Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18762
Title: Робототехнічний пристрій для завантаження міжопераційного транспорту
Other Titles: Робототехническое устройство для загрузки межоперационного транспорта
Robotic device for loading inter-operational transport
Authors: Ковальов, Ю. А.
Совгиря, Василь Миколайович
Keywords: конвеєр
склад
штучні вироби
легка промисловість
пневматичні приводи
робототехніка
конвейер
штучные изделия
легкая промышленность
пневматические изделия
робототехника
conveyor
warehouse
artificial products
light industry
pneumatic drives
robotics
Issue Date: Jun-2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Совгиря В. М. Робототехнічний пристрій для завантаження міжопераційного транспорту : бакалаврський дипломний проект за спеціальністю 131 Прикладна механіка / В. М. Совгиря ; наук. кер. Ю. А. Ковальов ; рец. С. А. Плєшко. – Київ : КНУТД, 2021. – 47 с.
Abstract: Роботизація технологічних процесів у легкій промисловості таким чином досягає високопродуктивної роботи, яка залежить від автоматизації багатьох процесів, включаючи транспортну логістику. Серед популярних рішень для забезпечення постійних виробничих потоків є конвеєр. Основні його завдання – невід’ємна частина сучасного підприємства. Швидкість її роботи визначатиме продуктивність виробництва, якість продукції та сприятиме підвищенню продуктивності та збільшенню виробничих потужностей. У статті розглядаються типи приводів, які можна використовувати в конвеєрах (пневматичні приводи, крокові двигуни, сервоприводи). Пневматичні виконавчі механізми мають достатній термін служби в багатоцикловому володінні, крокові двигуни встановлюються в пристроях та механізмах, що вимагають високої надійності та точності. Дипломний бакалаврський проект присвячений розробці та дослідженню роботизованого пристрою для перевантаження продуктів легкої промисловості в стійку, що прискорить робочий процес, заощадить простір, зменшить кількість персоналу, що, в свою чергу, відкриє більші можливості для оптимізації складських приміщень. В результаті було обрано конструкцію роботизованого пристрою та проведено розрахунок конструктивних параметрів його деталей, а також розрахунки на міцність із застосуванням систем автоматизованого проектування.
Robotization of technological processes in the light industry thus achieves highly productive work, which depends on the automation of many processes, including transport logistics. Among the popular solutions for ensuring constant production flows is the conveyor. Its main tasks are an integral part of a modern enterprise. The speed of its work will determine the productivity of production, product quality and helps to increase productivity and increase production capacity. The paper considers the types of drives that can be used in conveyors (pneumatic drives, stepper motors, servos). Pneumatic actuators have a sufficient service life in multi-cycle possession, stepper motors are installed in devices and mechanisms that require high reliability and accuracy The diploma bachelor's project is devoted to the development and research of robotic device for reloading light industry products in the rack, which will speed up the work process, save space, reduce the number of staff, which in turn will open up greater opportunities for optimizing warehouses. As a result, the design of the robotic device was chosen and the calculation of the structural parameters of its parts was performed, as well as the calculations for strength with the use of computer-aided design systems.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18762
Faculty: Факультет мехатроніки та комп'ютерних технологій
Department: Кафедра прикладної механіки та машин
Appears in Collections:Кафедра прикладної механіки та машин (ПММ)
Бакалаврські роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplom131_Sovgirya_Kovalev.pdf1,4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.