Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/1845
Title: Филологическая ретроспектива представления комического в теории литературной ономастики
Other Titles: Філологічна ретроспектива представлення комічного в теорії літературної ономастики
The Philological Retrospective of the Representations of the Comic in the Theory of Literary Onomastics
Authors: Дворянчикова, Светлана Евгеньевна
Keywords: вербалізація
класифікація
комічне
поетонімологія
естетична категорія
вербализация
классификация
комическое
поэтонимология
эстетическая категория
aesthetic category
classification
comic category
poetonymology
verbalization
Issue Date: 2016
Citation: Дворянчикова С. Е. Филологическая ретроспектива представления комического в теории литературной ономастики / С. Е. Дворянчикова // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Мовознавство. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 22. – № 11. – С. 48–55.
Source: Вісник Дніпропетровського університету
Abstract: Освещена проблема представления комического в теории литературной ономастики, или поэтонимологии, предпринята попытка обобщить и систематизировать информацию, на которую целесообразно опираться филологу при изучении данного комплексного явления. Рассмотрены теоретические основания исследования комического как эстетического, социального и речевого феномена, освещена история и современное состояние изучения смешного, созданного языковыми средствами, в лингвистике.
Висвітлено проблему подання комічного в теорії літературної ономастики, або поетонімології, зроблено спробу узагальнити і систематизувати інформацію, на яку доцільно спиратися філологу під час студіювання цього комплексного явища. Розглянуто теоретичні основи дослідження комічного як естетичного, соціального і мовленнєвого феномена, висвітлено історію і сучасний стан вивчення смішного, яке створене мовними засобами, в лінгвістиці.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/1845
Faculty: Навчально-науковий інститут інтернаціоналізації вищої освіти та науки
Department: Кафедра іноземних мов
ISSN: 2312-2919
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра іноземних мов (ІМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1-1.pdf354,77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.