Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18444
Title: Аналіз міжнародного досвіду передачі інноваційних технологій від університетів до підприємницького середовища
Other Titles: Insights into international best practices in the area of innovation technology transfer from universities to business environment
Анализ международного опыта передачи инновационных технологий от университетов в предпринимательскую среду
Authors: Ніфатова, О. М.
Святецький, В. В.
Keywords: трансфер технологій
бізнес-середовище
офіс трансферу технологій
науковий парк
найкращі практики
трансфер технологий
бизнес-среда
офис трансфера технологий
научный парк
лучшие практики
technology transfer
business environment
technology transfer office
science park
best practices
Issue Date: 2021
Citation: Ніфатова О. М. Аналіз міжнародного досвіду передачі інноваційних технологій від університетів до підприємницького середовища [Текст] / О. М. Ніфатова, В. В. Святецький // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2021. - № 1 (155). - С. 67-77.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: Статтю присвячено аналізуванню кращих міжнародних практик передачі інноваційних технологій від закладів вищої освіти до підприємницького середовища з урахуванням розширеного підходу до розуміння поняття "трансфер технологій" у світовій практиці, що використовується для охоплення більш широкого кола видів діяльності (в тому числі через розвиток трансферу технологій в університетах як окремого виду діяльності в межах традиційного трикутника знань: освіта – наука – бізнес). На цій основі встановлено, що трансфер технологій охоплює процес обміну знаннями, включаючи консультації, спільні дослідження та контрактні дослідження, а також інші форми спільного створення нових знань. Представлено аналіз досвіду чотирьох країн світу, які входять до 20-ки лідерів за показником розміру плати за використання об’єктів інтелектуальної власності, який дозволив встановити, що для розвитку ефективної системи трансферу технологій українським університетам необхідно створювати дієві осередки з передачі технологій за підтримки держави, із застосуванням найкращих практик побудови подібних систем в розвинених країнах (США, Японії, Франції, Іспанії). Результати проведеного аналізу виявили, що в більшості розвинутих країн світу, де зафіксовано найбільш високі ставки роялті, оптимізація роботи щодо забезпечення ефективної системи трансферу технологій полягає у створенні мережі організацій, де на рівні регіону або країни існує центр, який акумулює не тільки фінансові та кадрові ресурси, але також формує інформаційну базу й накопичує досвід, що є необхідною умовою для ефективної комерціалізації наукових розробок університетів. Серед головних стратегічних напрямів розвитку системи трансферу технологій українським університетам пропонується зосередитись на таких: продукуванні інноваційних розробок відповідно до запитів ринку; розвитку дослідницьких центрів та наукових парків; підвищення мотивації науковців до активної наукової діяльності та участі в стартапах за принципом "освіта через науку", а також створенні повносервісного центру, який здійснюватиме повний цикл робіт у сфері підтримки комерціалізації наукових досліджень як в окремих університетах, так і на рівні держави.
Статья посвящена анализу лучших международных практик передачи инновационных технологий от высших учебных заведений в предпринимательскую среду с учётом расширенного подхода к пониманию понятия "трансфер технологий" в мировой практике, используемого для охвата более широкого круга видов деятельности (в том числе через развитие трансфера технологий в университетах как отдельного вида деятельности в рамках традиционного треугольника знаний: образование – наука – бизнес). На этой основе установлено, что трансфер технологий охватывает процесс обмена знаниями, включая консультации, совместные исследования и контрактные исследования, а также другие формы совместного создания новых знаний. Представлен анализ опыта четырёх стран мира, которые входят в 20-ку лидеров по показателю величины платы за использование объектов интеллектуальной собственности, который позволил установить, что для развития эффективной системы трансфера технологий украинским университетам необходимо создавать действенные центры передачи технологий при поддержке государства, имплементируя лучшие практики построения подобных систем в развитых странах (США, Японии, Франции, Испании). По результатам проведённого анализа было выявлено, что в большинстве развитых стран мира, где зафиксированы самые высокие ставки роялти, оптимизация работы по обеспечению эффективной системы трансфера технологий заключается в создании сети организаций, где на уровне региона или страны существует центр, который аккумулирует не только финансовые и кадровые ресурсы, но также формирует информационную базу и накапливает опыт, что является необходимым условием для эффективной коммерциализации научных разработок университетов. Среди главных стратегических направлений развития системы трансфера технологий украинским университетам предлагается сосредоточиться на таких: продуцировании инновационных разработок в соответствии с запросами рынка; развитии исследовательских центров и научных парков; повышении мотивации исследователей к активной научной деятельности и участию в стартапах по принципу "образование через науку", а также создании полносервисного центра, который будет осуществлять полный цикл работ в сфере поддержки коммерциализации научных исследований как в отдельных университетах, так и на уровне государства.
The article seeks to explore best international practices of innovation technology transfer from higher education institutions to business environment from the position of an expanded approach to understanding the concept of "technology transfer" in world practice which is used to cover a wider range of activities (in particular, through boosting technology transfer practices in universities as a separate activity type within the traditional knowledge triangle: education – research – business. In this context, technology transfer is viewed as a process of knowledge exchange, including consultancy, joint research, contract-based research as well as other forms of joint new knowledge creation. The study offers insights into best practices in the four top 20 world countries by the highest payment rates for the use of intellectual property which contributes to better understanding of the pathways to develop an effective system of technology transfer in Ukraine. It is argued that Ukrainian universities should create targeted centres for technology transfer with government support and implement best international experience of building similar systems in the developed countries (USA, Japan, France, Spain, etc.). The research findings have revealed that in most developed world countries with the highest royalty rates for the use of intellectual property, the best way to ensure an effective technology transfer is to create an organisational network where at a regional or at the national level a centre is established that accumulates not only financial and human resources but also generates information database and accumulates best practice to enhance and spur the effective commercialization of university R&D. In the context of the key strategic guidelines in technology transfer development for Ukrainian universities, it is suggested they should focus on the following priorities: promoting innovation research and development to respond to market demands; establishing research centres and science parks; increasing the motivation of academic staff for more active research and startup project engagement following the principle of "education through research", as well as the creation of a full-service centre that will carry out a full cycle of activities to support research commercialization, both in universities and at the government level.
DOI: 10.30857/2413-0117.2021.1.8
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18444
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V155_P067-077.pdf331,94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.