Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18446
Title: Інноваційні технології модульного проєктування конструктивно-уніфікованих рядів стабільного асортименту
Other Titles: Innovative technologies of modular design of constructive-unified series of stable assortment
Authors: Славінська, А. Л.
Мица, В. В.
Keywords: модульне проєктування
конструктивно-уніфікований ряд
промислова серія
асортимент
конструктивний прототип
modular design
structurally-unified series
industrial series
range
constructive prototype
Issue Date: 2021
Citation: Славінська А. Л. Інноваційні технології модульного проєктування конструктивно-уніфікованих рядів стабільного асортименту [Текст] / А. Л. Славінська, В. В. Мица // Індустрія моди. Fashion Industry. - 2021. - № 2. - С. 34-42.
Source: Індустрія моди. Fashion Industry
Abstract: Мета – створення логістичної системи координації процесів модульного проєктування конструктивно-уніфікованих рядів конкурентоспроможної швейної продукції. Для досліджень використані аналітичні методи ситуаційного моделювання множин моделей стабільного асортименту. Методом генерування структурних елементів конструкції чоловічого піджака визначена номенклатура конструктивних модулів. Методом комбінаторного синтезу композиційних елементів визначено маршрут прийомів модифікування в процесах розробки проєктної документації. У результаті дослідження логістичної координації послідовності циклічної проробки конструктивно-уніфікованого ряду моделей виявлена доцільність модифікування параметрів конструктивного прототипу. Ключовими напрямами інноваційної технології модульного проєктування стабільного асортименту визначено: - об’єктивність оцінки функціональності виробу (конкурентоспроможність асортименту зростає); - привернення уваги до градації конструктивних станів об’єкта проєктування (алгоритм проєктних рішень спрощується); - уніфікація структурних елементів конструктивного модифікування (розширює можливості смарт-технологій функцією перебору "так-ні"); - координація синергетичних зв’язків в ігровому просторі морфологічної структури об’єкта (забезпечує мінімізацію інформаційних масивів в оновленні моделей промислової колекції); - оперативне планування етапів конструкторсько-технологічної підготовки виробництва (визначає вектор вибору моделей промислової серії для запуску в технологічний процес). Отримані результати рекомендовані до впровадження у виробничу і маркетингову діяльність підприємств з метою підвищення ефективності проєктної документації та, як результат, покращення конкурентоспроможності продукції. Враховуючи розширення смарт-технологій у підприємницькій діяльності, логістика прискорення конструкторсько-технологічної підготовки виробництва має високі перспективи у застосуванні.
The Objective of this research is to identify the logistics of the coordination of the modular design processes of constructively-unified rows of competitive garments. The methodology of the modern researches is a combination of analytical methods used in situational modeling of within the sets of models of stable assortment. The nomenclature of structural modules is determined by the method of generating the structural elements of the design of men's jacket design. The method of combinatorial synthesis of composite elements determines the route of modification techniques in the process of developing a design documentation. As a result of research of logistic coordination of sequence of cyclist of working out of a constructively-unified number of models expediency of modification of parameters of a constructive prototype is revealed. The key areas of innovative technology of a modular design of a stable range are identified as follows: - the objectivity of the assessment of the functionality of the product (the competitiveness of the range increases); - drawing attention to the gradation of structural states of the design object (the algorithm of design solutions is simplified); - unification of structural elements of constructive modification (expands the possibilities of smart technologies by the search function "yes-no"); - coordination of synergetic connections in the game space of the morphological structure of the object (provides minimization of information arrays in updating the models of the industrial collection); - operational planning of stages of design and technological preparation of production (determines the vector of the models selection of an industrial series for start in technological process). The obtained results are recommended for the implementation in the production and marketing activities of enterprises in order to increase the efficiency of project documentation and, as a result, improve the competitiveness of products. Provided expansion of smart technologies in business, the logistics of accelerating the design and technological preparation of production has high prospects in application.
DOI: 10.30857/2706-5898.2021.2.2
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18446
ISSN: 2706-5898
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Індустрія моди. Fashion Industry

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IM_2021_N2_P034-042.pdf438,45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.