Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18559
Title: Удосконалення проектування технологічного процесу точного об’ємного штампування видавлюванням на основі розвитку енергетичного методу балансу потужностей
Other Titles: Improvement of technology design in precision forging process based on development of energy method with power balance
Совершенствование проектирования технологического процесса точной объемной штамповки выдавливанием на основе развития энергетического метода баланса мощностей
Authors: Грудкіна, Н. С.
Кузнецов, М. М.
Пашинський, В. В.
Keywords: енергетичний метод балансу потужностей
комбіноване видавлювання
кінематичний модуль
проектування технологічного процесу
энергетический метод баланса мощностей
комбинированное выдавливание
кинематический модуль
проектирование технологического процесса
energy method of power balance
combined extrusion
kinematic module
process technology design
Issue Date: 2020
Citation: Грудкіна Н. С. Удосконалення проектування технологічного процесу точного об’ємного штампування видавлюванням на основі розвитку енергетичного методу балансу потужностей [Текст] / Н. С. Грудкіна, М. М. Кузнецов, В. В. Пашинський // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки. - 2020. - № 6 (152). - С. 9-18.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки
Abstract: Мета роботи – удосконалення проектування технологій точного об’ємного штампування видавлюванням на основі розвитку енергетичного методу балансу потужностей. Вироблення рекомендацій щодо раціонального використання систематизованої бази кінематичних модулів складної конфігурації при побудові розрахункових схем оцінки силового режиму та формоутворення в процесах холодного видавлювання із подальшою програмною реалізацією. Енергетичним методом балансу потужностей на основі методу кінематичних модулів систематизовано результати дослідження розширення можливостей застосування процесів холодного видавлювання із визначенням силового режиму деформування та особливостей формоутворення напівфабрикату при виготовленні порожнистих та стрижневих деталей з фланцем, типу гільз та стаканів. Систематизовано розширену базу кінематичних модулів складної конфігурації із виробленням рекомендацій щодо їх раціонального використання при побудові розрахункових схем процесів, в тому числі з можливістю оперативного врахування зміни конфігурації інструменту. Це дозволило визначити фактори керування формоутворенням напівфабрикату у процесах суміщеного та послідовного комбінованого холодного видавлювання. Підтверджено можливості енергетичного методу балансу потужностей як ефективного методу попереднього аналізу визначення області раціонального застосування холодного видавлювання в рамках проектування технологічного процесу отримання складнопрофільованих деталей. Розроблений програмний продукт з систематизації розширеної бази кінематичних модулів, комплексу розрахункових моделей процесів холодного видавлювання з оцінки силового режиму, прогнозування формоутворення та дефектоутворенння у вигляді утягнення сприятиме більш активному впровадженню процесів комбінованого видавлювання на виробництві.
Цель работы – совершенствование проектирования технологий точной объемной штамповки выдавливанием на основе развития энергетического метода баланса мощностей. Выработка рекомендаций по рациональному использованию систематизированной базы кинематических модулей сложной конфигурации при построении расчетных схем оценки силового режима и формообразования в процессах холодного выдавливания с последующей программной реализации. Энергетическим методом баланса мощностей на основе метода кинематических модулей систематизированы результаты исследования расширения возможностей применения процессов холодного выдавливания с определением силового режима деформирования и особенностей формообразования полуфабриката при изготовлении полых и стержневых деталей с фланцем, типа гильз и стаканов. Систематизировано расширенную базу кинематических модулей сложной конфигурации с выработкой рекомендаций по их рациональному использованию при построении расчетных схем процессов, в том числе с возможностью оперативного учета изменения конфигурации инструмента. Это позволило определить факторы управления формообразованием полуфабриката в процессах совмещенного и последовательного комбинированного холодного выдавливания. Подтверждены возможности энергетического метода баланса мощностей как эффективного метода предварительного анализа определения области рационального применения холодного выдавливания в рамках проектирования технологического процесса получения сложнопрофилированных деталей. Разработанный программный продукт с систематизацией расширенной базы кинематических модулей, комплекса расчетных моделей процессов холодного выдавливания по оценке силового режима, прогнозирования формообразования и дефектообразования в виде утяжины будет способствовать более активному внедрению процессов комбинированного выдавливания на производстве.
Improvement of technology design in precision forging process based on development of energy method with power balance and development of recommendation with the rational use of systematized based on kinematic modules in complex configuration to make calculated schemes for power mode assessments and shaping of part in cold forging extrusion process with subsequent software implementation are considered. Energy method of power balance is considered based on kinematic module method that will be systematized the results of investigation for expanding in cold forging extrusion process with the definition of the power mode in deformation and features of semi-finished product shaping to make hollow and rod parts with flange such as sleeves and glasses. Development results of recommendation with the rational use of systematized based on kinematic modules in complex configuration to make calculated schemes including with the ability to quickly take into account changes in the configuration of the tool have been determined. This made it possible to define the several factors for controlling the shaping of the semi-finished product in combined and sequential combined cold forging extrusion processes. Energy method of power balance is considered such as an effective method of preliminary analysis to determine the area of rational use in cold forging process based on process technology design to make complex parts. Software product development with extended systematization based on kinematic modules, complex of calculation models in cold forging extrusion with power mode assessments and to predict shaping of part and defect formation such as dimple defect will contribute more active implementation in the manufacturing industry for combined cold forging extrusion processes.
DOI: 10.30857/1813-6796.2020.6.1
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18559
ISSN: 1813-6796
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V152_P009-018.pdf789,06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.