Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18474
Title: Conceptual model of the Hackathon ecosystem of technology transfer in an institution of higher education
Other Titles: Концептуальна модель Хакатон-екосистеми трансферу технологій у закладі вищої освіти
Authors: Goncharenko, I.
Keywords: Хакатон-екосистема
трансфер технологій
заклад вищої освіти
Hackathon ecosystem
technology transfer
institution of higher education
Issue Date: 2021
Citation: Goncharenko I. Conceptual model of the Hackathon ecosystem of technology transfer in an institution of higher education = Концептуальна модель Хакатон-екосистеми трансферу технологій у закладі вищої освіти [Текст] / I. Goncharenko // Менеджмент. - 2021. - Вип. 1 (33). - С. 74-84.
Source: Менеджмент
Abstract: Стратегія розвитку інновацій в Україні передбачає створення інноваційної екосистеми вищих навчальних закладів. Аналіз сучасного стану взаємодії науки, бізнесу і держави в Україні свідчить, що більшість технологій і розробок, створених в результаті науково-технічної діяльності закладів вищої освіти, поки ще не впроваджені в реальний сектор економіки. Комунікаційна взаємодія між представниками вищої школи і підприємствами передбачає ініціацію створення інноваційної екосистеми. Практична реалізація концептуальної моделі Хакатон-екосистеми трансферу технологій в установах вищої освіти дозволить перейти на новий рівень інноваційного розвитку закладів вищої освіти. У дослідженні були використані: метод DFD для побудови контекстної діаграми і діаграми першого рівня функціонування Хакатон-екосистеми трансферу технологій в закладі вищої освіти; інформаційно-технологічні підходи до управління проектом створення Хакатон-екосистеми трансферу технологій в закладі вищої освіти з метою забезпечення ефективного управління потоками даних по проекту; якісної і оперативної комунікації між стейкхолдерами проекту. Розроблена концептуальна модель Хакатон-екосистеми трансферу технологій в закладах вищої освіти дозволяє враховувати специфіку функціонування вищої школи. Запропонована блок-схема ініціалізації проекту створення Хакатон-екосистеми трансферу технологій складається з семи етапів, що дозволяє врахувати особливості університету. Визначено оптимальний склад стейкхолдерів Хакатон-екосистеми трансферу технологій в закладах вищої освіти: ініціатор, керівник, команда, замовник, куратор, власник, конкуренти, спонсор, органи влади, громадські групи, споживачі, організації, постачальники і підрядники. Практична реалізація розробленої концептуальної моделі Хакатон-екосистеми трансферу технологій в закладах вищої освіти дозволяє генерувати ідеї відповідно до вимог ринку і впроваджувати найбільш затребувані з них; визначити потреби і зацікавленість у налагодженні співпраці між представниками вищої школи і бізнесу; визначати відповідність створених прототипів Хакатон-екосистеми трансферу технологій потребам стейкхолдерів і дозволить отримати зворотній зв'язок щодо функціонування Хакатон-екосистеми.
The strategy of innovation development in Ukraine envisages the creation of innovative ecosystem of higher education institutions. Analysis of the current state of interaction between science, business and the state in Ukraine shows that most of the technologies and developments created as a result of scientific and technical activities of higher education institutions have not yet been implemented in the real economy. Communication interaction between representatives of higher school and enterprises involves the initiation of the innovation ecosystem. Practical implementation of conceptual model of Hackathon-ecosystem of technology transfer in higher education institution will allow to move to a new level of innovative development of higher education institution. The study used: the DFD method for constructing a context diagram and diagram 1 level of functioning of the Hackathon ecosystem of technology transfer in higher education institution; information and technological approaches to the project management of HETT creation in the university to ensure effective management of project data flow; qualitative and operational communication between the project stakeholders. The developed conceptual model of Hackathon-ecosystem of technology transfer in higher education institutions allows to take into account the specifics of functioning of higher education. The proposed block diagram of the initialization project of the creation of the Hackathon-ecosystem of technology transfer consists of 7 stages, which allows to take into account the specifics of the university. The optimal composition of stakeholders of the Hackathon-ecosystem of technology transfer in higher education institutions is defined: initiator, manager, team, customer, curator, owner, competitors, sponsor, authorities, community groups, consumers, organizations, suppliers and contractors. Practical implementation of the developed conceptual model of Hackathon-ecosystem of technology transfer in higher education institutions allows to generate ideas in accordance with market requirements and implement the most effective; to determine the needs and interests in establishing cooperation between representatives of higher education and business; to determine the compliance of the prototypes created with the needs of stakeholders and will provide feedback regarding the functioning of Hackathon-ecosystem of technology transfer.
DOI: 10.30857/2415-3206.2021.1.7
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18474
ISSN: 2415-3206
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Менеджмент
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Management_2021_Issue33_P074-084.pdf434,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.