходимость урегулирования сотрудничества между социально-экономическими системами и создание различных форм интеграционных структур (альянсов, кластеров, холдингов, промышленно-финансовых групп, консорциумов, инновационных сотрудничеств и т.п.), которые открывают новые возможности для своих участников. Существующие теоретико-методические наработки в сфере логистического обеспечения развития социально-экономических систем касаются, прежде всего, систем микроуровня. Нерешённые вопросы логистического обеспечения развития социально-экономических систем высших уровней (мезо- и макро-) генерируют широкое научное поле для дальнейших инновационных исследований. Цель статьи заключается в переосмыслении существующих теоретических, методологических и методических основ логистического обеспечения развития социально экономических систем и разработка качественно нового теоретико-методического базиса управления логистическим обеспечением развития инновационного сотрудничества в условиях циркулярной экономики. Обосновано, что формирование теоретико-методического базиса является результатом симбиоза эмпирического и теоретического уровней научного познания, которые имеют определённые различия по определённым аспектами сравнения. Обзор научно-философских подходов к познанию социально-экономических процессов позволил использовать трансдисциплинарную парадигму как основу теоретико-методического базиса управления логистическим обеспечением развития инновационного сотрудничества в условиях циркулярной экономики. С целью построения общего вектора научных исследований целесообразно использовать подход семантического моделирования, который можно рассматривать как конвертер с естественного языка, систему научных терминов, а также как инструмент формирования номологического базиса при построении новых теорий для изучения социально-экономических систем, что легло в основу конструирования логико-семантической модели, которая представлена как описание логистического обеспечения развития инновационного сотрудничества в условиях циркулярной экономики в терминах и определениях соответствующих предметных областей знаний, включая все известные логические непротиворечивые утверждения и факты, и построена по определённым принципам. Установлена взаимосвязь между управлением логистическим обеспечением, развитием инновационного сотрудничества и циркулярной экономикой, что позволило разработать теоретико-методический базис управления логистическим обеспечением развития инновационного сотрудничества в условиях циркулярной экономики. Реализация предложенного теоретико-методического базиса способствует формализации концепции управления логистическим обеспечением развития инновационного сотрудничества в условиях циркулярной экономики, которая станет фундаментом формирования государственной политики поддержки циркулярной экономики на основе реверсивной логистики в аспекте устойчивого функционирования национальной социально-экономической системы.
The article addresses a range of theoretical and methodological issues related to managing effective logistics support to the development of socioeconomic systems of the national circularbased economic model. It is argued that there is a need to regulate cooperation between socioeconomic systems and build various integration patterns (alliances, clusters, holdings, industrial and financial groups, consortia, innovative partnerships, etc.) which open new opportunities to their participants. The current theoretical and methodological developments in the area of providing logistics support to enhance the development of socioeconomic systems are focused primarily on the microlevel. Unresolved issues of the logistics support to enhance socioeconomic system development at higher levels (meso- and macro-) tend to generate a vast pool of scientific ideas for further innovative research. The purpose of this article is to rethink the existing theoretical, methodical and methodological foundations of logistics support for the socioeconomic system development and to design a qualitatively new conceptual and methodological framework to manage the logistics support to innovative partnerships in a circular economy settings. The findings reveal that the formation of this theoretical and methodological framework is the result of a symbiosis of empirical and theoretical cognitive levels that have certain differences in certain aspects of comparison. The study offers a generalized survey of scientific and philosophical approaches to perceiving socioeconomic processes which provided for using a transdisciplinary paradigm as a theoretical and methodological premises to manage the logistics support to innovative partnerships in a circular economy. To build a common vector of research, it is recommended to use a semantic modeling approach which can be viewed as a converter of natural language, a scientific terminology framework, and a tool to shape a nomological basis in building new theories to explore socioeconomic systems that contributes to constructing a logical semantic model which specifies the mechanism of logistics support to innovative partnerships in a circular economy in terms and definitions of relevant subject areas, including all known logically consistent statements and facts, and is based on certain principles. Based on the research, a relationship between logistics management, innovative partnership development and circular economy has been verified which allowed to develop a theoretical and methodological framework to manage the logistics of innovative partnerships in a circular economy settings. Implementation of the proposed theoretical and methodological framework translates into a comprehensive concept to enhance management of logistics support to further innovative partnership development in a circular economy which makes the foundation of government policy to promote circular economy based on reversible logistics to attain socioeconomic sustainability of the national economy.
DOI: 10.30857/2413-0117.2021.1.7
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18443
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V155_P055-066.pdf290,86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.