Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18454
Title: Stylistic and constructional solutions in book series design "Fairy Tales from Around the World" of the National Children's Literature Publishing House "Veselka"
Other Titles: Стилістичні і конструктивні рішення в дизайні книг серії "Казки народів світу" Національного видавництва дитячої літератури "Веселка"
Стилистические и конструктивные решения в дизайне книг серии "Сказки народов мира" Национального издательства детской литературы "Веселка"
Authors: Kolosnichenko, M. V.
Krotova, T. F.
Pashkevych, Kalina
Pshinka, N. M.
Keywords: дизайн
дитяча книга
макет
ілюстрація
стилістичні рішення
серія
детская книга
иллюстрация
стилистические решения
серия
design
children's book
layout
illustration
stylistic decisions
series
Issue Date: 2021
Citation: Stylistic and constructional solutions in book series design "Fairy Tales from Around the World" of the National Children's Literature Publishing House "Veselka" = Стилістичні і конструктивні рішення в дизайні книг серії "Казки народів світу" Національного видавництва дитячої літератури "Веселка" [Текст] / M. V. Kolosnichenko, T. F. Krotova, K. L. Pashkevych, N. M. Pshinka // Art and Design. - 2021. - № 2 (14). - С. 20-29.
Source: Art and Design
Abstract: Мета – проаналізувати стилістичні та конструктивні особливості дизайну книг серії "Казки народів світу" видавництва "Веселка", відстежити послідовність реалізації видавничого проєкту і роль дизайнера, художника-конструктора в ньому. Для проведення дослідження застосовано історичний і порівняльний методи, а також мистецтвознавчі методи образно-стилістичного і формального аналізу. Проаналізовано художні підходи до створення 25 книг серії "Казки народів світу" (1978-2016), вивчено етапи створення дизайну книги даної серії за допомогою інтерв’ю головного художника видавництва "Веселка" (1975-2015), народного художника України М. С. Пшінки; виявлено образно-стилістичні особливості дизайну названої серії, які дозволили здійснити синтез вербального, образотворчого та архітектонічного рівнів книг, забезпечили цілісність книги як мистецького об’єкта, сприяли емоційно-естетичній виразності ілюстрацій. Вперше розглянуто характерні образно-стилістичні особливості художнього оформлення серії "Казки народів світу", яка започаткована у 1978 р. Національним видавництвом дитячої літератури "Веселка". Представлено аналіз дизайну книг цієї серії як синтезу тексту, ілюстрацій та конструкції макета. Відстежено послідовність художньо-виробничого процесу та роль дизайнера в досягненні синергії візуальних і вербальних образів. Проаналізовано конструктивні елементи макета, введені для забезпечення серійної стилістичної єдності книжок, над ілюстраціями до яких працювали різні художники, зберігаючи свій власний яскравий індивідуальний стиль. Дослідження дозволило проаналізувати конструктивні особливості макета, які завдяки творчому підходу дизайнера і співпраці з провідними українськими ілюстраторами забезпечили незміну популярність книг серії "Казки народів світу" серед кількох поколінь юних читачів, успіх і нагороди на численних міжнародних і національних конкурсах упродовж чотирьох десятиліть. Описано конструкцію, серійні елементи дизайну макета, завдяки яким досягнуто стилістичної єдності, впізнаваності усіх книг серії. Результати дослідження можуть бути використані для подальшого вивчення традицій мистецької школи ілюстрування і дизайну української книги, а також слугувати теоретичним і наочним матеріалом в освітньому процесі за спеціалізацією "графічний дизайн".
