Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18536
Title: Підготовка майбутніх фахівців з професійної освіти до апсайклінгу виробів легкої промисловості
Other Titles: Training of future vocational education specialists for upcycling of light industry products
Authors: Шпетна, А. В.
Шугайло, Я. В.
Keywords: апсайклінг
довкілля
вироби легкої промисловості
індустрія моди
професійна освіта
заклади вищої освіти
upcycling
environment
light industry products
fashion industry
vocational education
higher education institutions
Issue Date: 2021
Citation: Шпетна А. В. Підготовка майбутніх фахівців з професійної освіти до апсайклінгу виробів легкої промисловості / А. В. Шпетна, Я. В. Шугайло // Інноваційна педагогіка. – 2021. – Вип. 37. – С. 298-301.
Source: Інноваційна педагогіка
Innovative Pedagogy
Abstract: У статті здійснено аналіз поняття "апсайклінг", обґрунтовано актуальність проблеми зменшення негативного впливу індустрії моди на довкілля. Українські полігони твердих побутових відходів перевантажені, відсутня система ефективної переробки текстильних відходів. Одним із шляхів зменшення кількості відходів є апсайклінг виробів легкої промисловості. Розглянуто наукові пошуки щодо особливостей підготовки студентів закладів вищої освіти Китаю, Великобританії, Швеції до діяльності з апсайклінгу. Висвітлено переваги та потенційні ризики процесу. Визначено, що апсайклінг застарілих виробів легкої промисловості дозволить інтегрувати знання здобувачів вищої освіти з таких дисциплін, як "Технологія виробів легкої промисловості", "Основи інженерно-педагогічної творчості", підвищити рівень креативності майбутніх фахівців з професійної освіти, покращити навички вирішення проблем та психологічний стан учасників навчального процесу, зменшити рівень стресу. Наведено приклад університету Північної Кароліни щодо розробки студентських проєктів з апсайклінгу, який може бути впроваджений в навчально-виховний процес українських закладів вищої освіти. Висвітлено успішну діяльність українських компаній з апсайклінгу продуктів індустрії моди. Зазначено техніки, за допомогою яких майбутні фахівці з професійної освіти можуть реалізовувати проєкти з апсайклінгу виробів легкої промисловості. До них належать: стемпінг, інкрустація, тай-дай, ручний розпис, вишивка, макраме, створення розрізів та потертостей, аплікація. Також можуть бути використані техніки в’язання, печворку, плетіння та інші. Вибір технік здійснюється особою відповідно до рівня розвитку творчих здібностей, естетичних вподобань, сформованих умінь та навичок використання цих технік. Зроблено висновки, що підготовка майбутніх фахівців з професійної освіти до апсайклінгу є актуальним завданням закладів вищої та професійно-технічної освіти. Вона дозволить досягти низки позитивних наслідків, серед яких зменшення негативного впливу галузі на довкілля, удосконалення умінь та навичок використання різноманітних технік, що використовуються для апсайклінгу виробів легкої промисловості; інтеграція знань з фахових дисциплін.
The article analyzes the concept of "upcycling", justifies the relevance of the problem of reducing the negative impact of the fashion industry on the environment. Ukrainian solid waste landfills are overloaded, and there is no system of efficient processing of textile waste. One of the ways to reduce the quantity of waste is to upcycle light industry products. Scientific research on the peculiarities of preparing students of higher education institutions in China, Great Britain and Sweden for upcycling activities is considered. The advantages and potential risks of this process are highlighted. It is determined that the upcycling of outdated light industry products helps to integrate the knowledge of students in such disciplines as "Technology of light industry products", "Fundamentals of engineering and pedagogical creativity", to increase the creativity of future professionals in vocational education, to improve problem solving skills, psychological state and to reduce the level of stress. The example of the North Carolina university on the development of student projects on upcycling is described, which can be implemented in the educational process of Ukrainian institutions of higher education. The successful activity of Ukrainian companies in upcycling the fashion industry products is highlighted. The techniques by which future professionals in vocational education can implement projects on upcycling of light industry products are indicated. Among them: stamping, incrustation of clothes, tie-dye, hand painting, embroidery, macrame, creating cuts and holes, applique. Knitting, patchwork, weaving and other techniques can also be used. A student chooses techniques according to the level of development of creative abilities, aesthetic preferences, skills and abilities to use these techniques. It is concluded that the preparation of future professionals in vocational education for upcycling is a relevant task of institutions of higher and vocational education. Upcycling helps to achieve several positive effects, including reducing the negative impact of the industry on the environment, improving the skills and abilities of students to use a variety of techniques during upcycling of light industry products, integrating knowledge from professional disciplines.
DOI: 10.32843/2663-6085/2021/37.60
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18536
Faculty: Факультет індустрії моди
Department: Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну
ISSN: 2663-6085 (Print)
2663-6093 (Online)
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну (ПОСТД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Інноваційна_педагогіка_Шпетна_Шугайло.pdf154,47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.