Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18453
Title: Світобудова Михайла Гуйди
Other Titles: Universe by Mykhailo Guyda
Мироздание Михаила Гуйды
Authors: Тарасенко, О. А.
Тарасенко, А. А.
Keywords: живопис України
творчість М. Є. Гуйди
модель світу
світобудова
парадний портрет
образ дому-двору-храму
живопись Украины
творчество М. Е. Гуйды
модель мира
мироздание
парадный портрет
образ дома-двора-храма
painting of Ukraine
the work of M. E. Guyda
model of the world
the universe
ceremonial portrait
the image of the courtyard and the house-temple
Issue Date: 2021
Citation: Тарасенко О. А. Світобудова Михайла Гуйди [Текст] / О. А. Тарасенко, А. А. Тарасенко // Art and Design. - 2021. - № 2 (14). - С. 152-163.
Source: Art and Design
Abstract: Метою статті є дослідження особливості моделі світобудови в жанрових портретах-картинах і композиціях сучасного українського художника М. Є. Гуйди. Використовуються історико-культурологічний, компаративний, іконографічний, іконологічний методи. Ідейний зміст і особливості формальної побудови програмних композицій М. Є. Гуйди розглянуто в контексті спадщини світового мистецтва. Виявлено національний характер образів і символів: рідної землі, дому, роду; характер прояву взаємозв'язку земного і небесного. Показано, що в центрі світобудови творив художника – одухотворена людина з народу. Зображення людей різного віку у взаємозв'язку з природою допомагає передати гармонійний рух часу, його плин. Визначено, що для українського майстра базовим є аристократичний парадний портрет. Художньо-стилістичний аналіз виявив, що в портретах-картинах "Біля криниці" (2013), "Баба Килина" (2016) канонічна композиція трансформована художником розширенням простору, що наповнений індивідуальним символічним змістом. Складові ритуального парадного портрета (колони, драпірування, стіл-вівтар) перетворені в образ козацького дому-двору з огорожею, деревом життя, колодязем, доріжкою-веселкою. У картині "Зелені свята" (2004) дім показаний як храм. У композиції "Чумацький шлях" (2014) світ представлений як світобудова – модель вселенського дому, з архітектонікою землі і неба. Показана трансформація канонічної композиції парадного портрета у творчості сучасного художника М. Є. Гуйди. Культурно-історичний зміст композицій майстра досліджено у взаємозв'язку з проблематикою національної самоідентифікації і полістилізму мистецтва ХХ століття. Зроблено висновок, що звернення до архетипів і символів дозволило художнику розширити камерний простір рідного козацького дому-двору до "Моделі світу Гуйди". Переконливість індивідуальних живописних образів і символів заснована на єднанні особистого, емоційного сприйняття життя з надіндивідуальним міфологічним мисленням. Репрезентовані матеріали, їх художньо-стилістичний аналіз та узагальнення можуть бути використані в наукових дослідженнях, присвячених мистецтву картини-портрету в Україні.
Целью статьи является исследование особенности модели мироздания в жанровых портретах-картинах и композициях современного украинского художника М. Е. Гуйды. Используются историко-культурологический, компаративный, иконографический и иконологический методы. Идейное содержание и особенности формального решения программных композиций рассмотрено в контексте наследия мирового искусства. Выявлен национальный характер образов и символов: родной земли; дома, рода; показано своеобразие проявления взаимосвязи земного и небесного. Выяснено, что в центре мироздания композиций М. Е. Гуйды – одухотворённый человек из народа. Изображение людей разного возраста во взаимосвязи с природой помогает передать естественный ход времён. Уяснено, что для украинского мастера базовым является аристократический парадный портрет. Художественно-стилистический анализ выявил, что в портретах-картинах "У колодца" (2013), "Баба Килина" (2016) каноническая композиция трансформирована художником за счет расширения пространства, наполненного индивидуальным символическим содержанием. Составляющие ритуального парадного портрета (колонны, драпировки, стол-алтарь) преобразованы в образ казацкого дома-двора с изгородью, древом жизни, колодцем, дорожкой-радугой. В картине "Зелёные праздники" (2004) дом показан как храм. В композиции "Чумацкий путь" (2014) мир представлен как мироздание – модель вселенского дома, с архитектоникой земли и неба. В творчестве современного художника М. Е. Гуйды показана трансформаия канонической композиции парадного портрета. Культурно-историческое содержание композиций мастера изучено во взаимосвязи с проблематикой национальной самоидентификации и полистилизма искусства ХХ века. Сделан вывод, что обращение к архетипам и символам позволило художнику расширить камерное пространство родного казацкого дома-двора до "Модели мира Гуйды". Убедительность индивидуальных живописных образов и символов основана на единении личного, эмоционального восприятии жизни с надиндивидуальным мифологическим мышлением. Представленные материалы, их художественно-стилистический анализ и обобщение могут быть использованы в научных исследованиях, посвященных искусству картины-портрета в Украине и мире.
Purpose of the article is to show the particular features of the model of the universe in the genre portrait-paintings and compositions of the modern Ukrainian artist M. E. Guyda are investigated. Historico-culturalogical, comparative, iconographic and iconological methods are applied. The ideological content and the particular features of the formal solution of figurative compositions are considered in the context of the heritage of world art. The national character of the images and symbols of the house, the clan and the native land are revealed; as is the nature of the manifestation of the relationship of the earthly and the heavenly. It was found that in the center of creation in compositions of M. E. Guyda is a spiritually inspired person from the folk. The depiction of people of different ages in interaction with nature helps to convey a natural course of time. It was clarified that the European aristocratic ceremonial portrait is foundational for the Ukrainian master. Artistic-stylistic analysis revealed that in the portrait-paintings "At the Well" (2013) and "Baba Kilyna" (2016), canonical composition was transformed by the artist through the expansion of space filled with individual symbolic content. The components of the ritual ceremonial portrait (columns, draperies, table-altar) are transformed into the image of a Cossack courtyard with a hedge, a tree of life, a well, a rainbow path. In the painting "Green Festivities" (2004), the house is shown as a temple. In the composition "Chumatsky Way" (2014), the world is presented as a universe – a model of the universe-house, with the architectonics of earth and sky. Scientific novelty is that the transformation of the canonical composition of the ceremonial portrait in the work of the contemporary artist M. E. Guyda is shown. The cultural and historical content of the master’s compositions was studied in connection with the problems of national self-identification and polystylism of the art of the twentieth century. is that the appeal to archetypes and symbols allowed the artist to expand the chamber space of his native Cossack house-yard to the "Model of Guyda’s Universe". The persuasiveness of individual pictorial images and symbols is based on the unity of personal, emotional perception of life with supra-individual mythological thinking. The presented materials, their artistic and stylistic analysis and generalization can be used in scientific research devoted to the art of portrait painting in Ukraine and in the world.
DOI: 10.30857/2617-0272.2021.2.14
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18453
ISSN: 2617-0272
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Art and Design

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
artdes_2021_N2_P152-163.pdf1,26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.