Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18847
Title: Психологічне дослідження навчально-професійної мотивації майбутніх педагогів
Other Titles: Psychological study of educational and professional motivation of future teachers
Authors: Кириченко, Римма Вікторівна
Колодяжна, Алла Володимирівна
Keywords: мотивація
студенти
навчальна мотивація
професійна мотивація
навчально-професійна діяльність
формування позитивної мотивації
motivation
students
educational motivation
professional motivation
educational and professional activity
formation of positive motivation
Issue Date: 2021
Citation: Кириченко Р. В. Психологічне дослідження навчально-професійної мотивації майбутніх педагогів / Р. В. Кириченко, А. В. Колодяжна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12 : Психологічні науки. – 2021. – Вип. 13 (58). – С. 48-59.
Source: Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12 : Психологічні науки
Scientific Journal of the National Pedagogical Dragomanov University. Series 12. Psychological Sciences
Abstract: У статті розглянуто основні аспекти мотивації як психолого-педагогічного феномена. Проаналізовані умови, що впливають на формування позитивних мотивів навчальної діяльності та методи підвищення мотивації студентів до навчання. Проведено анкетування та описано результати дослідження навчально-професійної мотивації майбутніх педагогів. Метою статті є здійснення аналізу проблеми формування та виявів актуальної навчально-професійної мотивації у майбутніх педагогів для підвищення рівня підготовки сучасних фахівців за спеціальністю 015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) в контексті успішної конкурентоспроможної професійної діяльності. Використано комплекс теоретичних та емпіричних методів, який включав аналіз, синтез, систематизацію, порівняння і узагальнення даних з проблеми навчально-професійної мотивації студентів, методики: «Вивчення мотивів навчальної діяльності студентів» (А. Реана, В. Якуніна), «Мотивація навчання у вузі» (Т.Н. Ільїної), анкетування, опитування, методи математичної статистики. За результатами дослідження визначено, що переважна більшість учасників задоволені методами навчання та викладання психолого-педагогічними дисциплінами та дисциплінами технічного циклу. Дані аналізу свідчать про те, що сучасна молодь розуміє важливість вищої освіти сьогодні. У більшості студентів провідними мотивами до навчання є пізнавальні та професійні. Аналіз опитування показав, що, у першу чергу, до найбільш значимих мотивів навчальної діяльності ввійшли такі мотиви: стати висококваліфікованим спеціалістом (80% студентів); набути глибокі та стійкі знання (70% студентів); отримати інтелектуальне задоволення (70% студентів); забезпечити успішність майбутньої професійної діяльності (63,3% студентів). Обрання таких мотивів вказує на присутність у структурі внутрішньої мотивації наявність пізнавального інтересу, що є дуже важливим при виконанні навчальної діяльності. Позитивно впливають на внутрішню мотивацію високий професійний рівень викладачів та їхнє партнерське ставлення до студентів. Після закінчення навчання, більшість майбутніх педагогів мають намір шукати роботу за фахом, при цьому, рівень заробітної плати та прагнення мати власну справу є найважливішими критеріями. Як позитивну тенденцію можна охарактеризувати той факт, що 50% опитаних спокійно, але без особливих ілюзій дивляться в майбутнє і 40% – з надією та оптимізмом. Для підвищення рівня підготовки сучасних фахівців до успішної конкурентоспроможної професійної діяльності на світовому ринку праці суттєвим завданням є розвиток професійної мотивації студентів у закладах вищої освіти, доцільним є створення системи психологічного супроводу професіоналізації майбутніх фахівців з метою виявлення основних проблем, пов'язаних з початковим етапом професійної кар'єри майбутніх фахівців і для сприяння їх позитивному вирішенню.
The main aspects of motivation as a psychological and pedagogical phenomenon are considered in the article. The conditions influencing the formation of positive motives of educational activity and methods of increasing students' motivation to study are analyzed. A questionnaire was conducted and the results of a study of educational and professional motivation of future teachers were described. The goal of the article is to analyze the problem of formation and demonstration of current educational and professional motivation of future teachers to increase the level of training of modern specialists on a specialty 015 Professional Education (Technology of light industry products) in the context of successful competitive professional activity. A set of theoretical and empirical methods was used, which included analysis, synthesis, systematization, comparison and generalization of data on the problem of educational and professional motivation of students, «Methods for diagnosing the learning motivation of students» (A. Rean, V. Yakunin), «Motivation of higher education» (T.N. Ilyina), questionnaires, surveys and methods of mathematical statistics. According to the results of the study, it is determined that the vast majority of participants are satisfied with the methods of teaching and studying psychological and pedagogical disciplines and disciplines of the technical cycle. The data of the analysis show that modern youth understands the importance of higher education today. In most respondents, the leading motives for learning are cognitive and professional. The analysis of the survey showed that, first of all, the most significant motives of educational activity included the following motives: to become a highly qualified specialist (80% of students); to acquire deep and stable knowledge (70% of students); to get intellectual pleasure (70% of students); to ensure the success of future professional activities (63,3% of students). The choice of such motives indicates the presence of cognitive interest in the structure of internal motivation, which is very important in the implementation of educational activities. The high professional level of teachers and their partnership with students have a positive effect on internal motivation. After graduation the majority of future teachers intend to look for a job in the specialty, however, the level of salary and the desire to have their own business are the most important criteria. As a positive trend we can highlight the fact that 50% of respondents look to the future calmly but without much illusion and 40% - with hope and optimism. The development of professional motivation of students in higher education institutions is an essential task for increasing the level of training of modern specialists for successful competitive professional activity in the world labor market, it is advisable to create a system of psychological support for future professionals to identify key issues related to the initial stage of carreer of future professionals and to promote their positive solution.
DOI: 10.31392/NPU-nc.series12.2021.13(58).05
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18847
Faculty: Факультет індустрії моди
Department: Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну
ISSN: 2412-9968 (print)
2707-8450 (online)
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну (ПОСТД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кириченко_Р.В._Колодяжна_А.В._Стаття_2021.pdf779,54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.