Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18837
Title: Мінімізація за розмірами механізмів автомату штучних трикотажних виробів
Other Titles: Minimization by the sizes of mechanisms of the automatic machine of artificial knitted products
Authors: Березін, Л. М.
Диленок, Віталій Олександрович
Keywords: мінімізація
розрахунок
коефіцієнт запасу
міцність
клин
рівна міцність
minimization
calculation
stock ratio
strength
wedge
equal strength
Issue Date: 27-Jun-2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Диленок В. О. Мінімізація за розмірами механізмів автомату штучних трикотажних виробів : бакалаврський дипломний проект за спеціальністю 131 Прикладна механіка / В. О. Диленок ; наук. кер. Л. М. Березін ; рец. С. О. Кошель. – Київ : КНУТД, 2021. – 37 с.
Abstract: В дипломному бакалаврському проекті розглянуто на прикладі в’язального механізму шкарпеткового автомату питання та засоби, які стосуються зменшення розмірів клинів замкової системи. Метою роботи є аналіз існуючих напрямків удосконалення конструкцій технічних систем за критерієм мінімізації розмірів для впровадження в проектні розробки стосовно конструкцій клинів замкових систем шкарпеткових автоматів при умовах обмеження їх габаритів та одночасного підвищення довговічності та надійності. Розглядалися наступні завдання: узагальнення інформації щодо мінімізації розмірів технічних систем, включно з шкарпетковими автоматами; оцінка динамічних навантажень в системі голка-клин-паз в круглов’язальних машинах великого та малого голкового циліндру; визначення степені впливу параметрів замкової системи на силу удару голки з нахиленим клином; запропонувати практичну реалізацію результатів досліджень стосовно конструкції клинів. Представлені практичні рекомендації дозволяють обґрунтовано приймати раціональні конструкторські рішення в замкових системах в’язальних механізмів. Бакалаврський проект об’ємом в 37 сторінок складається з вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури. Кількість рисунків в роботі – 9, бібліографія – 45 позицій.
In the diploma bachelor's project the questions and means concerning reduction of the sizes of wedges of lock system are considered on an example of the knitting mechanism of the sock automatic machine. The aim of the work is to analyze the existing areas of improvement of technical systems by the criterion of minimizing the dimensions for implementation in the design of wedges of locking systems of sock machines under conditions of limited size and simultaneous increase in durability and reliability. The following tasks were considered: generalization of information on minimizing the size of technical systems, including sock machines; assessment of dynamic loads in the needle-wedge-groove system in circular knitting machines of large and small needle cylinders; determining the degree of influence of the parameters of the locking system on the force of the needle with an inclined wedge; to offer practical realization of results of researches concerning a design of wedges. The presented practical recommendations allow to make rational design decisions in locking systems of knitting mechanisms. The 37 page undergraduate project consists of an introduction, three chapters, conclusions and a list of references. Number of figures in the work – 9, bibliography – 45 items.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18837
Faculty: Факультет мехатроніки та комп'ютерних технологій
Department: Кафедра прикладної механіки та машин
Appears in Collections:Бакалаврські роботи
Кафедра механічної інженерії (МІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplom131_Dilenok_Berezin.pdf911,61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.