Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18475
Title: Using the Hackathon ecosystem as an effective tool for managing the competitiveness of an institution of higher education
Other Titles: Використання Хакатон-екосистеми як ефективного інструментарію управління конкурентоспроможністю закладу вищої освіти
Authors: Hanushchak-Yefimenko, L.
Keywords: Хакатон-екосистема
конкурентоспроможність
установа вищої освіти
inclusive education
higher professional education
people with disabilities
Issue Date: 2021
Citation: Hanushchak-Yefimenko L. Using the Hackathon ecosystem as an effective tool for managing the competitiveness of an institution of higher education = Використання Хакатон-екосистеми як ефективного інструментарію управління конкурентоспроможністю закладу вищої освіти [Текст] / L. Hanushchak-Yefimenko // Менеджмент. - 2021. - Вип. 1 (33). - С. 85-93.
Source: Менеджмент
Abstract: Управління конкурентоспроможністю закладу вищої освіти як наука – система упорядкованих знань у вигляді концепцій, теорій, принципів, способів і форм управління. Науково-методологічні основи управління конкурентоспроможністю в закладі вищої освіти представлені у вигляді системи упорядкованих знань, концепцій, теорій, включаючи основні положення сучасних теорій конкуренції, теорії самоорганізації, системного та інтегративного підходів нових парадигм управління, універсальність яких буде сприяти найкращій інтерпретації процесу вироблення відповідних принципів і способів управління конкурентоспроможністю закладів вищої освіти. Ці принципи можуть бути реалізовані за допомогою Хакатон-екосистеми, основним завданням якого буде управління конкурентоспроможністю закладу вищої освіти. У дослідженні для визначення досягнутого за допомогою Хакатон-екосистеми рівня конкурентоспроможності закладу вищої освіти були використаний інтегральний показник конкурентоспроможності закладу вищої освіти як сукупності потенціалів якості освіти, конкурентоспроможності освітніх послуг, ефективності маркетингової діяльності, ефективності управління інвестиційною діяльністю. Управління конкурентоспроможністю закладу вищої освіти як процес – сукупність управлінських дій, що забезпечують досягнення цілей перетворенням ресурсів на "вході" в продукцію на "виході". Управління конкурентоспроможністю закладу вищої освіти розглядається як сукупність інструментів і методів підтримки і зростання конкурентостійкості. Головним інструментом при цьому виступає якість освітніх послуг. Виявлено чинники сучасної парадигми управління якістю послуг вузу і запропоновані конкретні напрями забезпечення якості освітніх послуг закладу вищої освіти. Створення освітнього кластера як групи географічно сусідніх взаємопов'язаних навчальних закладів певного профілю (загальної, початкової професійної, середньої професійної та вищої професійної освіти) та пов'язаних з ними роботодавців на чолі з галузевими міністерствами, органами державного і муніципального управління, що має координуючий центр, підвищить конкурентоспроможність базового закладу вищої освіти.
Management of competitiveness of higher educational institution as a science is a system of ordered knowledge in the form of concepts, theories, principles, ways and forms of management. We present scientific-methodological bases of competitiveness management in university as a system of ordered knowledge, concepts, theories including basic statements of modern competition theories, self-organization theory, system and integrative approaches of new management paradigms, which universality will contribute to the best interpretation of the process of development of appropriate principles and ways of competitiveness management in higher educational institution. These principles can be implemented with the help of the Hackathon Ecosystem, the main task of which will be to manage the competitiveness of the institution of higher education. In the study to determine the level of competitiveness of the institution of higher education achieved with the help of the Hackathon ecosystem, the integr al indicator of competitiveness of the university as a set of quality potentials of education, competitiveness of educational services provided, efficiency of marketing activities, efficiency of investment management activities were used. Management of university competitiveness as a process is a set of managerial actions, providing the achievement of objectives by transformation of resources at "input" into products at "output". We consider the university competitiveness management as a set of tools and methods for maintaining and increasing competitiveness. The main tool in this case is the quality of educational services. The factors of modern paradigm of university service quality management are revealed and the specific directions of quality assurance of university educational services are offered. The creation of an educational cluster as a group of geographically adjacent interrelated educational institutions of a certain profile (general, primary vocational, secondary vocational and higher vocational education) and related employers headed by branch ministries, state and municipal governments with a coordinating center, will increase the competitiveness of the basic university.
DOI: 10.30857/2415-3206.2021.1.8
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18475
ISSN: 2415-3206
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Менеджмент
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Management_2021_Issue33_P085-093.pdf435,49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.