Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18466
Title: Formation of an information technology platform to support and develop the hotel business
Other Titles: Формування платформи інформаційних технологій для підтримки та розвитку готельного бізнесу
Authors: Biriukova, Yu.
Keywords: готельно-ресторанний бізнес
комунікація
інформаційне забезпечення
програма лояльності
мережева організація
hotel and restaurant business
communication
information support
loyalty program
network organization
Issue Date: 2021
Citation: Biriukova Yu. Formation of an information technology platform to support and develop the hotel business = Формування платформи інформаційних технологій для підтримки та розвитку готельного бізнесу [Текст] / Yu. Biriukova // Менеджмент. - 2021. - Вип. 1 (33). - С. 123-131.
Source: Менеджмент
Abstract: Питання забезпечення сфери готельного бізнесу інформаційними ресурсами та вдосконалення системи інформаційного забезпечення є актуальним, потребує нових рішень для підвищення конкурентоспроможності готелей та аналогічних засобів розміщення на національному та міжнародному рівні. Гіпотеза наукового дослідження полягає у моделюванні концептуальних засад створення інформаційно-технологічної платформи, яка націлена на можливість долучення до розвитку готельного бізнесу різних суб’єктів. Метою дослідження є обгрунтування на теоретичному рівні елементів формування інформаційно-технологічної платформи підтримки та розвитку готельного бізнесу. Методологією наукового дослідження є загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: абстрактно-логічний метод – для обґрунтування і конкретизації основних положень інформаційного забезпечення розвитку готельного бізнесу; при аналізі суспільних явищ та уточненні економічної сутності категоріального ряду, діалектико-логічний – для визначення наявності синергетичного ефекту від форм мережевої організації інформаційно-технологічної платформи шляхом долучення до розвитку готельного бізнесу різних суб’єктів. Обгрунтовано, що внаслідок використання платформи, споживачам буде надано можливість доступу до необхідного спектру інформації щодо діяльності готелю. Запропонована платформа повинна включати елемент альтернативної системи бронювання, де споживач має можливість самостійно підібрати необхідний готель чи інший аналогічний засіб розміщення, отримати послуги резервування, вказати тип номеру, дату, забронювати розміщення в он-лайн режимі та одержати підтвердження. Крім того гості (клієнти) матимуть спроможність проводити комунікацію й обмін інформацією, зокрема все, що стосується специфічних вимог і особистих потреб. Готелі ж отримують можливість збору даних, різного роду інформації про клієнтів, провести аналіз їхніх побажань, що дасть можливість персоналізувати послуги під кожного окремого клієнта. Це може стати основою для формування програми лояльності для готелів та аналогічних засобів розміщення, надання клієнтам стимулу, щоб повторно стати клієнтом і споживачем відвідуваного готелю.
The issue of providing the sphere of hotel business with information resources and improving the information support system is relevant, requires new solutions to increase the competitiveness of hotels and similar accommodation facilities at the national and international level. Methods of scientific research are general scientific and special methods of the research: abstract-logical method – for substantiation and specification of basic positions of information support of hotel business development; at the analysis of social phenomena and specification of economic essence of categorical row, dialectical-logical – for determination of presence of synergy effect from forms of network organization of information-technological platform by adding various subjects to development of hotel business. The hypothesis of the scientific research is to model the conceptual foundations for creating an information technology platform that aims to add to the development of the hotel business of different subjects.The aim of the research is to substantiate theoretically the elements of formation of the information-technology platform for support and development of the hotel business. It has been substantiated that as a result of using the platform, consumers will be able to access the necessary range of information about the hotel business. The proposed platform should include an element of an alternative booking system, where the consumer has the ability to independently select the necessary hotel or similar accommodation fixture, get reservation services, specify the type of room, date, book accommodation online and receive confirmation. In addition, guests (customers) will be able to communicate and exchange information, including everything that relates to specific requirements and personal needs. Hotels will be able to collect data and various information about their clients and to analyze their wishes, which will allow personalizing the services for each individual client. This can be the basis for the formation of a loyalty program for hotels and similar accommodation facilities, providing customers with an incentive to become a repeat customer and consumer of the hotel visited.
DOI: 10.30857/2415-3206.2021.1.12
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18466
ISSN: 2415-3206
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Менеджмент

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Management_2021_Issue33_P123-131.pdf159,27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.