Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18464
Title: Methodology and technology of Hackathon ecosystem to engage university faculty and students in innovation and entrepreneurship in the context of reducing the impact of the COVID-19 pandemic
Other Titles: Методологія та технологія Хакатон-екосистеми залучення в інноваційно-підприємницьку діяльність викладачів та студентів університету в умовах зменшення впливу пандемії COVID-19
Authors: Shcherbak, V.
Arabuli, Svitlana
Keywords: Хакатон-екосистема
гудвіл
ребрендинг
університет
Hackathon ecosystem
goodwill
COVID-19
rebranding
university
Issue Date: 2021
Citation: Shcherbak V. Methodology and technology of Hackathon ecosystem to engage university faculty and students in innovation and entrepreneurship in the context of reducing the impact of the COVID-19 pandemic = Методологія та технологія Хакатон-екосистеми залучення в інноваційно-підприємницьку діяльність викладачів та студентів університету в умовах зменшення впливу пандемії COVID-19 [Текст] / V. Shcherbak, S. Arabuli // Менеджмент. - 2021. - Вип. 1 (33). - С. 105-114.
Source: Менеджмент
Abstract: В даний час функціонування державних університетів України забезпечується за рахунок коштів від підприємницької діяльності на рівні 40%. Дана діяльність в умовах ринкової економіки є джерелом фінансових ресурсів, що дозволяє університетам адекватно виконувати свою освітню і наукову місію в суспільстві, розширювати і зміцнювати матеріально-технічну базу, зберігати кадровий потенціал. Аналіз тенденцій фінансування університетів в умовах пандемії COVID-19 показав стійке зниження частки коштів, що виділяються університетам з бюджету, в загальному обсязі отриманих ресурсів. Цей факт актуалізує дослідження проблем управління підприємницькою діяльністю державних університетів, спрямованої на забезпечення економічної безпеки та академічної свободи, що може бути реалізовано за допомогою Хакатон-екосистеми. Рішення задач, поставлених в роботі, здійснювалося з використанням системного підходу на базі Хакатон-екосистеми, методів наукової абстракції, моделювання, аналізу, синтезу, експертних оцінок, порівняльного та інших загальнонаукових методів. Достовірність наукових положень, висновків і практичних рекомендацій ґрунтується на теоретичних і методологічних положеннях, сформульованих в дослідженнях вітчизняних і зарубіжних економістів, на аналізі статистичної та фактичної інформації. Розробка нового підходу в догляді за важкохворими на коронавірус пацієнтами (функціонального адаптивного одягу нової конструкції і з новими властивостями) проводилася інструментарієм ребрендингу на основі бенчмаркінгу для визначення можливості освоєння додаткових сегментів споживання. Запропоновано проект ребрендингу адаптивного одягу з гнучкою морфологічною структурою для лежачих тяжкохворих з гострим респіраторним дистрес-синдромом COVID-19 і неінтубованіх пацієнтів, які отримують кісневотерапію або неінвазивну вентиляцію легенів, що створює ексклюзивну компетентність у наданні техніко-медичної допомоги в догляді за хворими COVID-19 з використанням провідного світового досвіду (міжнародний бенчмаркінг) по створенню і використанню текстильних полотен з спеціальними антибактеріальними властивостями. Запропонований проект залучення в нноваційно-підприємницьку діяльність викладачів і студентів університету в умовах зниження впливу пандемії COVID-19 у вигляді створення і реалізації активів індивідуального людського потенціалу (патентів, авторських свідоцтв, ноу-хау) і фірмових нематеріальних активів (торгових марок, комерційних секретів) дозволяє використовувати організаційні можливості ребрендингу в поширенні результатів дослідження на додаткові сегменти споживання і розширити сукупності нематеріальних і віртуальних активів у вигляді "гудвілу".
Currently, the functioning of public universities in Ukraine is provided at the expense of funds from entrepreneurial activities at the level of 40%. This activity in a market economy is a source of financial resources that allow universities to adequately carry out their educational and scientific mission in society, to expand and strengthen the material and technical base, to retain human resources. An analysis of funding trends for universities in the context of the COVID-19 pandemic has shown a steady decline in the share of funds allocated to universities from the budget in the total volume of resources received. This fact actualizes the study of the problems of entrepreneurial management of public universities aimed at ensuring economic security and academic freedom, which can be implemented with the help of the Hackathon ecosystem. The solution of the problems set in the work was carried out using a systematic approach based on the Hackathon ecosystem, methods of scientific abstraction, modeling, analysis, synthesis, expert evaluations, comparative and other general scientific methods. Reliability of scientific provisions, conclusions and practical recommendations are based on theoretical and methodological provisions formulated in the studies of domestic and foreign economists, on the analysis of statistical and factual information. Development of the newest approach in the care of critically ill coronavirus patients (functional adaptive clothing of new design and with new properties) was carried out by rebranding tools based on benchmarking to determine the possibility of developing additional segments of consumption. The project of rebranding adaptive clothing made of flexible morphological structure for bed-ridden critically ill patients with acute respiratory distress syndrome COVID-19 and nonintubated patients receiving acid therapy or non-invasive lung ventilation is proposed, creating exclusive competence in two areas of application: Providing technical-medical assistance in COVID-19 patient care using world-leading expertise (international benchmarking) in creating and providing textile fabrics with special antibacterial properties. The project of involvement of innovation-entrepreneurial activity of university teachers and students under conditions of COVID-19 pandemic decrease in the form of assets of individual human potential (patents, copyright certificates, know-how) and branded intangible assets (trademarks, trade secrets) is offered. Its implementation will allow to use the organizational possibilities of rebranding in the dissemination of research results to additional segments of consumption and expand the totality of intangible and virtual assets in the form of "goodwill".
DOI: 10.30857/2415-3206.2021.1.10
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18464
ISSN: 2415-3206
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Менеджмент
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)
Кафедра технології моди (ТМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Management_2021_Issue33_P105-114.pdf437,81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.