Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18473
Title: Determining whether the prototype Hackathon ecosystem for technology transfer in a higher education institution meets the needs of stakeholders
Other Titles: Визначення відповідності прототипу Хакатон-екосистеми трансферу технологій у закладі вищої освіти потребам стейкхолдерів
Authors: Krakhmalova, N.
Keywords: Хакатон-екосистема
трансфер технологій
заклад вищої освіти
Hackathon ecosystem
technology transfer
institution of higher education
Issue Date: 2021
Citation: Krakhmalova N. Determining whether the prototype Hackathon ecosystem for technology transfer in a higher education institution meets the needs of stakeholders = Визначення відповідності прототипу Хакатон-екосистеми трансферу технологій у закладі вищої освіти потребам стейкхолдерів [Текст] / N. Krakhmalova // Менеджмент. - 2021. - Вип. 1 (33). - С. 61-73.
Source: Менеджмент
Abstract: Розвиток інноваційної екосистеми є одним з основних векторів розвитку української економіки. Одним з основних елементів такої політики виступають заклади вищої освіти. Ефективним переходом до проектного підходу управління трансфером технологій є організаційний підхід. Використання організаційного підходу передбачає створення нової організаційної структури у закладі вищої освіти. Такою структурою може бути створення організаційного підрозділу – Хакатон-екосистеми трансферу технологій, основним завданням якого буде управління проектами трансферу технологій. У дослідженні були використані методи експертної оцінки та анкетування стейкхолдерів з використанням закритих і відкритих питань; сітки зворотного зв'язку – для діагностики результативності створеного прототипу Хакатон-екосистеми; діаграми Парето – для аналізу інформації шляхом визначення сумарної оцінки результатів анкетування; А / В тестування – для вибору між існуючою версією сайту і створеним прототипом; юзабіліті тестування – для встановлення ступеня зручності і інтуїтивної зрозумілості інтерфейсу прототипу. Запропоновано метод створення Хакатон-екосистеми трансферу технологій у закладі вищої освіти з елементами дизайн-мислення. Робота нового структурного підрозділу дозволяє визначити потреби, зацікавленість, переваги та пріоритети стейкхолдерів університету. Такими стейклхолдерамі є співробітники вузу, представники бізнесу, держави. Інструменти дизайн-мислення (спостереження, опитування, генерація і відбір ідей, створення прототипу) стейкхолдерів дозволяє побудувати оптимальний прототип Хакатон-екосистеми трансферу технологій у закладі вищої освіти. Визначення відповідності прототипу Хакатон-екосистеми трансферу технологій у закладі вищої освіти потребам стейкхолдерів дозволяє отримати зворотній зв'язок щодо напрямків вдосконалення інноваційної роботи вузу в цілому і нової організаційної структури, зокрема. Проведене анкетування стейкхолдерів трансферу технологій в Київському національному університеті технологій та дизайну дозволило створити оптимально зручний і інтуїтивно зрозумілий інтерфейс прототипу Хакатон-екосистеми, який відповідає потребам стейкхолдерів.
The development of the innovation ecosystem is one of the main vectors of development of the Ukrainian economy. One of the main elements of such policy are higher education institutions. Organizational method is an effective transition to the project approach of technology transfer management. The use of the organizational method implies the creation of a new organizational structure in the higher education institution. Such structure can be the creation of organizational unit – Hackathon-ecosystem of technology transfer, the main task of which will be the management of technology transfer projects. The study used methods of expert evaluation and questionnaire survey of stakeholders using closed and open-ended questions; feedback grids – to diagnose the effectiveness of the created prototype of the Hackathon ecosystem; Pareto diagrams – to analyze the information by determining the total score of the survey results; A / B testing – to choose between the existing version of the site and the created prototype; usability testing – to determine the degree of convenience and intuitive interface prototype. The method of creating a hackathon-ecosystem of technology transfer in higher education institution with elements of design thinking is proposed. The work of new structural unit allows to determine the needs, interest, preferences and priorities of university stakeholders. Such stakeholders are university's employees, business representatives and the state. Tools of design-thought (observation, survey, generation and selection of ideas, prototyping) of stakeholders allow to build an optimal prototype of Hackathon-ecosystem of technology transfer in higher education institution. Determination of compliance of the prototype of Hackathon-ecosystem of technology transfer in higher education institution with the needs of stakeholders allows to get feedback on directions of improvement of innovative work of university in general and new organizational structure, in particular. Questioning of technology transfer stakeholders in Kyiv National University of Technologies and Design allowed to create an optimal user-friendly and intuitive interface of Hackathon ecosystem prototype, corresponding to stakeholder needs.
DOI: 10.30857/2415-3206.2021.1.6
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18473
ISSN: 2415-3206
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Менеджмент
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Management_2021_Issue33_P061-073.pdf450,87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.