Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18465
Title: Conceptual principles of hotel and restaurant business development
Other Titles: Концепційні принципи розвитку готельно-ресторанного бізнесу
Authors: Hotra, V.
Keywords: туристичний потенціал
ринок туристичних послуг
принципи управління розвитком туристично-готельної індустрії
готельно-ресторанний бізнес
tourism potential
tourist services market principles of tourism and hospitality industry development management
hotel and restaurant business
Issue Date: 2021
Citation: Hotra V. Conceptual principles of hotel and restaurant business development = Концепційні принципи розвитку готельно-ресторанного бізнесу [Текст] / V. Hotra // Менеджмент. - 2021. - Вип. 1 (33). - С. 115-122.
Source: Менеджмент
Abstract: В Україні висвітлені далеко не всі питання стосовно сучасних теоретико-методологічних та прикладних засад активізації розвитку готельно-ресторанного бізнесу. Існує потреба у поглибленому науковому дослідженні теоретичних аспектів формування методики організаційного та фінансово-ресурсного забезпечення розвитку туризму на загальнодержавному та реґіональному рівнях, визначенні пріоритетів та окресленні шляхів підвищення ефективності управління комплексним використанням багатого рекреаційно-туристичного потенціалу України. Гіпотеза наукового дослідження полягає у поглибленні теоретичних засад формування політики розвитку готельно-ресторанного бізнесу та обґрунтуванні методичних положень щодо напрямів її реалізації у контексті стимулювання організаційного та фінансово-ресурсного забезпечення галузі в реґіонах України. Метою дослідження є обгрунтування на теоретичному рівні елементів функціонального забезпечення розвитку вітчизняного готельно-ресторанного бізнесу. Методологією наукового дослідження є загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: діалектичний метод дослідження процесів і явищ у їхньому взаємозв’язку й розвитку, системно-структурний аналіз (при дослідженні концептуальних засад та при систематизації методичних підходів щодо управління розвитком готельно-ресторанного бізнесу); методи групувального аналізу і статистично-прогнозних підходів, економіко-статистичні методи, порівняння (при аналізі соціально-економічних передумов, можливостей і мотивів розвитку готельно-ресторанного бізнесу та визначенні пріоритетних напрямків рекреаційно-туристичної діяльності). Дослідження вітчизняного готельно-ресторанного бізнесу, зокрема реґіонального ринку туристичних послуг, ґрунтується на оцінці середовища ринкової діяльності. Вона передбачає використання комплексного підходу щодо застосування теоретико-прикладних засад галузевого та територіального аналізу і переслідує мету формування провідних важелів розвитку готельно-ресторанного бізнесу.
In Ukraine, not all issues relating to modern theoretical, methodological and applied foundations of enhancing the development of hotel and restaurant business are covered. There is a need for in-depth scientific research of theoretical aspects of the formation of methods of organizational and financial resource provision of tourism development at the national and regional levels, the definition of priorities and determination of ways to improve the efficiency of management of the complex use of the rich recreational and tourist potential of Ukraine. Methodology of scientific research are general scientific and special research methods: dialectical method of research of processes and phenomena in their interrelation and development, system-structural analysis (when studying the conceptual foundations and systematization of methodical approaches to management of development of hotel-restaurant business); methods of group analysis and statistical approaches, economic-statistical methods, comparison (when analyzing social and economic preconditions, opportunities and motives of development of hotel-restaurant business), methods of analysis of the economic and social situation (when analyzing social and economic preconditions, opportunities and motives of development of hotel-restaurant business). The elements of functional support for the development of domestic hotel and restaurant business are substantiated. The study of domestic hotel and restaurant business, in particular the regional market of tourist services, is based on the assessment of the environment of market activity. It involves the use of a comprehensive approach to the application of theoretical and applied foundations of sectoral and territorial analysis and aims to form the leading levers of development of hotel and restaurant business.
DOI: 10.30857/2415-3206.2021.1.11
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18465
ISSN: 2415-3206
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Менеджмент

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Management_2021_Issue33_P115-122.pdf158,24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.