Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18476
Title: Organization of the energy management system on the basis of the university knowledge HUB
Other Titles: Організація системи енергоменеджменту на базі університетського ХАБ знань
Authors: Nifatova, O.
Keywords: ХАБ знань з енергоефективності
університет
енергоспоживання
енергоаудит
HAB of knowledge on energy efficiency
university
energy consumption
energy audit
Issue Date: 2021
Citation: Nifatova O. Organization of the energy management system on the basis of the university knowledge HUB = Організація системи енергоменеджменту на базі університетського ХАБ знань [Текст] / O. Nifatova // Менеджмент. - 2021. - Вип. 1 (33). - С. 94-104.
Source: Менеджмент
Abstract: Енергоефективність та енергозбереження є пріоритетним напрямком розвитку науки, технологій і техніки в Україні. Проведена в усьому світі політика енергозбереження спрямована на всі галузі і наукові дослідження в усіх сферах. Значним споживачем енергоресурсів є заклади вищої освіти. Актуалізація нормативно-правової та технічної бази, спрямованих на проектування і експлуатацію будівель з низьким рівнем енергоспоживання і високим класом енергоефективності свідчить про необхідність короткострокового вирішення проблеми. При цьому має місце відсутність системного погляду на енергоефективність, що не дозволяє оцінити рівень витрат енергоресурсів на всьому протязі життєвого циклу закладів вищої освіти, що показує необхідність пошуку ефективних шляхів вирішення проблеми. Для оцінки впливу факторів на електроспоживання та енергоефективність Київського національного університету технологій та дизайну було використано метод множинної регресії, проведений статистичний аналіз отриманих даних. В результаті вдалося з'ясувати, що дані електроспоживання не підкоряються закону нормального розподілу, тому побудувати точний прогноз електроспоживання важко. Використання ХАБ знань з енергоефективності дозволило провести більш якісний аналіз і виділити основні фактори, що впливають на електроспоживання. Університет має нерегульоване центральне опалення, системи індивідуального кондиціонування, а також центрального та індивідуального освітлення. У зв'язку з цим для проведення енергетичного моніторингу і енергоаудиту будівель університету було обрано такі основні фактори: середня температура повітря на вулиці, середня тривалість світлового дня, опалювальний період, середня кількість осіб, які працюють в день, протягом місяця. Впровадження запропонованої схеми структурної організації типової системи автоматичного обліку енергоспоживання університету на базі університетського ХАБ знань з енергоефективності: серверу, що дозволяє збирати, зберігати і обробляти дані; маршрутизатори за допомогою різних провідних і бездротових технологій зв'язку; концентратори, встановлені на об'єктах енергоспоживання; робочі станції, які являють собою персональні комп'ютери з встановленим програмним забезпеченням використовуваного ХАБ дозволить оптимізувати енергоспоживання і підвищити енергоефективність університету.
Energy efficiency and energy saving are the priority direction of science, technology and engineering development in Ukraine. The policy of energy saving, carried out all over the world, is directed to all branches and scientific researches in all spheres. The big consumer of energy resources is the higher school. Updating of normative-legal and technical base aimed at design and operation of buildings with low energy consumption and high energy efficiency class shows the necessity of short-term solution of the problem. At the same time, there is a lack of a systemic view of energy efficiency, which does not allow evaluating the level of energy costs throughout the life cycle of higher education institutions, which shows the need to find effective solutions to the problem. Multiple regression equation was used to assess the influence of factors on electricity consumption and energy efficiency of Kyiv National University of Technologies and Design, statistical analysis of the obtained data was performed. As a result it was found out that the data of electricity consumption do not obey the law of normal distribution, so it is difficult to build an accurate prediction of electricity consumption. The use of HAB knowledge on energy efficiency allowed a more qualitative analysis and highlighted the main factors affecting electricity consumption. The university has unregulated central heating, individual air conditioning systems, and central and individual lighting. In this regard, we selected the following main factors: average outdoor air temperature, average duration of daylight hours, heating period, average number of people working per day, during the month to conduct energy monitoring and energy audit of university buildings. Implementation of suggested scheme of structural organization of typical system of automatic accounting of university energy consumption on the basis of university HUB of energy efficiency knowledge: server, allowing to collect, store and process data; routers by means of various wire and wireless communication technologies; hubs, installed on the objects of energy consumption; workstations, which are personal computers with installed software of used HUB will allow to optimize energy consumption.
DOI: 10.30857/2415-3206.2021.1.9
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18476
ISSN: 2415-3206
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Менеджмент
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Management_2021_Issue33_P094-104.pdf503,82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.