Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18467
Title: Mathematical model of the management of development of integrated business structures
Other Titles: Математична модель управління розвитком інтегрованих бізнес-структур
Authors: Asem, Djamal Dawoud
Keywords: інтеграційний потенціал
математичне моделювання
інтегровані структури бізнесу
інтегративно-інноваційний розвиток
суб’єкти бізнесу
чинники зовнішнього і внутрішнього середовища
integration potential
mathematical modeling
integrated business structures
integrative-innovative development
business entities
factors of external and internal environment
Issue Date: 2021
Citation: Asem Djamal Dawoud Mathematical model of the management of development of integrated business structures = Математична модель управління розвитком інтегрованих бізнес-структур [Текст] / Djamal Dawoud Asem // Менеджмент. - 2021. - Вип. 1 (33). - С. 132-140.
Source: Менеджмент
Abstract: У сучасних умовах господарювання формування фінансово-економічних чинників для активізації розвитку інтегрованих структур бізнесу не може відбуватися без активного використання математичних методів моделювання. Одним з основних напрямів вдосконалення фінансово-економічного механізму є застосування цих методів як ефективного сучасного інструменту стратегічного управління розвитком інтегрованих структур бізнесу. Гіпотеза наукового дослідження полягає у моделюванні процесу розвитку інтегрованих структур бізнесу, як заданої умови управління наявним об’єднаним потенціалом. Метою дослідження є обгрунтування на теоретичному рівні використання математичного моделювання в управлінні розвитком інтегрованих структур бізнесу. Методологією наукового дослідження є загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: усі наукові дослідження, що проводяться в межах сформованих інтегрованих структур бізнесу, використовують загальнонаукові методи, такі як метод наукової абстракції, метод аналізу і синтезу, метод єдності історичної і логічної, позитивний і нормативний методи, а так само специфічні методи дослідження. До специфічних методів дослідження можна віднести моделювання, який представлено в дослідженні як основу для ефективного управління розвитком інтегрованих структур бізнесу. Визначено, що в сучасних умовах, згідно із специфікою формування та розвитку інтегрованих структур управління, до складу якого входить багато структурних підрозділів, удосконалювати механізм управління можна з використанням як ефективного інструменту комп'ютерні технології, що дозволяють гнучко і оперативно реагувати на зміни економічних умов.
In modern economic conditions the formation of financial and economic factors to enhance the development of integrated business structures cannot take place without the active use of mathematical modeling methods. One of the main directions of improving the financial and economic mechanism is the use of these methods as an effective modern tool for strategic management of the development of integrated business structures. The methodology of scientific research are general scientific and special research methods: all scientific research carried out within the framework of established integrated business structures, use general scientific methods, such as the method of scientific abstraction, the method of analysis and synthesis, the method of unity of historical and logical, positive and normative methods, as well as specific research methods. To the specific methods of research can be attributed modeling, which is presented in the study as the basis for effective management of the development of integrated business structures. The hypothesis of the scientific study is to model the process of development of integrated business structures as a given condition for managing the available combined potential. The aim of the study is to substantiate theoretically the use of mathematical modeling in the management of the development of integrated business structures. It was determined that in modern conditions, under the specifics of the formation and development of integrated management structures, which includes many structural units, to improve the management mechanism can be achieved by using as an effective tool of computer technology, allowing a flexible and responsive to changing economic conditions.
DOI: 10.30857/2415-3206.2021.1.13
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18467
ISSN: 2415-3206
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Менеджмент

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Management_2021_Issue33_P132-140.pdf173,09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.