Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18471
Title: Social responsibility of business in preventing a COVID-19 pandemic
Other Titles: Соціальна відповідальність бізнесу в умовах запобігання пандемії COVID-19
Authors: Dudko, P.
Keywords: соціальна відповідальність бізнесу
social responsibility of business
COVID-19
Issue Date: 2021
Citation: Dudko P. Social responsibility of business in preventing a COVID-19 pandemic = Соціальна відповідальність бізнесу в умовах запобігання пандемії COVID-19 [Текст] / P. Dudko // Менеджмент. - 2021. - Вип. 1 (33). - С. 43-51.
Source: Менеджмент
Abstract: Для побудови ефективної ринкової економіки та демократичного суспільства Україні необхідно створити платформу для діалогу між Урядом, бізнесом і громадянським суспільством. Соціальна відповідальність бізнесу є одним з ключових чинників для побудови такого діалогу. Основною проблемою сучасного інформаційного забезпечення соціальної відповідальності бізнесу є відсутність механізму його формування, що послужило основою для вдосконалення методичних основ формування інформаційного забезпечення соціальної відповідальності бізнесу. Запропонована система параметрів і критеріїв покладена в основу анкетування (із застосуванням методу аналізу ієрархій), проведення оцінки стану інформаційного забезпечення соціальної відповідальності бізнесу на підприємствах Київського регіону (Україна). Сформовано концептуальний підхід до розвитку соціальної відповідальності бізнесу, в основу реалізації якого покладено розробку методичних основ за трьома напрямками. Перший напрям реалізований за допомогою адаптації положень міжнародних стандартів соціальної відповідальності. Другий напрямок представлено розробкою механізму формування інформаційного забезпечення соціальної відповідальності бізнесу, який забезпечує, з одного боку, моніторинг в здійсненні оцінки якості інформаційного забезпечення соціальної відповідальності бізнесу, а з іншого – оптимізацію процесу формування інформації про соціальну відповідальність підприємства для зацікавлених сторін. Третій напрям концептуального підходу реалізовано в роботі за допомогою формування взаємозв'язку показників фінансової і соціальної звітності, що сприяє послідовному розкриттю інформації нефінансового і фінансового характеру в соціальній звітності для зацікавлених сторін, яке в умовах пандемії COVID-19 набуває особливої значущості. Формування інформаційного забезпечення соціальної відповідальності бізнесу слід розглядати як сукупність трьох основ: теоретичної, структурної та процесної. Реалізація механізму спрямована на уніфікацію структури і змісту соціальної звітності та задоволення інформаційних потреб зацікавленими сторонами, реалізацію міжнародних стандартів соціальної відповідальності бізнесу, заснований на результатах оцінки їх положень і розвитку термінології основних категорій "відкритого суспільства". Реалізація методичного підходу дозволить сформувати пріоритети розвитку підприємства в умовах соціальної відповідальності бізнесу, мінімізувати конфлікти зацікавлених сторін і забезпечить формування взаємозв'язку показників фінансової і соціальної звітності.
To build an effective market economy and democratic society, Ukraine needs to create a platform for dialogue between the government, business and civil society. Social responsibility of business is one of the key factors for building such a dialogue. The main problem of modern information support of social responsibility of business is the lack of a mechanism for its formation, which served as the basis for the improvement of methodological foundations for the formation of information support of social responsibility of business. The proposed system of parameters and criteria is the basis of a survey (using the method of hierarchy analysis), to assess the state of information support for social responsibility of business in the enterprises of the Kyiv region (Ukraine). A conceptual approach to the development of social responsibility in business has been formed, the implementation of which is based on the development of a methodological framework in three areas. The first one is implemented in the work by adapting the provisions of international standards of social responsibility. The second direction is represented by the development of the mechanism of formation of information support of social responsibility of business, which provides, on the one hand, monitoring in the implementation of quality assessment of information support of social responsibility of business, and, on the other hand, optimization of the process of formation of information on social responsibility of the enterprise for stakeholders. The third direction of the conceptual approach is implemented in the work through the formation of the relationship between financial and social reporting indicators, which promotes consistent disclosure of non-financial and financial information in social reporting for stakeholders, which in the context of the COVID-19 pandemic is of particular importance. The formation of information support for social responsibility of business should be seen as a combination of three pillars: theoretical, structural and process. The implementation of the mechanism is aimed at unifying the structure and content of social reporting and meeting the information needs of stakeholders, the implementation of international standards of social responsibility of business, based on the results of evaluation of their provisions and the development of terminology of the fundamental categories of the "open society". Implementation of the methodological approach will allow to form the enterprise's development priorities in terms of social responsibility of business, minimise conflicts of stakeholders and ensure the formation of interrelation between financial and social reporting indicators.
DOI: 10.30857/2415-3206.2021.1.4
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18471
ISSN: 2415-3206
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Менеджмент
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Management_2021_Issue33_P043-051.pdf426,71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.