Цель – проанализировать стилистические и конструктивные особенности дизайна книг серии "Сказки народов мира" издательства "Веселка", отследить последовательность реализации издательского проекта и роль дизайнера, художника-конструктора в нем. Для проведения исследования применены исторический и сравнительный методы, а также искусствоведческие методы образно-стилистического и формального анализа. Проанализированы художественные подходы к созданию 25 книг серии "Сказки народов мира" (1978-2016), изучены этапы создания дизайна книг данной серии с помощью интервью главного художника издательства "Веселка" (1975-2015), народного художника Украины Н. С. Пшинки; выявлены образно-стилистические особенности дизайна названной серии, позволившие осуществить синтез вербального, изобразительного и архитектонического уровней книг, обеспечили целостность книги как художественного объекта, способствовали эмоционально-эстетической выразительности иллюстраций. Впервые рассмотрены характерные образно-стилистические особенности художественного оформления серии "Сказки народов мира", основанной в 1978 г. Национальным издательством детской литературы "Веселка". Представлен анализ дизайна книг этой серии как синтез текста, иллюстраций и конструкции макета. Отслежена последовательность художественно-производственного процесса и роль дизайнера в достижении синергии визуальных и вербальных образов. Проанализированы конструктивные элементы макета, введенные для обеспечения серийного стилистического единства книг, над иллюстрациями к которым работали разные художники, сохраняя свой собственный яркий индивидуальный стиль. Исследование позволило проанализировать конструктивные особенности макета, которые благодаря творческому подходу дизайнера и сотрудничества с ведущими украинскими иллюстраторами обеспечили неизменную популярность книг серии "Сказки народов мира" среди нескольких поколений юных читателей, успех и награды на многочисленных международных и национальных конкурсах в течение четырех десятилетий. Описаны конструкции, серийные элементы дизайна макета, благодаря которым достигнуто стилистическое единство, узнаваемость всех книг серии. Результаты исследования могут быть использованы для дальнейшего изучения традиций художественной школы иллюстрирования и дизайна украинской книги, а также служить теоретическим и наглядным материалом в образовательном процессе по специальности "графический дизайн".
To analyze the stylistic and constructive features of the design of the books in the series "Fairy Tales from Around the World" by the publishing house "Veselka", to trace the sequence of the publishing project and the role of the designer and art-designer in it. Historical and comparative methods, as well as art history methods of image and stylistic and formal analysis have been used in the research. The artistic approaches to the creation of 25 books of the series "Fairy Tales from Around the World" (1978-2016) have been analyzed, the stages of creating the book design of this series have been studied with the help interview of the main artist of the publishing house "Veselka" (1975-2015), national artist of Ukraine M. Pshinka; the image and stylistic features of this series design have been revealed, which allowed synthesizing the verbal, figurative and architectonic levels of books, ensured the integrity of the book as an artistic object, contributed to the emotional and aesthetic expressiveness of illustrations. The image and stylistic features of the decoration of the series "Fairy Tales from Around the World", founded in 1978 by the National Children's Literature Publishing House "Veselka", have been analyzed for the first time. The analysis of the books` design in this series as a synthesis of text, illustrations, and layout design has been presented. The sequence of the artistic and production process and the designer`s role in achieving the synergy of visual and verbal images has been traced. The constructive elements of the layout have been analyzed and introduced to ensure the serial stylistic unity of the books, which illustrations were made by different artists, keeping their own bright individual style. The study allowed analyzing the design features of the layout, which due to the creative approach of designers and collaboration with leading Ukrainian illustrators ensured the continued popularity of the books "Fairy Tales from Around the World" among several generations of young readers, success and awards at numerous international and national competitions over four decades. The construction and serial elements of the layout design, which provided the stylistic unity and recognizability of all books of the series, have been described. The results of the research can be used for further study of the traditions of the art school of illustration and design of Ukrainian books, and also serve as theoretical and visual material in the educational process specializing in "graphic design".
DOI: 10.30857/2617-0272.2021.2.2
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18454
Faculty: Факультет дизайну
Department: Кафедра образотворчого мистецтва та графічного дизайну
Кафедра мистецтва та дизайну костюма
ISSN: 2617-0272
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра графічного дизайну (ГД)
Art and Design
Кафедра моди та стилю (МС)
Кафедра мистецтва та дизайну костюма (МДК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
artdes_2021_N2_P020-029.pdf1,24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.