Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18468
Title: Mathematical modeling of the development of the potential of integrated business structures
Other Titles: Математичне моделювання розвитку потенціалу інтегрованих бізнес-структур
Authors: Grechyshkin, Yu.
Keywords: інтегровані структури бізнесу
інтеграційний потенціал
математичне моделювання
економічні системи
трансформаційні зміни
методи управління
integrated business structures
integration potential
mathematical modeling
economic systems
transformational changes
management methods
Issue Date: 2021
Citation: Grechyshkin Yu. Mathematical modeling of the development of the potential of integrated business structures = Математичне моделювання розвитку потенціалу інтегрованих бізнес-структур [Текст] / Yu. Grechyshkin // Менеджмент. - 2021. - Вип. 1 (33). - С. 141-148.
Source: Менеджмент
Abstract: У статті викладено результати досліджень у сфері моделювання розвитком потенціалу об’єднаних інтегрованих структур бізнесу. Обгрунтовано, що в умовах трансформації економічної системи України, економічні системи, будучи за своєю природою складними, динамічними і імовірнісними, характеризуються невизначеністю структури, стану і розвитку. Ринкові трансформації економіки України, які характеризуються змінами у відносинах власності, створенням капіталу підприємницьких структур, генерують зростання імовірності об’єднання суб’єктів господарювання для утворення інтегрованих структур бізнесу. Все це ставить нові пріоритетні завдання відносно пошуку нових методів і принципів управління, моделювання для розвитку потенціалу об’єднаних інтегрованих структур бізнесу. Гіпотеза наукового дослідження полягає у дослідженні математичного моделювання процесу розвитку потенціалу об’єднаних суб’єктів господарювання для формування інтегрованих структур бізнесу в умовах трансформації економічної системи України. Метою дослідження є обгрунтування на теоретичному рівні використання математичного моделювання для формування інтегрованих структур бізнесу і їх об’єднаних потенціалів. Методологією наукового дослідження є наступні використані методи дослідження: в межах сформованих інтегрованих структур бізнесу, загальнонаукові методи, такі як метод наукової абстракції, метод аналізу і синтезу, метод єдності історичної і логічної, позитивний і нормативний методи, а так само специфічні методи дослідження, зокрема метод математичного моделювання, який слугував базою для проведеного дослідження. Обгрунтовано та математично змодельовано процес розвитку потенціалів інтегрованих структур бізнесу. Визначено, що як у світовій економіці у цілому, так і економіках провідних країн світу головну роль грають не окремі суб’єкти господарювання, а об’єднанні інтегровані структури бізнесу. Наразі панує так звана "ера інтегрованих структур бізнесу", яка поєднує потенціали різних форм, і за рахунок інтегративного їх поєднання, формується конкурентна економічна система.
The article presents the results of research in the field of modeling the development of the potential of integrated integrated business structures. It is substantiated that in the conditions of transformation of the economic system of Ukraine, economic systems, being by their nature complex, dynamic and probabilistic, are characterized by uncertainty of structure, condition and development. Market transformations of the economy of Ukraine, which are characterized by changes in property relations, the creation of capital of business structures, generate an increase in the probability of merging business entities to form integrated business structures. All this raises new priorities for finding new management methods and principles, modeling to develop the potential of integrated integrated business structures. The hypothesis of the scientific research is to study the mathematical modeling of the process of developing the potential of joint business entities for the formation of integrated business structures in the transformation of the economic system of Ukraine. The aim of the research is to substantiate at the theoretical level the use of mathematical modeling for the formation of integrated business structures and their combined potentials. The methodology of scientific research is the following used research methods: within the existing integrated business structures, general scientific methods, such as the method of scientific abstraction, method of analysis and synthesis, the method of unity of historical and logical, positive and normative methods, as well as specific research methods mathematical modeling, which served as the basis for the study. The process of potential development of integrated business structures is substantiated and mathematically modeled. It is determined that both in the world economy as a whole and in the economies of the leading countries of the world the main role is played not by individual business entities but by integrated integrated business structures. Currently, the so-called "era of integrated business structures" prevails, which combines the potential of different forms, and due to their integrative combination, a competitive economic system is formed.
DOI: 10.30857/2415-3206.2021.1.14
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18468
ISSN: 2415-3206
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Менеджмент

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Management_2021_Issue33_P141-148.pdf603,67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.